Language of document : ECLI:EU:F:2013:4

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (druga izba)

z dnia 23 stycznia 2013 r.

Sprawa F‑24/11

Nicolas Katrakasas

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkursy wewnętrzne COM/INT/OLAF/09/AD 8 i COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Zwalczanie nadużyć finansowych – Ponowne rozpoznanie decyzji w sprawie dopuszczania do zdawania egzaminu ustnego – Ponowne rozpoznanie decyzji o niewpisaniu na listę rezerwy kadrowej – Zarzut niezgodności z prawem ogłoszenia o konkursie – Wymogi w zakresie dyplomów i doświadczenia zawodowego – Zasada zachowania anonimowości – Naruszenie art. 31 regulaminu pracowniczego – Nadużycie władzy – Temat egzaminu pisemnego dający przewagę danej kategorii kandydatów – Zachowanie członka komisji konkursowej w trakcie egzaminu ustnego

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a traktatu EWEA, w której N. Katrakasas żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej w ramach konkursu wewnętrznego COM/INT/OLAF/09/AD 8 z dnia 11 maja 2010 r. potwierdzającej w następstwie ponownego rozpatrzenia jej decyzję z dnia 9 marca 2010 r. o niewpisaniu go na listę rezerwy kadrowej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

1.      Skargi wnoszone przez urzędników – Skarga na decyzję o niewpisaniu na listę rezerwy kadrowej po przeprowadzeniu konkursu – Możliwość powołania się na nieprawidłowość ogłoszenia o konkursie celem zakwestionowania niewpisania na listę rezerwy kadrowej – Przesłanki

(regulamin pracowniczy, art. 91)

2.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Warunki dopuszczenia – Ustalenie w ogłoszeniu o konkursie – Ocena doświadczenia zawodowego kandydatów przez komisję konkursową – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 2, 5)

3.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Zastosowanie kryteriów oceny i ustalonej wagi każdego z nich – Uznanie przysługujące komisji konkursowej

(regulamin pracowniczy, załącznik III)

4.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Ocena przydatności kandydatów – Uznanie przysługujące komisji konkursowej – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, załącznik III)

1.      W ramach procedury naboru skarżący może w związku ze skargą na akty późniejsze, takie jak decyzja o niewpisaniu na listę rezerwy kadrowej po przeprowadzeniu konkursu, podnosić nieprawidłowości w aktach wcześniejszych, które są z nimi ściśle związane. Tym samym Sąd do spraw Służby Publicznej może, z uwagi na spójność różnych aktów składających się na procedurę naboru, badać, czy akt przygotowawczy, taki jak ogłoszenie o konkursie, który jest ściśle związany z zaskarżoną decyzją, jest ewentualnie niezgodny z prawem.

Skarga jest dopuszczalna w szczególności w sytuacji, gdy zarzut oparty na nieprawidłowości niezaskarżonego w odpowiednim czasie ogłoszenia o konkursie dotyczy uzasadnienia zaskarżonej decyzji indywidualnej. Kandydat w ramach konkursu nie może bowiem zostać pozbawiony prawa kwestionowania wszelkich aspektów zasadności decyzji indywidualnej podjętej w stosunku do niego na podstawie wymogów określonych w tym ogłoszeniu, ponieważ dopiero ta decyzja wykonawcza indywidualizuje jego sytuację prawną i pozwala mu dowiedzieć się w sposób pewny, jak i w jakim zakresie jego interesy indywidualne są naruszone.

Natomiast w braku ścisłego związku między samym uzasadnieniem zaskarżonej decyzji a zarzutem dotyczącym niezgodności z prawem niezaskarżonego w odpowiednim czasie ogłoszenia o konkursie zarzut taki uznany być powinien za niedopuszczalny z uwagi na przepisy porządku publicznego dotyczące terminu do wniesienia skargi, od których w takiej sytuacji nie może być odstępstwa bez naruszenia zasady pewności prawnej.

(zob. pkt 68, 70, 71)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 294/84 Adams i in. przeciwko Komisji, 11 marca 1986 r., pkt 17

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑256/01 Pyres przeciwko Komisji, 15 lutego 2005 r., pkt 16; sprawa T‑293/03 Giulietti przeciwko Komisji, 31 stycznia 2006 r., pkt 39, 41, 42 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Komisja konkursowa jest zobowiązana ocenić w każdym poszczególnym przypadku, czy doświadczenie zawodowe opisane przez kandydata odpowiada poziomowi wymaganemu w ogłoszeniu o konkursie. Komisji konkursowej przysługuje w tym względzie uznanie w ramach przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących postępowania konkursowego, jeśli chodzi o ocenę zarówno charakteru i długości wcześniejszego doświadczenia zawodowego kandydatów, jak i mniej lub bardziej ścisłego związku tego doświadczenia z wymogami stanowiska do obsadzenia. Tym samym w ramach kontroli zgodności z prawem Sąd do spraw Służby Publicznej powinien ograniczyć się do sprawdzenia, czy przy korzystaniu z owego uznania nie doszło do popełnienia oczywistego błędu.

(zob. pkt 124)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑40/09 Časta przeciwko Komisji, 1 lipca 2010 r., pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa F‑57/11 Eklund przeciwko Komisji, 23 października 2012 r., pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo

3.      Komisji konkursowej przysługuje szeroki zakres uznania przy wykonywaniu swoich zadań. Tym samym może ona – jeżeli ogłoszenie o konkursie nie zawiera kryteriów oceny – ustalić te kryteria lub – jeżeli ogłoszenie zawiera kryteria oceny, lecz nie wskazuje ich odpowiedniej wagi – ustalić ich wagę.

(zob. pkt 136)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑17/08 Wybranowski przeciwko Komisji, 8 lipca 2010 r., pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo

4.      Oceny, jakich dokonuje komisja konkursowa przy sprawdzaniu wiedzy i przydatności kandydatów, mają charakter porównawczy. Oceny te, podobnie jak decyzje, w których komisja konkursowa stwierdza, że kandydat nie przeszedł pomyślnie egzaminu, stanowią wyraz ocen wartościujących co do umiejętności zaprezentowanych przez kandydata podczas egzaminu. Wpisują się one w szeroki zakres uznania, którym dysponuje komisja konkursowa, i mogą być poddane kontroli sądu wyłącznie w przypadku oczywistego naruszenia przepisów, które regulują prace tej komisji. Tym samym, jeżeli w ramach skargi o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej stwierdzającej, że skarżący nie przeszedł pomyślnie egzaminów eliminacyjnych, skarżący nie podnosi naruszenia przepisów regulujących pracę komisji konkursowej lub też nie dostarcza dowodu takiego naruszenia, zasadność oceny dokonanej przez komisję konkursową pozostaje poza kontrolą sądu Unii.

(zob. pkt 148, 161, 184)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑46/93 Michaël-Chiou przeciwko Komisji, 1 grudnia 1994 r., pkt 49; sprawa T‑53/00 Angioli przeciwko Komisji, 23 stycznia 2003 r., pkt 91 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa T‑100/04 Giannini przeciwko Komisji, 12 marca 2008 r., pkt 276 i przytoczone tam orzecznictwo