Language of document : ECLI:EU:F:2013:41

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2013. gada 21. martā

Lieta F‑94/11

Markus Brune

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Lēmuma neiekļaut rezerves sarakstā atcelšana – Res judicata izpilde – Tiesiskuma princips – Iebilde par prettiesiskumu, kas vērsta pret lēmumu atkārtoti sākt konkursa procedūru

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko M. Brune, galvenokārt, lūdz atcelt lēmumu neiekļaut viņu atklātā konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā, kurš viņam paziņots ar atlases komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 11. februāra vēstuli.

Nolēmums Prasību noraidīt. M. Brune sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Sagatavojošs tiesību akts – Konkursa atlases komisijas lēmums atkārtoti sākt konkursa procedūru – Izslēgšana – Tiesību akts, kas ir apstrīdams tikai iebildes veidā ar prasību, kura vērsta pret lēmumu neiekļaut kandidātu rezerves sarakstā

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Apjoms – Gan sprieduma pamatojuma, gan rezolutīvās daļas ņemšana vērā – Konkursa atlases komisijas lēmuma neiekļaut kandidātu rezerves sarakstā atcelšana – Konkursa atkārtota uzsākšana tikai attiecībā uz prasītāju – Atbilstoša izpildes kārtība

(LESD 266. pants; Civildienesta noteikumu 27. pants)

3.      Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Administrācijas novērtējuma brīvība – Iespēja uzsākt sarunas ar cietušo

(LESD 266. pants)

1.      Lēmums, ar ko kandidātam, kurš kļūdaini noraidīts konkursā, ir norādīts, ka konkurss tiek sākts atkārtoti, un ir precizēta ar šo konkursa procedūras atsākšanu tieši saistītā kārtība, nav nelabvēlīgs akts, bet gan ir procedūras beigās pieņemts sagatavojošs tiesību akts lēmumam iekļaut vai neiekļaut kandidātu konkursa rezerves sarakstā. Līdz ar to attiecīgais kandidāts nevar tieši celt prasību pret šo sagatavojošo lēmumu, bet var vienīgi apstrīdēt to iebildes veidā ar prasību, kura vērsta pret lēmumu neiekļaut viņu rezerves sarakstā.

(skat. 37. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 15. jūlijs, T‑17/90, T‑28/91 un T‑17/92 Camara Alloisio u.c./Komisija, 42. punkts.

2.      Pēc sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, attiecīgajai iestādei atbilstoši LESD 266. pantam ir pienākums veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu konstatēto nelikumību sekas, kas gadījumā, ja akts jau ir izpildīts, ietver tāda tiesiskā stāvokļa atjaunošanu prasītājam, kādā tas bijis pirms šī akta.

Lai izpildītu pienākumu, kas iestādei noteikts LESD 266. pantā, tai ir jāveic konkrēti pasākumi, ar kuriem var novērst nelikumību, kas izdarīta pret attiecīgo personu. Tādējādi tā nevar aizbildināties ar praktiskām grūtībām, ko varētu radīt tāda tiesiskā stāvokļa atjaunošana prasītājam, kādā tas bijis, pirms akta, kurš ticis atcelts, pieņemšanas, lai izvairītos no šī pienākuma. Tikai pakārtoti, ja sprieduma, ar kuru atcelts tiesību akts, izpildei rodas būtiski šķēršļi, attiecīgā iestāde var izpildīt savus pienākumus, pieņemot jebkādu lēmumu, ar kuru tiktu taisnīgi atlīdzināts kaitējums, kas ieinteresētajai personai nodarīts ar atcelto lēmumu.

Šajā ziņā, lai arī attiecīgajai iestādei ir jānosaka, kādi ir vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu spriedumu, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, šīs iestādes novērtējuma brīvība ir ierobežota ar nepieciešamību ievērot sprieduma, kas tai jāizpilda, rezolutīvo daļu un pamatojumu, kā arī Savienības tiesību normas. Tādējādi atbildētājai iestādei tostarp ir jānovērš tas, ka veiktajos pasākumos netiktu pieļauti tādi paši pārkāpumi, kādi norādīti spriedumā, ar kuru tiek atcelts tiesību akts.

Tomēr attiecībā uz atklātu konkursu, kas organizēts, lai izveidotu rezervi pieņemšanai darbā, administrācija var meklēt taisnīgu risinājumu kandidāta, kurš ir prettiesiski noraidīts, konkrētajā gadījumā. Tādējādi, ja jautājums ir par atklātu konkursu, kas organizēts, lai izveidotu rezervi pieņemšanai darbā, un kura pārbaudījumos ir pieļauti pārkāpumi, kandidāta tiesības ir pienācīgi aizsargātas, ja iecēlējinstitūcija attiecībā uz šo kandidātu atkārtoti sāk konkursu, kas paredzēts rezerves saraksta izveidei, un šāda atkārtota sākšana ietver tāda stāvokļa atjaunošanu, kāds bija, pirms radās apstākļi, ko tiesa nosodījusi. Savukārt risinājumu, ko veidotu prasītāja iekļaušana konkursa rezerves sarakstā bez pienākuma pārkārtot mutisko pārbaudījumu, nevarētu izmantot, nepārkāpjot gan vienlīdzīgas attieksmes principu, novērtēšanas objektivitātes principu un paziņojumu par konkursu, gan arī Civildienesta noteikumu 27. pantu.

(skat. 58.–60., 63. un 67. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 14. jūlijs, 144/82 Detti/Tiesa, 33. punkts; 1993. gada 6. jūlijs, C‑242/90 P Komisija/Albani u.c., 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 22. jūnijs, T‑32/89 un T‑39/89 Marcopoulos/Tiesa, 44. punkts; 1992. gada 8. oktobris, T‑84/91 Meskens/Parlaments, 78. punkts; 2002. gada 23. aprīlis, T‑372/00 Campolargo/Komisija, 109. punkts un tajā minētā judikatūra; 2002. gada 5. decembris, T‑119/99 Hoyer/Komisija, 37. punkts un tajā minētā judikatūra; 2005. gada 13. septembris, T‑283/03 Recalde Langarica/Komisija, 50. un 51. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 24. jūnijs, F‑15/05 Andres u.c./ECB, 132. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Tā kā administrācijas rīcība ir vienpusēja, tai ir jānosaka, kādi ir vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu spriedumu, ar kuru tiek atcelts tiesību akts. Tātad administrācijai ir tiesības, nevis pienākums sākt sarunas ar nelikumībā cietušo, lai panāktu vienošanos, piedāvājot viņam taisnīgu atlīdzību.

(skat. 71. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: Meskens/Parlaments, minēts iepriekš, 80. punkts; 1996. gada 26. jūnijs, T‑91/95 De Nil un Impens/Padome, 34. punkts.