Language of document : ECLI:EU:F:2013:75

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 12. junija 2013

Zadeva F‑5/12

Slawomir Bogusz

proti

Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Osebje Frontexa – Sprememba pogojev v zvezi s potekom poskusne dobe, ki so določeni v členu 14 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Odpustitev ob koncu poskusne dobe – Določitev ciljev – Tožbeni razlog, ki je bil prvič naveden na obravnavi“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero S. Bogusz predlaga razglasitev ničnosti, prvič, sklepa z dne 15. aprila 2011 o preklicu njegovih pravic za dostop do omrežja Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) kot administrator in fizičnega dostopa do računalniških strežnikov in nekaterih tehničnih prostorov oddelka za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo pri Frontexu, in drugič, odločitve z dne 24. maja 2011 o prenehanju njegove pogodbe ob izteku poskusne dobe.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije nosi svoje stroške in četrtino stroškov, ki jih je priglasil S. Bogusz. S. Bogusz nosi tri četrtine svojih stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Predmet – Pogoji poteka – Sprememba teh pogojev med trajanjem poskusne dobe – Obveznost ocenjevalca, da upošteva to spremembo – Neobstoj v primeru spremembe zaradi ravnanja uslužbenca

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14)

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Odločitev o odpustitvi ob izteku poskusne dobe – Obrazložitev – Zahteve

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14)

3.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Poročilo ob koncu poskusne dobe – Priprava poročila o poskusni dobi pred iztekom poskusne dobe – Dopustnost

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14(3))

4.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Določitev ciljev, ki jih je treba doseči – Sprememba seznama ciljev med pripravo poročila ob koncu poskusne dobe – Nedopustnost

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 14(3))

1.      Čeprav je poskusna doba namenjena ugotovitvi, ali naj se pogodba uslužbenca ob upoštevanju njegovih dosežkov ohrani, je prav tako nujno, da ima uslužbenec na poskusnem delu med tem obdobjem možnost dokazati svoje sposobnosti, kar v praksi pomeni, da morajo biti uradniku ali uslužbencu na poskusnem delu zagotovljeni ustrezni materialni pogoji za izpolnjevanje nalog, ki so mu bile dodeljene.

Kadar se uprava odloči spremeniti pogoje v zvezi s potekom poskusne dobe iz razlogov, ki niso na strani zadevnega uradnika ali uslužbenca, mora ocenjevalec upoštevati to spremembo, da bi ugotovil, v kolikšni meri je navedeni uradnik ali uslužbenec dosegel svoje cilje, in nato ocenil njegovo uspešnost. Kadar pa je ta sprememba posledica ravnanja zadevne osebe, se ta pod pretvezo te spremembe ne more sklicevati na to, da ni imela možnosti izpolniti nalog, ki so ji bile zaupane, in tako upravičiti, da ni dosegla ciljev, ki so ji bili določeni. Uradnik ali uslužbenec se namreč ne more sklicevati na lastno ravnanje, da bi se osvobodil svojih poklicnih obveznosti.

(Glej točki 56 in 57.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T‑96/95, točka 95;

Sodišče za uslužbence: 3. marec 2009, Patsarika proti Cedefop, F‑63/07, točka 39 in navedena sodna praksa.

2.      Kadar odločitev o prenehanju pogodbe začasnega uslužbenca ob izteku poskusne dobe temelji na več razlogih, za zakonitost te odločitve zadošča, da so nekateri razlogi utemeljeni in da je očitno, da bi uprava zgolj na podlagi teh razlogov ugotovila enako.

To velja še toliko bolj, ker se odločitev o prenehanju pogodbe ob izteku poskusne dobe po naravi razlikuje od odpustitve uslužbenca po izteku te poskusne dobe. Medtem ko je namreč v zadnjem primeru treba skrbno preučiti razloge za prekinitev rednega delovnega razmerja, mora biti v prvem primeru preučitev zgolj splošna in se mora nanašati samo na obstoj ali neobstoj pozitivnih dejstev, razvidnih iz poskusne dobe, zaradi katerih se izkaže, da je imenovanje uslužbenca na poskusnem delu v naziv v interesu službe.

(Glej točko 75.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 9. julij 2009, Notarnicola proti Računskem sodišču, F‑85/08, točka 70 in naslednje; 28. marec 2012, BD proti Komisiji, F‑36/11, točka 83.

3.      Uprava ne sme čakati na iztek poskusne dobe, da bi presodila, ali so bili cilji, določeni za čas trajanja poskusne dobe, doseženi. Člen 14(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev namreč določa, da čeprav organ za imenovanja lahko odpusti uslužbenca zaradi očitne neustreznosti na podlagi njegovega poročila o poskusni dobi, mora do te odpustitve priti pred iztekom poskusne dobe, kar torej pomeni, da se priporočilo pripravi pred iztekom poskusne dobe. Okoliščina, da je poročilo o poskusni dobi pripravljeno pred iztekom poskusne dobe, ne onemogoča popolne ocene sposobnost zadevnega uslužbenca za dosego svojih ciljev do konca poskusne dobe.

(Glej točki 78 in 79.)

4.      Ocenjevalec načeloma ne more spremeniti seznama ciljev, določenih za uradnika ali uslužbenca na poskusnem delu, med pripravo poročila o poskusni dobi, ker bi mu bilo s tem očitano, da ni dosegel ciljev, za katere na začetku svoje poskusne dobe ni vedel. Ni sporno, da kadar so bili v praksi uradniku ali uslužbenci določeni drugi cilji od tistih, ki so bili prvotno dogovorjeni ob začetku njegove poskusne dobe, ocenjevalec zadnjenavedene cilje lahko zanemari in v poročilu o poskusni dobi omeni druge cilje, vendar mora v tem primeru uprava dokazati, da so bili ti novi cilji zadevni osebi res določeni med poskusno dobo. Če so ji novi cilji določeni med poskusno dobo, mora biti to navedeno v poročilu o poskusni dobi, zlasti da se potrjevalca opozori, da je imel uradnik ali uslužbenec na poskusnem delu manj časa, kot je bilo določeno, za njihovo dosego in da lahko to upošteva.

(Glej točke od 80 do 82.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 14. september 2010, Rossi Ferreras proti Komisiji, F‑85/09, točka 58.