Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 12ης Ιουνίου 2013

Υπόθεση F‑5/12

Slawomir Bogusz

κατά

Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)

«Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Προσωπικό του Frontex – Τροποποίηση των όρων που ισχύουν για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά το άρθρο 14 του ΚΛΠ – Απόλυση κατά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας – Καθορισμός των στόχων – Λόγος ακυρώσεως που προβάλλεται για πρώτη φορά κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο S. Bogusz ζητεί την ακύρωση, αφενός, της αποφάσεως της 15ης Απριλίου 2011 περί ανακλήσεως των δικαιωμάτων προσβάσεώς του ως διοικητικού υπαλλήλου στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και της φυσικής του προσβάσεως στους εξυπηρετητές δικτύου και σε ορισμένες αίθουσες τεχνικού εξοπλισμού του τμήματος των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας του Frontex, και, αφετέρου, της αποφάσεως της 24ης Μαΐου 2011 περί λύσεως της συμβάσεώς του κατά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας του.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά του έξοδα και το ένα τέταρτο των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο S. Bogusz. Ο S. Bogusz φέρει τα τρία τέταρτα των δικαστικών του εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας – Αντικείμενο – Συνθήκες υπό τις οποίες διανύεται – Τροποποίηση των συνθηκών αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας – Υποχρέωση του αξιολογητή να λάβει υπόψη την τροποποίηση αυτή – Δεν υφίσταται σε περίπτωση τροποποιήσεως που συνδέεται με τη συμπεριφορά του υπαλλήλου

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 14)

2.      Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσία – Απόφαση περί απολύσεως κατά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας – Αιτιολογία – Απαιτήσεις

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 14)

3.      Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας – Έκθεση κρίσεως για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας – Σύνταξη της εκθέσεως πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας – Επιτρέπεται

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 14 § 3)

4.      Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας – Καθορισμός στόχων προς επίτευξη  – Τροποποίηση του καταλόγου των στόχων κατά το στάδιο συντάξεως της εκθέσεως κρίσεως για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας – Δεν επιτρέπεται

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 14 § 3)

1.      Μολονότι σκοπός τα περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας είναι να εξακριβωθεί αν πρέπει να διατηρηθεί η σύμβαση υπαλλήλου λαμβανομένης υπόψη της αποδόσεώς του, εντούτοις επιβάλλεται να δοθεί στον δόκιμο υπάλληλο κατά την περίοδο αυτή η ευχέρεια να αποδείξει τα προσόντα του, πράγμα που σημαίνει, στην πράξη, ότι πρέπει να εξασφαλίζονται στον δόκιμο υπάλληλο οι κατάλληλες πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν.

Όταν η Διοίκηση αποφασίζει να τροποποιήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διανύεται η περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας για λόγους που δεν αφορούν τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, ο αξιολογητής πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό προκειμένου να κρίνει κατά πόσον ο εν λόγω υπάλληλος εκπλήρωσε τους στόχους του και, κατά συνέπεια, προκειμένου να αξιολογήσει την απόδοσή του. Αντίθετα, όταν η τροποποίηση αυτή αποτελεί συνέπεια της συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου, ο τελευταίος δεν μπορεί, επικαλούμενος την εν λόγω τροποποίηση, να ισχυρισθεί ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί και, συνεπώς, να δικαιολογήσει το ότι δεν επέτυχε τους στόχους που του είχαν τεθεί. Πράγματι, ο υπάλληλος δεν μπορεί να αντλήσει επιχειρήματα από τη δική του συμπεριφορά για να απαλλαγεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

(βλ. σκέψεις 56 και 57)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 5 Μαρτίου 1997, T‑96/95, Rozand-Lambiotte κατά Επιτροπής, σκέψη 95

ΔΔΔΕΕ: 3 Μαρτίου 2009, F‑63/07, Πατσαρίκα κατά Cedefop, σκέψη 39 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Οσάκις απόφαση περί λύσεως της συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου κατά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας στηρίζεται σε πλείονες λόγους, αρκεί, για τη νομιμότητα της εν λόγω αποφάσεως, ορισμένοι λόγοι να είναι βάσιμοι και να είναι πρόδηλον ότι, βάσει των λόγων αυτών και μόνον, η Διοίκηση θα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα.

Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο διότι η απόφαση περί λύσεως της συμβάσεως κατά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας διαφέρει εκ φύσεως από την απόλυση υπαλλήλου μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας. Πράγματι, ενώ στην τελευταία αυτή περίπτωση επιβάλλεται η διεξοδική εξέταση των λόγων που δικαιολογούν τη διακοπή υφισταμένης σχέσεως εργασίας, στην πρώτη περίπτωση η εξέταση αρκεί να είναι συνολική και αφορά μόνον την ύπαρξη ή όχι ενός συνόλου θετικών στοιχείων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας και από τα οποία προκύπτει ότι η παραμονή του υπαλλήλου στην υπηρεσία είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(βλ. σκέψη 75)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 9 Ιουλίου 2009, F‑85/08, Notarnicola κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψεις 70 επ.· 28 Μαρτίου 2012, F‑36/11, BD κατά Επιτροπής, σκέψη 83

3.      Η Διοίκηση δεν χρειάζεται να αναμείνει το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας για να εκτιμήσει κατά πόσον επετεύχθησαν ή όχι οι στόχοι που είχαν τεθεί για τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Πράγματι, το άρθρο 14, παράγραφος 3, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού προβλέπει ότι η αρχή η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να συνάπτει τις συμβάσεις προσλήψεως μπορεί να απολύσει υπάλληλο λόγω έκδηλης ανικανότητας βάσει της εκθέσεως κρίσεώς του για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας, η απόλυση όμως αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας, πράγμα που προϋποθέτει, συνεπώς, ότι η έκθεση έχει συνταχθεί πριν το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας. Το γεγονός ότι η έκθεση κρίσεως για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας συντάχθηκε πριν το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας δεν εμποδίζει την πλήρη αξιολόγηση της ικανότητας του ενδιαφερομένου υπαλλήλου να εκπληρώσει τους στόχους που είχαν τεθεί για το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας.

(βλ. σκέψεις 78 και 79)

4.       Ο αξιολογητής δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να τροποποιήσει τον κατάλογο των στόχων που είχαν τεθεί σε δόκιμο υπάλληλο κατά το στάδιο της συντάξεως της εκθέσεως κρίσεως για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας, διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με επίκριση ότι ο δόκιμος υπάλληλος δεν επέτυχε στόχους τους οποίους δεν γνώριζε κατά την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας του. Βέβαια, όταν στην πράξη τίθενται ορίζονται στον υπάλληλο στόχοι διαφορετικοί από τους αρχικώς συμφωνηθέντες κατά την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας του, ο αξιολογητής μπορεί να αποκλίνει από αυτούς και να αναφερθεί σε άλλους στόχους στην έκθεση κρίσεως για τη δοκιμαστική υπηρεσία, αλλά στην περίπτωση αυτή απόκειται στη Διοίκηση να αποδείξει ότι αυτοί οι νέοι στόχοι είχαν πράγματι τεθεί στον ενδιαφερόμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας τεθούν στον υπάλληλο νέοι στόχοι, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση κρίσεως για την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, ο επικυρωτής να γνωρίζει ότι ο δόκιμος υπάλληλος είχε στη διάθεσή του λιγότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο για την επίτευξή τους και να μπορεί να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη.

(βλ. σκέψεις 80 έως 82)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 14 Σεπτεμβρίου 2010, F‑85/09, Rossi Ferreras κατά Επιτροπής, σκέψη 58