Language of document : ECLI:EU:F:2013:78

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(viena tiesneša sastāvā)

2013. gada 18. jūnijā

Lieta F‑98/11

Bernard Jargeac

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko B. Jargeac, Aliaga Artero kungs, Charrière kungs, Clarke kungs, Domingues kundze, Hughes kundze, Lanneluc kungs un Zein kungs (turpmāk tekstā – “pirmie astoņi prasītāji”) lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Komisijas lēmumus no Civildienesta noteikumos paredzētā pabalsta izglītībai, kurš tiek piešķirts ierēdņiem, atskaitīt summu, ko veido stipendijas augtākajai izglītībai, kuras viņu bērniem piešķīris Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (turpmāk tekstā – “Cedies”), jo šīs stipendijas ir līdzīgas pabalstiem izglītībai saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, un, otrkārt, atcelt Komisijas lēmumus veikt nepamatotu maksājumu atgūšanu. Savukārt Finch kungs ir cēlis šo prasību, lai panāktu, ka tiek atcelts Komisijas lēmums, ar ko viņam prasīts informēt Komisiju par iespējamās stipendijas, kuru viņa bērnam piešķīris Cedies, saņemšanu, un ar ko, gaidot šo informāciju, tiek apturēta Civildienesta noteikumos paredzētā pabalsta izglītībai izmaksa sākot ar 2010. gada 1. decembri

Nolēmums      Prasību, ciktāl to cēlis Finch kungs, noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. B. Jargeac, Aliaga Artero kunga, Charrière kunga, Clarke kunga, Domingues kundzes, Hughes kundzes, Lanneluc kunga un Zein kunga celto prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. B. Jargeac un pārējie astoņi ierēdņi vai bijušie ierēdņi, kuru vārdi ir norādīti pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Komisija – Pilnvaru īstenošana – Paraksta tiesību deleģēšana – Pieļaujamība – Nosacījumi

(Komisijas Iekšējā reglamenta 27. pants)

2.      Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā noteikuma par pārklāšanās novēršanu piemērošanas nosacījumi situācijā, kad no citiem avotiem tiek saņemti līdzīgi pabalsti – Piemērošana studentiem paredzētajam Luksemburgas finansiālajam pabalstam – Pieļaujamība

(Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Ierēdņa, kurš nav deklarējis Savienības ģimenes pabalstiem līdzīgus pabalstus, atsaukšanās uz to, ka viņš nezināja par nelikumīgu samaksu veikšanu – Nepieļaujamība

(Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkts un 85. pants; VII pielikuma 1.–3. pants)

1.      Tad, ja ierēdnis ir parakstījis lēmumus Komisijas vārdā un tās uzraudzībā, paraksta tiesību deleģēšana ir pasākums, kas attiecas uz Komisijas dienestu iekšējo organizāciju, kas atbilst tās Iekšējam reglamentam, un šāda deleģēšana ir parasts līdzeklis, ar kādu Komisija īsteno savas pilnvaras.

Savienības tiesībās izpildes pilnvaru deleģēšana ir tiesiska ar nosacījumu, ka tā formāli nav aizliegta ar kādu dokumentu. Tā vēl jo vairāk ir jābūt arī attiecībā uz vienkāršu paraksta tiesību deleģēšanu.

(sal. ar 38. un 39. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1972. gada 17. oktobris, 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren/Komisija, 10.–14. punkts; 1984. gada 17. janvāris, 43/82 un 63/82 VBVB un VBBB/Komisija, 14. punkts; 1990. gada 11. oktobris, C‑200/89 FUNOC/Komisija, 13. un 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 6. decembris, T‑450/93 Lisrestal u.c./Komisija, 34. punkts; 1998. gada 14. maijs, T‑338/94 Finnboard/Komisija, 82. punkts; 2001. gada 18. oktobris, T‑333/99 X/ECB, 102. punkts un tajā minētā judikatūra; 2006. gada 13. jūlijs, T‑165/04 Vounakis/Komisija, 49. punkts.

2.      Tikai pabalsti, kuri ir salīdzināmi un kuriem ir vienāds mērķis, ir “līdzīgi” pabalsti Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā pabalstu pārklāšanās novēršanas principa izpratnē ģimenes pabalstu jomā. Noteicošais kritērijs, kvalificējot pabalstus kā līdzīgus, ir attiecīgo pabalstu mērķis.

Šajā ziņā Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam pabalstam izglītībai un Luksemburgas finansiālajam pabalstam, kas tiek piešķirts stipendiju un aizdevumu veidā, kura mērķis ir sniegt studentiem finansiālu atbalstu, kas ļautu viņiem segt studiju izmaksas un iztikšanas izmaksas studiju laikā, ir līdzīgi mērķi tādā ziņā, ka to nolūks ir segt ierēdņa apgādājamajam bērnam daļu mācību maksas.

Šo secinājumu nevar atcelt apstāklis, ka abu pabalstu saņēmēji nav tie paši. Fakts, ka Civildienesta noteikumos paredzētais pabalsts tiek piešķirts ierēdnim un ka valsts pabalstu saņem bērns vai arī tas formāli tiek piešķirts bērnam, nav noteicošais, izvērtējot to, vai šie pabalsti ir līdzīgi Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkta izpratnē. Tāpat noteicošs nav arī fakts, ka valsts pabalsts tiek piešķirts tādēļ, ka persona dzīvo valsts teritorijā, un tātad tas nav saistīts ar nodarbinātības attiecībām, pretēji Civildienesta noteikumos paredzētajam pabalstam izglītībai.

(sal. ar 48.–50. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1977. gada 13. oktobris, 106/76 Gelders‑Deboeck/Komisija, 16. punkts; 1977. gada 13. oktobris, 14/77 Emer‑van den Branden/Komisija, 15. punkts; 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weiβenfels/Parlaments, 89. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 10. maijs, T‑117/89 Sens/Komisija, 14. punkts; 1996. gada 11. jūnijs, T‑147/95 Pavan/Parlaments, 41. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. februāris, F‑62/06 Guarneri/Komisija, 39., 40. un 42. punkts; 2012. gada 5. jūnijs, F‑83/10 Giannakouris/Komisija, 37. punkts; 2012. gada 5. jūnijs, F‑84/10 Chatzidoukakis/Komisija, 37. punkts.

3.      Ja nav izpildīts Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētais pienākums deklarēt līdzīgu no citiem avotiem saņemamu valsts finanšu atbalstu, ierēdnis, kurš saņem ģimenes pabalstus, vairs nevar atsaukties uz Civildienesta noteikumu 85. pantu un uz to, ka viņš nav zinājis par nepamatoto maksājumu.

Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka iestādēm ir jānosaka, vai pabalsti, ko ierēdņi vai darbinieki deklarējuši atbilstoši šajā normā paredzētajam pienākumam, ir līdzīgi vai nav līdzīgi ģimenes pabalstiem, kas tiek saņemti saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1., 2. un 3. pantu.

(sal. ar 59.–61. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 6. marts, T‑141/95 Schelbeck/Parlaments, 38. un 39. punkts.