Language of document : ECLI:EU:F:2013:104

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

28 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑44/11

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa, jota on pidennetty pitkien etäisyyksien vuoksi kymmenellä päivällä – Postitse kymmenen päivän kuluessa toimitettu kannekirjelmä – Kannekirjelmät eivät vastaa toisiaan – Myöhässä nostettu kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii, että virkamiestuomioistuin toteaa mitättömäksi tai kumoaa Euroopan komission päätöksen, jolla hylättiin hänen 6.3.2010 päivätty vaatimuksensa, sekä päätöksen, jolla hylättiin hänen 3.9.2010 päivätty valituksensa, ja myöntää hänelle korvauksen vahingosta, joka hänelle on aiheutunut komission työterveysyksikön asiantuntijalääkärin lähetettyä 8.3.2004 kirjeen hänen omalle lääkärilleen. Ennen kannekirjelmän alkuperäiskappaleen postitse toimittamista lähetettiin 13.4.2011 telekopiolla asiakirja, jonka esitettiin olevan jäljennös kannekirjelmän alkuperäiskappaleesta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja hylätään osittain, koska se on osittain selvästi perusteeton. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Hallinnon toimet – Pätevyysolettama – Mitätön toimi – Käsite – Virkamiehen, joka vetoaa toimielimen asiantuntijalääkärin virheeseen tämän lähetettyä tiettyjä tietoja kyseisen virkamiehen omalle lääkärille, korvausvaatimuksen hylkääminen ja perustelematon hylkääminen eivät kuulu käsitteeseen

(SEUT 288 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Postitse lähetetyssä kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta asianajajan omakätisestä allekirjoituksesta poikkeava allekirjoitus – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivän huomiotta jättäminen kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

1.      Unionin toimielinten säädöksiä, päätöksiä ja muita toimia koskee periaatteessa laillisuusolettama, ja näin ollen niillä on mahdollisista lainvastaisuuksista huolimatta oikeusvaikutuksia niin kauan kuin niitä ei ole kumottu tai peruutettu. Tästä periaatteesta poiketen kuitenkin sellaisilla toimilla, joihin liittyvän lainvastaisuuden vakavuus on niin ilmeinen, ettei sitä voida mitenkään hyväksyä unionin oikeusjärjestyksessä, ei voida katsoa olleen minkäänlaista oikeusvaikutusta. Koska unionin toimielinten toimen mitättömäksi toteamisen seuraukset ovat vakavia, on selvää, että oikeusvarmuussyistä tällainen toteamus voidaan tehdä ainoastaan aivan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Yksityisyyden suojaa koskevan oikeuden ja luottamuksellisuuden loukkaamisen, lääkärin ammatin harjoittamista sääntelevien ammattietiikkaa koskevien sääntöjen rikkomisen sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin ei voida katsoa kuuluvan poikkeuksellisiin tilanteisiin.

Näin ollen virkamiehen vaatimus komission sen implisiittisen päätöksen mitättömäksi toteamisesta, jolla on hylätty hänen korvausvaatimuksensa vahingosta, joka on aiheutunut komission työterveysyksikön asiantuntijalääkärin lähetettyä kirjeen hänen omalle lääkärilleen, on jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, kun molemmat lääkärit toimivat työkyvyttömyyslautakunnassa, jonka tehtävänä on tutkia kyseisen virkamiehen tapausta ja kun asiantuntijalääkäri on pyytänyt tietoja juuri tämän virkamiehen työkyvyttömyysasian tutkinnan yhteydessä. Asiantuntijalääkäri, joka pyytää tällaisia tietoja ainoana tarkoituksenaan hoitaa hänelle uskotut tehtävät, toimii virkatehtävissään, toimivaltuuksiensa rajoissa ja häntä sitovaa lääkärin vaitiolovelvollisuutta rikkomatta. Näin ollen tämä asiantuntijalääkäri ei ole rikkonut yhtään ammattinsa harjoittamista sääntelevää ammattietiikkaa koskevaa sääntöä.

Lisäksi se, että asiantuntijalääkäri on ilmoittanut virkamiehen omalle lääkärille tämän hallinnollisen osoitteen muuttumisesta, ei merkitse yksityisyyden suojan loukkaamista tai luottamuksellisuusvelvollisuuden laiminlyöntiä, sillä tämä seikka on mainittu yksikön edun vuoksi tehdyssä virkamiehen siirtopäätöksessä, joka on annettu tiedoksi tälle virkamiehelle ja julkaistu ainakin toimielimen sisällä. Korvausvaatimuksen hylkäyspäätöstä ei voida missään tapauksessa pitää mitättömänä pelkästään sillä perusteella, ettei sitä ole perusteltu.

(ks. 23 ja 26–29 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑9/09 P, Marcuccio v. komissio, 24.11.2010, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Jotta unionin henkilöstöä koskevissa oikeudenkäyntiasioissa jokainen oikeudenkäyntiasiakirja toimitettaisiin säännönmukaisesti, virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan säännöksissä ja erityisesti sen 1 kohdassa ja 6 kohdassa, jonka mukaan kannekirjelmä voidaan toimittaa telekopiolaitteen välityksellä, velvoitetaan asianosaisen edustaja allekirjoittamaan omakätisesti asiakirjan alkuperäiskappale ennen sen toimittamista telekopiolaitteen välityksellä ja jättämään tämä sama alkuperäiskappale virkamiestuomioistuimen kirjaamoon viimeistään kymmenen päivän kuluessa.

Näissä olosuhteissa on todettava, että jos taannehtivasti ilmenee, että asiakirjan alkuperäiskappaleessa, joka on konkreettisesti jätetty kirjaamoon kymmenen päivän kuluessa sen toimittamisesta telekopiolaitteen välityksellä, ei ole samaa allekirjoitusta kuin telekopioidussa asiakirjassa, virkamiestuomioistuimen kirjaamoon on saapunut kaksi erillistä oikeudenkäyntiasiakirjaa, vaikka allekirjoitukset olisivat saman henkilön merkitsemiä. Koska virkamiestuomioistuimen asiana ei ole tarkistaa, vastaavatko tekstit sanasta sanaan toisiaan, on selvää, että kun kahdesta asiakirjasta toiseen merkitty allekirjoitus ei ole sama kuin toiseen merkitty allekirjoitus, telekopioitu asiakirja ei ole postitse toimitetun asiakirjan alkuperäiskappaleen jäljennös.

Koska telekopiolla lähetetyn tekstin toimittaminen ei täytä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklassa asetettuja oikeusvarmuuden vaatimuksia, telekopiolla lähetetyn asiakirjan toimittamispäivä ei ole ratkaiseva kanteen nostamisen määräajan noudattamisen kannalta.

(ks. 36, 37 ja 39 kohta)