Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


15 януари 2013 година


Дело F‑27/11


BO

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Социално осигуряване — Поемане на разходите за транспорт, свързани с медицински услуги — Разходи за транспорт поради езикови причини“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която BO иска отмяната на решенията на Европейската комисия от 1 юни 2010 г., с които се отказва поемането на пътните разноски и разноските за придружаване на неговия син

Решение: Отменя решенията на Комисията. Осъжда Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от BO.Резюме


Длъжностни лица — Социално осигуряване — Здравно осигуряване — Пътни разноски, направени поради езикови причини — Възстановяване — Изключване — Възстановяване на пътни разноски, свързани с медицински услуги, изискващи използването на език, който лицето владее задълбочено — Допустимост — Условия

По силата на дял II, глава 12, точка 2.5 от общите разпоредби за изпълнение относно възстановяването на медицинските разноски, се изключва възстановяването на някои категории пътни разноски, по-специално направените поради езикови причини. Тази разпоредба обаче не може да се тълкува в смисъл, че забранява възстановяването на пътни разноски, направени за провеждането на психотерапия, когато е установено обективно, че посочената терапия налага използването на език, който получателят трябва да разбира, че това е единственият език, на който той може да се изразява, и че психотерапията на този език не е достъпна по местоработата на получателя.

(вж. точки 29 и 30)