Language of document : ECLI:EU:F:2013:4

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2013. gada 23. janvārī

Lieta F‑24/11

Nicolas Katrakasas

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Iekšējie konkursi COM/INT/OLAF/09/AD 8 un COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Krāpšanas apkarošana – Lēmuma pielaist pie mutiskā pārbaudījuma pārskatīšana – Lēmuma neiekļaut rezerves sarakstā pārskatīšana – Iebilde par paziņojuma par konkursu prettiesiskumu – Nosacījumi par izglītību un profesionālo pieredzi – Noteikums par anonimitāti – Civildienesta noteikumu 31. panta pārkāpums – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Vienai pretendentu kategorijai labvēlīgs rakstiskā pārbaudījuma temats – Viena atlases komisijas locekļa uzvedība mutiskā pārbaudījuma laikā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko N. Katrakasas būtībā lūdz atcelt iekšējā konkursa COM/INT/OLAF/09/AD 8 atlases komisijas 2010. gada 11. maija lēmumu, ar kuru pēc pārskatīšanas ir apstiprināts tās 2010. gada 9. marta lēmums par viņa neiekļaušanu rezerves sarakstā

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Prasība, kas celta par lēmumu par neiekļaušanu konkursa rezerves sarakstā – Iespēja atsaukties uz konkursa paziņojuma prettiesiskumu, lai apstrīdētu neiekļaušanu – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pielaišanas nosacījumi – Konkursa paziņojumā paredzētie nosacījumi – Kandidātu profesionālās pieredzes novērtēšana, ko veic atlases komisija – Pārbaude tiesā – Robežas

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 2. un 5. pants)

3.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Novērtēšanas kritēriju ieviešana un līdzsvarošana – Atlases komisijas novērtējuma brīvība

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

4.      Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Kandidātu spēju novērtējums – Atlases komisijas novērtējuma brīvība – Pārbaude tiesā – Robežas

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

1.      Darbā pieņemšanas procedūrā prasītājs saistībā ar prasību par vēlāk pieņemtiem aktiem, piemēram, lēmumu par neiekļaušanu konkursa rezerves sarakstā, var atsaukties uz tādu agrāku lēmumu prettiesiskumu, ar kuriem tie ir cieši saistīti. Tādējādi Civildienesta tiesa, ņemot vērā dažādo darbā pieņemšanas procedūrā pieņemamo aktu savstarpējo saistību, var izvērtēt, vai tāds sagatavojošs akts kā konkursa paziņojums, kas ir cieši saistīts ar apstrīdēto lēmumu, varētu būt prettiesisks.

Precīzāk, ja pamats par termiņā neapstrīdēta konkursa paziņojuma prettiesiskumu attiecas uz apstrīdētā individuālā lēmuma pamatojumu, ir pieļaujama prasības pieņemamība. Konkursa kandidātam nevar tikt atņemtas tiesības pilnībā, ieskaitot konkursa paziņojumā noteikto, apstrīdēt tāda individuāli pret viņu pieņemta lēmuma pamatotību, ar ko izpilda šajā paziņojumā paredzētos nosacījumus, jo tikai šis piemērošanas lēmums individualizē tā tiesisko stāvokli un sniedz viņam drošu informāciju par to, kā un kādā mērā ir skartas viņa konkrētās intereses.

Savukārt, ja nepastāv cieša saikne starp pašu apstrīdētā lēmuma pamatojumu un pamatu par termiņā neapstrīdētā konkursa paziņojuma prettiesiskumu, šis pamats ir atzīstams par nepieņemamu saskaņā ar absolūtām normām par prasības iesniegšanas termiņiem, atkāpe no kurām šādos gadījumos apdraudētu tiesiskās noteiktības principu.

(skat. 68., 70. un 71. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 11. marts, 294/84 Adams u.c./Komisija, 17. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 15. februāris, T‑256/01 Pyres/Komisija, 16. punkts; 2006. gada 31. janvāris, T‑293/03 Giulietti/Komisija, 39., 41. un 42. punkts un tajos minētā judikatūra.

2.      Konkursa atlases komisijas pienākums ir katrā lietā novērtēt, vai katra kandidāta norādītā profesionālā pieredze atbilst konkursa paziņojumā pieprasītajam līmenim. Atlases komisijai šajā ziņā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem par konkursa procedūrām ir novērtējuma brīvība, izvērtējot gan kandidātu iepriekšējās profesionālās pieredzes raksturu un ilgumu, gan arī vairāk vai mazāk ciešu saikni, kāda šai pieredzei var būt ar paredzētā darba prasībām. Tādējādi Civildienesta tiesai, īstenojot tiesiskuma kontroli, ir jāaprobežojas ar pārbaudi par to, vai šo pilnvaru izmantošanā nav tikusi pieļauta acīmredzama kļūda.

(skat. 124. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2010. gada 1. jūlijs, F‑40/09 Časta/Komisija, 58. punkts un tajā minētā judikatūra; 2012. gada 23. oktobris, F‑57/11 Eklund/Komisija, 50. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Konkursa atlases komisijai tās darbā ir plaša novērtējuma brīvība. Tādējādi gadījumā, ja paziņojumā par konkursu nav paredzēti novērtēšanas kritēriji, tai ir tiesības noteikt šādus kritērijus vai, ja paziņojumā tie jau ir paredzēti, bet nav attiecīgi līdzsvaroti, noteikt šo līdzsvaru.

(skat. 136. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2010. gada 8. jūlijs, F‑17/08 Wybranowski/Komisija, 32. punkts un tajā minētā judikatūra.

4.      Konkursa atlases komisijas vērtējumi, novērtējot kandidātu zināšanas un piemērotību, ir salīdzinoši. Šie vērtējumi, kā arī lēmumi, ar kuriem atlases komisija konstatē, ka kandidāts nav izturējis pārbaudījumu, ir novērtējošs spriedums attiecībā uz kandidāta sniegumu pārbaudījumā. Tie ietilpst plašajā atlases komisijai novērtējuma brīvībā un ir pakļaujams pārbaudei tiesā tikai to noteikumu pārkāpuma gadījumā, kas reglamentē atlases komisijas darbu. No minētā izriet, ka, ja, iesniedzot prasību atcelt konkursa atlases komisijas lēmumu, ar kuru tiek atzīts, ka prasītājs nav izturējis kvalifikācijas pārbaudījumus, prasītājs nenorāda uz atlases komisijas darbu regulējošu noteikumu pārkāpumu vai nesniedz pierādījumus par šādu pārkāpumu, Savienības tiesa nepārbauda atlases komisijas sniegtā novērtējuma pamatotību.

(skat. 148., 161. un 184. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 1. decembris, T‑46/93 Michaël-Chiou/Komisija, 49. punkts; 2003. gada 23. janvāris, T‑53/00 Angioli/Komisija, 91. punkts un tajā minētā judikatūra; 2008. gada 12. marts, T‑100/04 Giannini/Komisija, 276. punkts un tajā minētā judikatūra.