Language of document : ECLI:EU:F:2013:104

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2013. június 28.

F‑44/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A távolságra tekintettel tíz nappal meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – A következő tíz napon belül levélben benyújtott keresetlevél – A kettő különbözősége – A kereset elkésettsége”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperes 2010. március 6‑i kérelmét elutasító bizottsági határozat, valamint a felperes panaszát elutasító 2010. szeptember 3‑i bizottsági határozat nem létezését vagy semmisítse meg e határozatokat, és ítéljen meg neki kártérítést azon kárért, amelyet az okozott, hogy a Bizottság orvosi szolgálatának egyik orvosszakértője 2004. március 8‑án egy levelet továbbított a felperes kezelőorvosának. A keresetlevél postai úton történő benyújtását megelőzte 2011. április 13‑án egy iratnak a telefaxon való megküldése, amely állítólag e keresetlevél másolata.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az adminisztráció aktusai – Az érvényesség vélelme – Nem létező aktus – Fogalom – Az intézmény orvosszakértője által bizonyos információknak a tisztviselő kezelőorvosa számára történő továbbításával állítólag elkövetett hibára hivatkozó tisztviselő kártérítési kérelmének elutasítása és indokolás nélküli elutasítás – Kizártság

(EUMSZ 288. cikk)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – Következmény – A keresetindítási határidő értékelésekor a telefax érkezési időpontja figyelembevételének mellőzése

(a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. és 6. §; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

1.      Az uniós intézmények jogi aktusait főszabály szerint megilleti a jogszerűség vélelme, még ha hordoznak is szabálytalanságokat, és ennélfogva mindaddig joghatásokat váltanak ki, amíg vissza nem vonják vagy meg nem semmisítik őket. Kivételt képez ezen elv alól, hogy azok a jogi aktusok, amelyek olyannyira nyilvánvalóan súlyos hibát hordoznak magukban, amit az uniós jogrend nem tűr el, olyannak tekintendők, amelyek semmilyen joghatást nem váltottak ki. Az Unió intézményei által hozott jogi aktusok nem létező jellegének megállapításához fűződő következmények súlyossága a jogbiztonság igényéből fakadóan megköveteli, hogy erre kizárólag szélsőséges körülmények között kerülhessen sor.

Nem tekinthető szélsőséges esetnek a magánélet tiszteletben tartásához való jog, a titoktartás kötelezettsége, az orvosi szakmára vonatkozó etikai szabályok, valamint az indokolási kötelezettség megsértése.

Ennélfogva mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani a tisztviselő azon bizottsági határozat nem létezésének megállapítására irányuló kérelmét, amelyben elutasították azon károk megtérítése iránti kérelmét, amely őt állítólag amiatt érte, hogy a Bizottság orvosi szolgálatának egyik orvosszakértője továbbított egy levelet a tisztviselő kezelőorvosának, miközben egyrészt mindkét orvos tagja az említett tisztviselő aktájának megvizsgálásával megbízott rokkantsági bizottságnak, másrészt az orvosszakértő tájékoztatás iránti kérelme pontosan e tisztviselő rokkantsági aktájának vizsgálatával állt összefüggésben. Az orvosszakértő, aki ezen információkat kizárólag azért kéri, hogy megfelelően teljesítse a rábízott feladatokat, a szolgálati utat követve, hatáskörén belül jár el, anélkül, hogy megszegné orvosi titoktartási kötelezettségét. Ennélfogva ezen orvosszakértő nem sért meg a szakmájára vonatkozó semmilyen etikai szabályt.

Emellett az a tény, hogy az orvosszakértő tájékoztatta a tisztviselő kezelőorvosát arról, hogy a tisztviselő hivatali címe megváltozott, nem minősül sem a magánélet tiszteletben tartása, sem a titoktartási kötelezettség megsértésének, mivel e körülmény szerepelt a tisztviselő szolgálati érdekből történő áthelyezéséről szóló határozatban, amelyet közöltek a tisztviselővel, és amelyet legalább az intézményen belül közzétettek. Végül a kártérítési kérelmet elutasító határozat semmi esetre sem tekinthető nem létezőnek csupán amiatt, hogy azt nem indokolták.

(lásd a 23. és 26–29. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑9/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. november 24‑én hozott ítéletének 37. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Az uniós közszolgálati jogvitákban az eljárási iratoknak az alkalmazandó határidőn belül történő benyújtása tekintetében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikke, és különösen annak 1. és 6. §‑a – amely lehetővé teszi a keresetlevél telefaxon történő benyújtását – előírja az érintett fél képviselője számára, hogy a telefaxon történő továbbítás előtt saját kezűleg írja alá az eljárási irat eredeti példányát, majd ezen eredeti példányt legkésőbb a következő tíz napon nyújtsa be a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához.

E körülmények között, amennyiben utólag kiderül, hogy a telefaxon történő továbbítást követő tíz napon belül a Hivatalhoz fizikai valójában benyújtott eredeti iraton nem ugyanaz az aláírás található, mint amely a telefaxon elküldött dokumentumon szerepel, azt kell megállapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási iratot nyújtottak be, még akkor is, ha az aláírások ugyanattól a személytől származnak. Ugyanis, mivel a Közszolgálati Törvényszéknek nem feladata ellenőrizni, hogy a két szöveg szóról szóra egyezik‑e, egyértelmű, hogy amennyiben az egyik iraton elhelyezett aláírás nem azonos a másik iraton szereplővel, a telefaxon továbbított irat nem másolata a levélben benyújtott eredeti iratnak.

Másfelől, ha a szöveg telefaxon történő továbbítása nem tesz eleget az eljárási szabályzat 34. cikkében előírt jogbiztonsági feltételeknek, a telefaxon továbbított dokumentum benyújtásának időpontja a keresetindítási határidő betartásának ellenőrzése során nem vehető figyelembe.

(lásd a 36., 37. és 39. pontot)