Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 28. februára 2013

Vec F‑33/12

Jean Pepi

proti

Výkonnej agentúre Európskej rady pre výskum (ERCEA)

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Zmluvný zamestnanci pre pomocné úlohy – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie pri prijímaní do zamestnania – Články 3a, 3b a 86 PZOZ – ERCEA – Vnútorné pravidlá zaradenia zmluvných zamestnancov“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou J. Pepi navrhuje zrušiť zmluvu podpísanú 3. októbra 2011 s Výkonnou agentúrou Európskej rady pre výskum (ERCEA) v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy 10 platového stupňa 1 funkčnej skupiny III, a zaviazať ERCEA na zaplatenie náhrady ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neodôvodnená. Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli ERCEA. Rada Európskej únie, ako vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Rozdielne zaobchádzanie s rôznymi kategóriami zamestnancov v oblasti záruk podľa služobného poriadku a výhod sociálneho zabezpečenia – Neexistencia diskriminácie

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 3a a 3b; smernica Rady 1999/70)

Keďže normotvorca Únie môže voľne vytvárať nové kategórie zamestnancov zodpovedajúce legitímnym potrebám administratívy Únie, rozdiely, ktoré služobný poriadok stanovuje medzi rôznymi kategóriami osôb zamestnávaných Úniou buď ako úradníkov alebo v rámci rôznych kategórií zamestnancov patriacich do pôsobnosti podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, nemožno spochybniť, pretože definícia každej z týchto kategórií zodpovedá oprávneným potrebám administratívy Únie a povahe stálych alebo dočasných úloh, ktoré má plniť. Preto nie je možné považovať za diskrimináciu skutočnosť, že niektoré kategórie osôb zamestnávaných Úniou využívajú záruky, pokiaľ ide o dĺžku zamestnania alebo peňažné výhody, ktoré sa nepriznávajú iným kategóriám.

Najmä rozdielne podmienky zamestnávania medzi zmluvnými zamestnancami v zmysle článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov a zmluvnými zamestnancami pre pomocné úlohy, na ktorých sa vzťahuje článok 3b týchto podmienok, odôvodňujú, aby sa na nich uplatňovalo odlišné zaradenie, a v dôsledku toho rôzne úrovne odmeňovania. Relatívna nestálosť zamestnania zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy tak môže odôvodniť, že sú lepšie zaradení ako zmluvní zamestnanci v zmysle článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Z toho vyplýva, že nemôže ísť o rozdielne zaobchádzanie ani v prípade, ak majú zmluvní zamestnanci v zmysle článku 3a a zmluvní zamestnanci v zmysle článku 3b, ktorí patria do rovnakej funkčnej skupiny, vykonávať rovnaké úlohy, a ak prijímanie do zamestnania týchto dvoch kategórií zmluvných zamestnancov v rámci tej istej funkčnej skupiny vyžaduje rovnakú úroveň vzdelania alebo odbornej praxe.

Okrem toho, keďže situácia zmluvných zamestnancov v zmysle článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nie je porovnateľná so situáciou zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy, nemôže ísť ani o porušenie smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.

(pozri body 40, 41, 43, 44 a 58)

Odkaz:

Súdny dvor: 6. októbra 1983, Celant a i./Komisia, 118/82 až 123/82, bod 22

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, body 98 a 104

Všeobecný súd Európskej únie: 21. septembra 2011, Adjemian a i./Komisia, T‑325/09 P, bod 83 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 19. októbra 2006, De Smedt/Komisia, F‑59/05, body 71 a 76; 12. marca 2009, Arpaillange a i./Komisia, F‑104/06, body 60, 61 a 63