Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 15. januára 2013

Vec F‑27/11

BO

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Sociálne zabezpečenie – Prevzatie cestovných výdavkov spojených s lekárskou starostlivosťou – Cestovné výdavky z jazykových dôvodov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou BO navrhuje zrušenie rozhodnutí Európskej komisie z 1. júna 2010, ktorými bolo zamietnuté prevzatie cestovných výdavkov a výdavkov vynaložených na sprevádzanie jeho syna

Rozhodnutie: Rozhodnutia Komisie sa zrušujú. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli BO.

Abstrakt

Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Zdravotné poistenie – Cestovné výdavky, ktoré vznikli z jazykových dôvodov – Náhrada – Vylúčenie – Náhrada cestovných výdavkov spojených s lekárskou starostlivosťou vyžadujúcou používanie ovládaného jazyka – Prípustnosť – Podmienky


Podľa bodu 2.5 kapitoly 12 hlavy II všeobecných vykonávacích ustanovení na úhradu liečebných nákladov sú niektoré kategórie cestovných výdavkov, najmä výdavky, ktoré vznikli z jazykových dôvodov, vylúčené z náhrady. Toto ustanovenie však nemožno vykladať tak, že zakazuje náhradu cestovných výdavkov vynaložených na chodenie na psychoterapiu, keď je objektívne preukázané, že táto terapia vyžaduje používanie jazyka, ktorému musí príjemca rozumieť, ktorý je jediným jazykom, v ktorom sa dokáže vyjadriť a keď psychoterapia v tomto jazyku nie je dostupná v mieste výkonu práce príjemcu.

(pozri body 29 a 30)