Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 15 januari 2013

Mål F-27/11

BO

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Social trygghet – Ersättning för transportkostnader i samband med sjukvård – Transportkostnader av språkskäl”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken BO yrkade ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 1 juni 2010, att avslå sökandens ansökning om ersättning för transportkostnader och kostnader för att följa med sin son.

Avgörande: Kommissionens beslut ogiltigförklaras. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BO:s rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Social trygghet – Sjukförsäkring – Transportkostnader som uppstått av språkskäl – Ersättning – Omfattas inte – Ersättning för transportkostnader som är kopplade till sjukvård som kräver användning av ett språk som behärskas – Tillåtet – Villkor

Enligt punkt 2.5 i kapitel 12 i avdelning II om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för sjukvårdskostnader berättigar vissa typer av transporter inte till ersättning. Detta är fallet för kostnader för transporter på grund av språkskäl. Denna bestämmelse ska dock inte tolkas så, att den utgör hinder för ersättning för transportkostnader som uppkommit för att genomgå en psykoterapeutisk behandling när det har visats att nämnda behandling kräver användning av ett språk som den behandlade personen måste förstå, som är det enda på vilket han kan uttrycka sig och när det inte finns någon psykoterapeutisk behandling på detta språk på anställningsorten.

(se punkterna 29 och 30)