Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä toukokuuta 2013

Asia F‑67/11

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Komission päätöksen kumoaminen – Virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpano – Täytäntöönpanon laiminlyönnistä aiheutunut vahinko – Edellytykset – Selvästi täysin perusteeton kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 24.6.2011 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen 28.2.2011 esitetyn vaatimuksensa asiassa F-56/09, Marcuccio vastaan komissio, 9.6.2010 annetun tuomion tuomiolauselman 2 kohdan täytäntöönpanotoimiin ryhtymisestä, sekä velvoittamaan komission maksamaan korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.      Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelystä asiassa F-67/11 R, Marcuccio vastaan komissio, aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Henkilöstökanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Unionin oikeuden noudattaminen – Kumottuun toimeen liittyvän kantajan vahingon korvaaminen – Erityiset vaikeudet – Oikeudenmukaisen korvauksen myöntäminen kantajalle aiheutuneesta haitasta

(SEUT 266 artikla)

Toimielimelle, jota asia koskee, kuuluu kumoamistuomion täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen käyttämällä sille tätä varten myönnettyä harkintavaltaa unionin tuomioistuinten harjoittaman laillisuusvalvonnan alaisena noudattaen sekä täytäntöönpantavana olevan tuomion tuomiolauselmaa ja perusteluja että unionin oikeuden säännöksiä.

Silloin kun kumoamistuomion täytäntöönpano on erityisen vaikeaa, asianomainen toimielin voi täyttää SEUT 266 artiklan mukaiset velvollisuutensa tekemällä laillisuusperiaatetta noudattaen minkä hyvänsä päätöksen, jolla voidaan oikeudenmukaisesti korvata asianomaisille kumotusta päätöksestä aiheutunut haitta.

(ks. 38 ja 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑294/02, Vicente-Nuñez v. komissio, 6.10.2004, 46 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑84/09, Larue ja Seigneur v. EKP, 7.6.2011, 64 kohta