Language of document : ECLI:EU:F:2013:4

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

23 päivänä tammikuuta 2013

Asia F‑24/11

Nicolas Katrakasas

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sisäiset kilpailut COM/INT/OLAF/09/AD 8 ja COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Petostentorjunta – Suulliseen kokeeseen hyväksymistä koskevan päätöksen uudelleentarkastelu – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättämistä koskevan päätöksen uudelleentarkastelu – Väite kilpailuilmoituksen lainvastaisuudesta – Tutkintotodistuksia ja työkokemusta koskevat edellytykset – Nimettömyyttä koskeva sääntö – Henkilöstösääntöjen 31 artiklan rikkominen – Harkintavallan väärinkäyttö – Kirjallisen kokeen aihe, joka suosii yhtä hakijaluokkaa – Valintalautakunnan jäsenen käyttäytyminen suullisen kokeen aikana

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Nicolas Katrakasas vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan sisäisen kilpailun COM/INT/OLAF/09/AD 8 valintalautakunnan 11.5.2010 tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin uudelleentarkastelun jälkeen sen 9.3.2010 tekemä päätös, jolla hänet jätettiin merkitsemättä varallaololuetteloon.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kilpailun varallaololuetteloon merkitsemättä jättämistä koskevasta päätöksestä nostettu kanne – Mahdollisuus vedota kilpailuilmoituksen lainvastaisuuteen merkitsemättä jättämisen riitauttamiseksi – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Osallistumisedellytykset – Kilpailuilmoituksella vahvistaminen – Valintalautakunnan arviointi hakijoiden työkokemuksesta – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevat 2 ja 5 artikla)

3.      Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Arviointiperusteiden täytäntöönpano ja painotus – Valintalautakunnan harkintavalta

(Henkilöstösääntöjen liite III)

4.      Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Hakijoiden soveltuvuuden arviointi – Valintalautakunnan harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Henkilöstösääntöjen liite III)

1.      Kantaja voi nostaessaan palvelukseenottomenettelyn yhteydessä kanteen myöhemmin toteutetuista toimista, kuten varallaololuetteloon ottamatta jättämistä koskevasta päätöksestä, vedota niihin läheisesti liittyvien aikaisempien toimien lainvastaisuuteen. Näin ollen virkamiestuomioistuin voi arvioida palvelukseenottomenettelyn muodostavien eri toimenpiteiden yhteenkuuluvuuteen nähden, onko valmisteleva toimi, kuten kilpailuilmoitus, joka liittyy läheisesti riitautettuun päätökseen, mahdollisesti lainvastainen.

Erityisesti silloin, kun ajoissa riitauttamatta jääneen kilpailuilmoituksen sääntöjenvastaisuutta koskeva kanneperuste liittyy riidanalaisen yksittäistapausta koskevan päätöksen perusteluihin, kanne otetaan tutkittavaksi. Kilpailumenettelyn hakijalta ei voida nimittäin evätä oikeutta riitauttaa kaikilta osin, kilpailuilmoituksessa määritetyt seikat mukaan lukien, sitä, onko sellainen häntä koskeva yksittäistapausta koskeva päätös perusteltu, joka on tehty tässä ilmoituksessa määriteltyjen edellytysten toteuttamiseksi, siltä osin kuin vain tällä soveltamispäätöksellä yksilöidään hänen oikeudellinen tilanteensa ja annetaan hänelle mahdollisuus tietää varmasti, miten ja miltä osin sillä on vaikutusta hänen erityisiin etuihinsa.

Jos sen sijaan riidanalaisen päätöksen perustelut eivät liity läheisesti kanneperusteeseen, joka koskee ajoissa riitauttamatta jääneen kilpailuilmoituksen sääntöjenvastaisuutta, kyseistä kanneperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi kanteen nostamisen määräaikojen ehdottomuutta koskevien sellaisten sääntöjen nojalla, joista ei ole mahdollisuutta poiketa tämänkaltaisessa tilanteessa ilman, että oikeusvarmuuden periaatetta loukattaisiin.

(ks. 68, 70 ja 71 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 294/84, Adams ym. v. komissio, 11.3.1986, 17 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑256/01, Pyres v. komissio, 15.2.2005, 16 kohta ja asia T‑293/03, Giulietti v. komissio, 31.1.2006, 39, 41 ja 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Kilpailun valintalautakunnan on arvioitava tapauskohtaisesti, vastaako kunkin hakijan esittämä työkokemus kilpailuilmoituksessa vaadittua tasoa. Tässä yhteydessä valintalautakunnalla on henkilöstösääntöjen kilpailumenettelyä koskevien säännösten mukainen harkintavalta siltä osin kuin on kyse hakijoiden aikaisemman työkokemuksen luonteen ja keston arvioinnista sekä sen arvioinnista, kuinka tarkoin hakijat vastaavat täytettävän viran edellyttämiä vaatimuksia. Näin ollen virkamiestuomioistuimen on rajoitettava laillisuusvalvonta sen varmistamiseen, että harkintavaltaa käytettäessä ei ole tapahtunut ilmeistä virhettä.

(ks. 124 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/09, Časta v. komissio, 1.7.2010, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia F‑57/11, Eklund v. komissio, 23.10.2012, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Kilpailun valintalautakunnalla on laaja harkintavalta työssään. Tästä syystä se voi määrittää arviointiperusteet, kun niistä ei määrätä kilpailuilmoituksessa tai määrittää arviointiperusteiden painotuksen, kun kilpailuilmoituksessa määrätään arviointiperusteista, muttei niiden painottamisesta.

(ks. 136 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑17/08, Wybranowski v. komissio, 8.7.2010, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

4.      Valintalautakunnan suorittama arviointi sen arvioidessa hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta on luonteeltaan vertailevaa. Tämä arviointi sekä päätökset, joilla valintalautakunta toteaa hakijan epäonnistuneen kokeessa, kertovat hakijan koesuoritusta koskevista arvoarvostelmista. Ne kuuluvat valintalautakunnan laajaan harkintavaltaan, ja unionin tuomioistuimet voivat tutkia niiden laillisuuden ainoastaan, jos valintalautakunnan työskentelyä ohjaavia sääntöjä on rikottu. Tästä seuraa, että kun kantaja ei vetoa kilpailun valintalautakunnan päätöksestä, jolla kantajan todetaan epäonnistuneen karsintakokeissa, nostettavan kumoamiskanteen yhteydessä valintalautakunnan työskentelyyn sovellettavien sääntöjen rikkomiseen tai esitä näyttöä tällaisesta rikkomisesta, valintalautakunnan suorittaman arvioinnin perusteltavuus ei kuulu unionin tuomioistuinten valvonnan piiriin.

(ks. 148, 161 ja 184 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑46/93, Michaël-Chiou v. komissio, 1.12.1994, 49 kohta; asia T‑53/00, Angioli v. komissio, 23.1.2003, 91 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T‑100/04, Giannini v. komissio, 12.3.2008, 276 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen