Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä tammikuuta 2013

Asia F‑27/11

BO

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sosiaaliturva – Lääkinnällisiin toimenpiteisiin liittyvien matkakulujen korvaaminen – Kielellisistä syistä johtuvat matkakulut

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa BO vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission 1.6.2010 tekemät päätökset, joilla kieltäydyttiin korvaamasta hänen poikansa matkakulut ja saattajan mukanaolosta aiheutuneet kulut.

Ratkaisu: Euroopan komission päätökset kumotaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BO:n oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sosiaaliturva – Sairausvakuutus – Kielellisistä syistä aiheutuneet matkakulut, joita ei voida korvata – Sellaiset matkakulut voidaan korvata tietyin edellytyksin, jotka liittyvät lääkinnällisistä toimenpiteistä, jotka edellyttävät hyvää kielitaitoa

Sairauskulujen korvaamista koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten osastossa II olevan 12 luvun 2.5 kohdan nojalla tiettyjä matkakulujen luokkia, muun muassa kielellisistä syistä aiheutuneita kuluja, ei voida korvata. Tätä säännöstä ei kuitenkaan voida tulkita siten, että siinä kielletään sellaisten matkakulujen korvaaminen, jotka ovat aiheutuneet psykoterapiaan osallistumisesta, kun objektiivisesti on osoitettu, että kyseinen terapia edellyttää sellaisen kielen hallitsemista, jota edun saajan on ymmärrettävä ja joka on ainoa kieli, jolla hän kykenee ilmaisemaan itseään, ja kun edun saajan asemapaikassa ei ole saatavilla psykoterapiaa tällä kielellä.

(ks. 29 ja 30 kohta)