Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 12. júna 2013

Vec F‑5/12

Slawomir Bogusz

proti

Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Zamestnanci agentúry Frontex – Zmena podmienok priebehu skúšobnej doby stanovených v článku 14 PZOZ – Prepustenie po skončení skúšobnej doby – Stanovenie cieľov – Dôvod vznesený po prvýkrát na pojednávaní“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou S. navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia z 15. apríla 2011 o odňatí jeho prístupových práv ako správcovi siete Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex), ako aj o odmietnutí fyzického prístupu k informatickým serverom a niektorým technickým priestorom oddelenia pre technológie, informácie a komunikáciu agentúry Frontex, a jednak zrušenie rozhodnutia z 24. mája 2011 o ukončení jeho zmluvy po skončení skúšobnej doby

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania, ktoré vynaložil S. Bogusz. S. Bogusz znáša tri štvrtiny vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Cieľ – Podmienky priebehu – Zmena týchto podmienok počas skúšobnej doby – Povinnosť hodnotiteľa zohľadniť túto zmenu – Neexistencia v prípade zmeny súvisiacej so správaním zamestnanca

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14)

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Rozhodnutie o prepustení na konci skúšobnej doby – Odôvodnenie – Požiadavky

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14)

3.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Správa o ukončení skúšobnej doby – Vypracovanie správy o skúšobnej dobe pred uplynutím skúšobnej doby – Prípustnosť

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 ods. 3)

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná doba – Stanovenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť – Zmena zoznamu cieľov v štádiu vypracovania správa o ukončení skúšobnej doby – Neprípustnosť

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 14 ods. 3)

1.      Hoci je cieľom skúšobnej doby určiť, či zmluvu zamestnanca treba zachovať vzhľadom na jeho výkony, je o to nevyhnutnejšie v tejto dobe umožniť zamestnancovi v skúšobnej dobe preukázať svoje kvality, čo v praxi znamená, že úradník alebo zamestnanec v skúšobnej dobe musí mať primerané pracovné podmienky, aby si mohol plniť úlohy, ktorými bol poverený.

Pokiaľ sa administratíva rozhodne zmeniť podmienky priebehu skúšobnej doby z dôvodov, ktoré nie sú pripísateľné úradníkovi alebo dotknutému zamestnancovi, musí ich hodnotiteľ zohľadniť, aby mohol určiť, v akom rozsahu uvedený úradník alebo zamestnanec dosiahol svoje ciele a v dôsledku toho ohodnotiť jeho výkon. Ak je táto zmena naopak dôsledkom správania dotknutej osoby, nemôže táto osoba uvedenú zmenu použiť na to, aby tvrdila, že nemohla vykonávať jej zverené úlohy, a aby tak odôvodnila skutočnosť, že nedosiahla ciele, ktoré jej boli stanovené. Úradník alebo zamestnanec nemôže založiť tvrdenie na vlastnej skutočnosti, aby bol oslobodený od plnenia služobných povinností.

(pozri body 56 a 57)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. marca 1997, Rozand‑Lambiotte/Komisia, T‑96/95, bod 95

Súd pre verejnú službu: 3. marca 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07, bod 39 a tam citovaná judikatúra

2.      Pokiaľ je rozhodnutie, ktorým sa ukončuje zmluva dočasného zamestnanca po skončení skúšobnej doby, založené na viacerých dôvodoch, postačuje na jeho zákonnosť, aby niektoré dôvody boli platné a aby bolo zjavné, že administratíva by iba na základe týchto dôvodov dospela k rovnakému záveru.

Platí to o to viac, že rozhodnutie o ukončení zmluvy na konci skúšobnej doby sa svojou povahou líši od prepustenia zamestnanca po uplynutí tejto skúšobnej doby. Zatiaľ čo v tomto druhom prípade sa vyžaduje dôkladné preskúmanie dôvodov odôvodňujúcich ukončenie existujúceho služobného pomeru, v prvom prípade sa nemusí vykonať celkové preskúmanie a toto preskúmanie sa týka iba existencie či neexistencie všetkých pozitívnych skutočností, ktoré sa prejavili v priebehu skúšobnej doby, a musí z neho vyplynúť, že ponechanie zamestnanca v službe je v jej záujme.

(pozri bod 75)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 9. júla 2009, Notarnicola/Dvor audítorov, F‑85/08, body 70 a nasl.; 28. marca 2012, BD/Komisia, F‑36/11, bod 83

3.      Administratíva nemusí čakať na uplynutie skúšobnej doby, aby posúdila, či boli dosiahnuté ciele stanovené na trvanie skúšobnej doby. Článok 14 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje, že ak orgán oprávnený uzatvárať zmluvy môže prepustiť zamestnanca z dôvodu zjavnej nespôsobilosti na základe jeho správy o skúšobnej dobe, musí sa toto prepustenie uskutočniť pred uplynutím skúšobnej doby, čo teda predpokladá, že správa bola vypracovaná pred uplynutím skúšobnej doby. Okolnosť, že správa o skúšobnej dobe bola vypracovaná pred uplynutím tejto doby, nebráni tomu, aby bola v celom rozsahu ohodnotená schopnosť dotknutého zamestnanca dosiahnuť svoje ciele ku koncu skúšobnej doby.

(pozri body 78 a 79)

4.      Hodnotiteľ v zásade nemôže meniť zoznam cieľov pridelených úradníkovi alebo dotknutému zamestnancovi v štádiu vypracovania správy o skúšobnej dobe, pretože by to viedlo k výčitkám, že uvedený úradník alebo zamestnanec nedosiahol ciele, o ktorých na začiatku svojej skúšobnej doby nevedel. V prípade, že úradníkovi alebo zamestnancovi boli pridelené iné ciele než tie, ktoré boli pôvodne dohodnuté na začiatku skúšobnej doby, hodnotiteľ môže v správe o skúšobnej dobe nezohľadniť tie pôvodné ciele a vziať do úvahy iné ciele, ale za tohto predpokladu prináleží administratíve preukázať, že tieto nové ciele boli v skúšobnej dobe dotknutej osobe riadne pridelené. Pokiaľ jej nové ciele boli pridelené v skúšobnej dobe, treba to v správe o skúšobnej dobe uviesť, aby hodnotiteľ vedel predovšetkým o tom, že osoba v skúšobnej dobe mala menej času než bolo pôvodne stanovené na ich dosiahnutie, a mohol to zohľadniť.

(pozri body 80 – 82)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 14. septembra 2010, Rossi Ferreras/Komisia, F‑85/09, bod 58