Language of document : ECLI:EU:F:2013:95

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2013. június 26.

F‑21/12. sz. ügy

Mohammed Achab

kontra

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő feltétel – Jogosulatlan kifizetések visszatérítése”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Achab azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2011. június 9‑i azon határozatát, amely 2011. július 1‑jei hatállyal megszüntette a külföldi munkavégzési támogatás folyósítását, és elrendelte a felperes által ezen időpont óta kifizetett külföldi munkavégzési támogatás visszafizetését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 9‑i határozatát annyiban, amennyiben elrendeli az M. Achabnak 2010. július 1‑je óta kifizetett külföldi munkavégzési támogatások visszatérítését. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az M. Achab részéről felmerült költségek felét. M. Achab maga viseli költségei felét.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A jogosult helyzetének adminisztráció általi felülvizsgálatát indokoló esemény – Terjedelem – Az állampolgárság megváltozása

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Jogosulatlan kifizetések visszatérítése – Feltételek – A kifizetés nyilvánvaló szabálytalansága – Az érintett tudomása

(Személyzeti szabályzat, 85. cikk)

1.      Azon támogatást, amelyet a feltételeknek megfelelő tisztviselők számára havonta fizetnek, és amelynek célja, hogy valamely személy különleges terhét vagy szükségletét kompenzálja, az adminisztráció nem fizetheti tovább ennek a személynek, amikor a különleges teher vagy szükséglet megszűnik. Következésképpen, ha olyan esemény történik, amely lényegesen megváltoztathatja a támogatásban részesülő személy ténybeli vagy jogi helyzetét, az adminisztráció jogosult, sőt köteles felülvizsgálni e személy helyzetét.

Ebben a tekintetben, mivel a személyzeti szabályzat VII. melléklete (4) cikkének (1) bekezdése szerint a külföldi munkavégzési támogatás odaítélésének egyik szempontja az érintett személy állampolgársága, az állampolgárság megváltozását olyan eseménynek kell tekinteni, amely lényegesen megváltoztatja a helyzetét, következésképpen az e személy helyzetének felülvizsgálatát indokoló ténynek minősül.

Egyébiránt az a körülmény, hogy a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó tisztviselő, az ugyanezen cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó tisztviselővel ellentétben, az alkalmazási helye szerinti országban a referencia‑időszakon belül – még ha rövid időtartamra is – állandó lakóhelyet létesít, amely fogalom a tisztviselő érdekeltségi központjaként értendő, automatikusan megszünteti e tisztviselő külföldi munkavégzési támogatását. Az említett 4. cikk (1) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek alkalmazási feltételei ebben a tekintetben eltérnek az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazási feltételeitől. Ugyanis míg azon tisztviselők esetében, akik nem állampolgárai az alkalmazási helyük szerinti országnak a külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultság elvesztésére vagy annak megtagadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintettnek a jövőbeli alkalmazási helye szerinti országban a teljes ötéves referencia‑időszak alatt állandó lakóhelye volt, az alkalmazási hely szerinti ország állampolgárságával rendelkező tisztviselők esetében ezen támogatásra való jogosultság elvesztéséhez vagy annak megtagadásához az a körülmény is elegendő, hogy a tízéves referencia‑időszak során – még ha nagyon rövid időtartamra is – állandó lakóhelyet tartottak fenn vagy létesítettek.

(lásd a 26., 27., 34. és 35. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑7/06. sz., B kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének 38. pontja; F‑85/07. sz., Anselmo és társai kontra Tanács ügyben 2008. február 25‑én hozott ítéletének 25. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 85. cikke szerint a jogosulatlan összeg visszatéríttetésére az adminisztráció két esetben jogosult, nevezetesen amikor az átvevő tudatában volt annak, hogy kifizetésnek nincs jogos indoka, vagy amikor ez a szabálytalanság olyan nyilvánvaló, hogy azt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Ami az első feltételt illeti, az adminisztráció feladata annak bizonyítása, hogy az átvevő ténylegesen tudott a kifizetés szabálytalan jellegéről.

Ami a második feltételt illeti, a szóban forgó szabálytalanság nem kerülheti el a szokásos gondossággal eljáró tisztviselő figyelmét. Ebben a kérdésben minden esetben figyelembe kell venni az érintett tisztviselőnek a szükséges ellenőrzés elvégzésére való képességét.

(lásd a 43–45. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 310/87. sz., Stempels kontra Bizottság 1989. január 17‑én hozott ítéletének 10. és 11. pontja.