Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 maja 2013 r.

Sprawa F‑67/11

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji – Wykonanie wyroku Sądu – Szkoda wynikająca z braku wykonania – Przesłanki – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w istocie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie jego wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczącego w szczególności podjęcia działań zapewniających wykonanie pkt 2 sentencji wyroku Sądu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F‑56/09 Marcuccio przeciwko Komisji (zwanego dalej „wyrokiem z dnia 9 czerwca 2010 r.”), a po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania za poniesioną w jego ocenie szkodę.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej. M. Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję, w tym koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego w sprawie F‑67/11 R Marcuccio przeciwko Komisji.

Streszczenie

Urzędnicy – Skargi urzędników – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Obowiązek podjęcia działań zapewniających wykonanie wyroku – Przestrzeganie prawa Unii – Odszkodowanie dla skarżącego za szkodę związaną z uchylonym aktem – Szczególne trudności – Przyznanie słusznego odszkodowania za niekorzystną sytuację, w jakiej znalazł się skarżący

(art. 266 TFUE)

Dana instytucja powinna podjąć środki, których wymaga wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność, korzystając przy tym, pod kontrolą sądu Unii, z przysługującego jej w tym względzie zakresu uznania, z poszanowaniem zarówno sentencji i uzasadnienia wyroku, który obowiązana jest wykonać, jak i przepisów prawa Unii.

W przypadku gdy wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność wiąże się ze szczególnymi trudnościami, dana instytucja może wypełnić powinność wynikającą z art. 266 TFUE, podejmując, przy poszanowaniu zasady legalności, każdą decyzję, która może sprawiedliwie zrekompensować niekorzystną sytuację wynikłą dla zainteresowanego z decyzji, której nieważność stwierdzono.

(zob. pkt 38, 44)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑294/02 Vicente-Nuñez przeciwko Komisji, 6 października 2004 r., pkt 46

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑84/09 Larue i Seigneur przeciwko EBC, 7 czerwca 2011 r., pkt 64