Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


28 май 2013 година


Дело F‑67/11


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Отмяна на решение на Комисията — Изпълнение на решение на Съда на публичната служба — Вреди, произтичащи от неизпълнението — Условия — Жалба, която е явно лишена от всякакво правно основание“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска по същество, от една страна, отмяна на решението от 24 юни 2011 г., с което Европейската комисия отхвърля искането му от 28 февруари 2011 г., целящо по-конкретно приемането на мерки за изпълнение на точка 2 от диспозитива на Решение на Съда на публичната служба от 9 юни 2010 г. по дело Marcuccio/Комисия (F‑56/09, наричано по-нататък „решението от 9 юни 2010 г.“), и от друга страна, осъждане на Комисията да му заплати обезщетение за вредите, които той счита, че е претърпял

Решение:      Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание. Г‑н Marcuccio следва да понесе собствените си разноски, както и да заплати разноските, направени от Европейската комисия, включително и тези в обезпечителното производство по дело F‑67/11 R, Marcuccio/Комисия.


Резюме


Длъжностни лица — Искове, предявени от длъжностни лица — Отменително решение — Последици — Задължение за приемане на мерки за изпълнение — Спазване на правото на Съюза — Обезщетение за вреди на жалбоподателя, свързани с отменения акт — Особени трудности — Предоставяне на справедливо обезщетение за претърпените от жалбоподателя неблагоприятни последици

(член 266 ДФЕС)

Съответната институция трябва да предприеме необходимите мерки за изпълнение на съдебно решение за отмяна, като под контрола на съда на Съюза упражнява правото на преценка, с което тя разполага за тази цел, при спазване както на диспозитива и мотивите на съдебното решение, което е длъжна да изпълни, така и на разпоредбите на правото на Съюза.

Когато изпълнението на решение за отмяна създава особени затруднения, съответната институция може да изпълни задължението, произтичащо от член 266 ДФЕС, като вземе, при спазване на принципа на законност, всяко решение, което би компенсирало справедливо неблагоприятните последици, произтичащи за заинтересуваното лице от отмененото решение.

(вж. точки 38 и 44)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 октомври 2004 г., Vicente-Nuñez/Комисия, T‑294/02, точка 46

Съд на публичната служба — 7 юни 2011 г., Larue и Seigneur/ЕЦБ, F‑84/09, точка 64