Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2013. gada 12. jūnijā

Lieta F‑5/12

Slawomir Bogusz

pret

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Frontex personāls – Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. pantā paredzēto nosacījumu attiecībā uz pārbaudes laika norisi grozīšana – Atlaišana pārbaudes laika beigās – Mērķu noteikšana – Pamats, kas pirmo reizi izvirzīts tiesas sēdē

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko S. Bogusz lūdz atcelt, pirmkārt, 2011. gada 15. aprīļa lēmumu, ar kuru tiek atsauktas viņa kā administratora tiesības piekļūt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) tīklam, kā arī viņa tiesības fiziski piekļūt datoru serveriem un atsevišķām Frontex Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju departamenta tehniskajām telpām un, otrkārt, 2011. gada 24. maija lēmumu, ar ko pārbaudes laika beigās tiek izbeigts viņa līgums

Nolēmums      Prasību noraidīt. Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu ceturtdaļu S. Bogusz tiesāšanās izdevumu. S. Bogusz sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Mērķis – Norises nosacījumi – Pārbaudes laikā veikta šo nosacījumu grozīšana – Novērtētāja pienākums ņemt vērā šo grozījumu – Neesamība gadījumā, ja grozīšana ir saistīta ar darbinieka rīcību

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. pants)

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Lēmums par atlaišanu pārbaudes laika beigās – Pamatojums – Prasības

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. pants)

3.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Pārbaudes laika nobeiguma ziņojums – Pārbaudes laika ziņojuma pieņemšana pirms pārbaudes laika beigām – Pieļaujamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. panta 3. punkts)

4.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudes laiks – Sasniedzamo mērķu noteikšana – Mērķu saraksta grozīšana pārbaudes laika nobeiguma ziņojuma sagatavošanas stadijā – Nepieļaujamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. panta 3. punkts)

1.      Lai gan pārbaudes laika mērķis ir noteikt, vai darbinieka līgums ir jāatstāj spēkā, ņemot vērā viņa sniegumu, tomēr pastāv obligāta prasība, ka šajā laika posmā pārbaudāmajam darbiniekam ir jādod iespēja pierādīt savas spējas, kas praktiski nozīmē, ka pārbaudāmajam ierēdnim vai pārbaudāmajam darbiniekam ir jānodrošina atbilstoši materiālie apstākļi viņam doto uzdevumu izpildei.

Ja administrācija nolemj ar attiecīgo ierēdni vai darbinieku nesaistītu iemeslu dēļ grozīt pārbaudes laika norises nosacījumus, novērtētājam tas ir jāņem vērā, nosakot, ciktāl minētais ierēdnis vai darbinieks ir sasniedzis savus mērķus, un tad izvērtējot viņa sniegumu. Savukārt, ja šī grozīšana ir ieinteresētās personas rīcības sekas, tad minētā persona nevar aizbildināties ar minēto grozīšanu, lai apgalvotu, ka tai nav bijusi iespēja izpildīt tai uzticētos uzdevumus, un lai tādējādi attaisnotos, ka nav sasniegusi mērķus, kas tai bijuši noteikti. Ierēdnis vai darbinieks nevar izvirzīt argumentu par pašu šo faktu, lai atbrīvotos no saviem profesionālajiem pienākumiem.

(sal. ar 56. un 57. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 5. marts, T‑96/95 Rozand‑Lambiotte/Komisija, 95. punkts.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 3. marts, F‑63/07 Patsarika/Cedefop, 39. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Ja lēmums, ar ko pārbaudes laika beigās tiek izbeigts pagaidu darbinieka darba līgums, ir pamatots ar vairākiem iemesliem, tad minētā lēmuma tiesiskumam pietiek ar to, ka daži iemesli ir derīgi un ka ir acīmredzams, ka, pamatojoties tikai uz šiem iemesliem, administrācija būtu izdarījusi tādu pašu secinājumu.

Vēl jo vairāk ir tā, ka lēmums, ar ko pārbaudes laika beigās tiek izbeigts līgums, pēc rakstura atšķiras no darbinieka atlaišanas pēc šī pārbaudes laika beigām. Ja šajā pēdējā minētajā gadījumā ir jāveic rūpīga to iemeslu pārbaude, ar kuriem tiek attaisnota nodibinātu darba tiesisko attiecību izbeigšana, tad pirmajā minētajā gadījumā ir jāveic tikai vispārīgs novērtējums un tajā ir jābūt minētam tikai tam, vai no pārbaudāmā labajām īpašībām pārbaudes laikā kopumā izriet, ka darbinieka atstāšana amatā ir dienesta interesēs, vai neizriet.

(sal. ar 75. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2009. gada 9. jūlijs, F‑85/08 Notarnicola/Revīzijas palāta, 70. un nākamie punkti; 2012. gada 28. marts, F‑36/11 BD/Komisija, 83. punkts.

3.      Administrācijai nav jāgaida, kamēr beigsies pārbaudes laiks, lai izvērtētu, vai mērķi, kas noteikti pārbaudes laika posmam, ir sasniegti, vai nav. Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. panta 3. punktā ir paredzēts, ka tad, ja institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, darbinieku var atlaist acīmredzamas nepiemērotības dēļ, pamatojoties uz viņa pārbaudes laika ziņojumu, šai atlaišanai ir jānotiek pirms pārbaudes laika beigām, kas tādējādi nozīmē, ka ziņojums tiek sagatavots pirms pārbaudes laika beigām. Apstāklis, ka pārbaudes laika ziņojums tiek sagatavots pirms pārbaudes laika beigām, neliedz pilnībā izvērtēt attiecīgā darbinieka spēju īstenot mērķus, kas noteikti līdz pārbaudes laika beigām.

(sal. ar 78. un 79. punktu)

4.      Novērtētājs principā nevar pārbaudes laika ziņojuma sagatavošanas stadijā grozīt pārbaudāmajam ierēdnim vai pārbaudāmajam darbiniekam izvirzīto mērķu sarakstu, jo tādējādi šim ierēdnim vai darbiniekam tiktu pārmests, ka nav sasniegti mērķi, par kuriem viņam nav bijis zināms pārbaudes laika sākumā. Protams, ja saskaņā ar faktiem ierēdnim vai darbiniekam ir izvirzīti citi mērķi, nevis tie, par kādiem sākotnēji notikusi vienošanās viņa pārbaudes laika sākumā, tad novērtētājs var atkāpties no pēdējiem minētajiem mērķiem un izklāstīt citus mērķus pārbaudes laika ziņojumā, bet tādā gadījumā administrācijai ir jāpierāda, ka šie jaunie mērķi ieinteresētajai personai ir bijuši izvirzīti pārbaudes laika gaitā. Ja jaunie mērķi viņam tikuši izvirzīti pārbaudes laika gaitā, pārbaudes laika ziņojumā tas ir jāizklāsta, lai, konkrēti, apstiprinātājs būtu brīdināts par to, ka pārbaudāmajam šo mērķu īstenošanai ir bijis mazāk laika, nekā paredzēts, un lai apstiprinātājs varētu to ņemt vērā.

(sal. ar 80.–82. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 14. septembris, F‑85/09 Rossi Ferreras/Komisija, 58. punkts.