Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

28. mai 2013

Kohtuasi F‑67/11

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Komisjoni otsuse tühistamine – Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine – Täitmata jätmisest tulenev kahju – Tingimused – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt esiteks tühistada 24. juuni 2011. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon jättis rahuldamata tema 28. veebruari 2011. aasta taotluse võtta eelkõige vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuni 2010. aasta otsuse kohtuasjas F‑56/09: Marcuccio vs. komisjon (edaspidi „9. juuni 2010. aasta kohtuotsus”) resolutsiooni punkti 2 täitmiseks vajalikud meetmed ning teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja hüvitis temale väidetavalt tekitatud kahju eest.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud, sh kulud, mis tekkisid ajutiste meetmete kohaldamise menetluses kohtuasjas F‑67/11 R: Marcuccio vs. komisjon.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ametnike hagid – Tühistav kohtuotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Liidu õiguse järgimine – Hagejale tekitatud tühistatud aktiga seotud kahju hüvitamine – Erilised raskused – Hagejale põhjustatud negatiivsete tagajärgede õiglane hüvitamine

(ELTL artikkel 266)

Asjaomane institutsioon peab võtma meetmed, mis on vajalikud tühistava kohtuotsuse täitmiseks, teostades liidu kohtu järelevalve all talle selles küsimuses kuuluvat hindamispädevust, järgides seejuures nii selle kohtuotsuse resolutsiooni ja põhjendusi, mida ta peab täitma, kui ka liidu õiguse sätteid.

Kui tühistava kohtuotsuse täitmisel esineb erilisi raskusi, võib asjaomane institutsioon ELTL artikli 266 kohustuse täita, võttes seaduslikkuse põhimõtet silmas pidades vastu mis tahes otsuse, millega saab õiglaselt hüvitada asjaomasele isikule tühistatud otsusest tulenenud kahju.

(vt punktid 38 ja 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. oktoober 2004, kohtuasi T‑294/02: Vicente‑Nuñez vs. komisjon (punkt 46).

Avaliku Teenistuse Kohus: 7. juuni 2011, kohtuasi F‑84/09: Larue ja Seigneur vs. EKP (punkt 64).