Language of document : ECLI:EU:F:2013:78

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(judecător unic)

18 iunie 2013

Cauza F‑98/11

Bernard Jargeac și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură încasate din alte surse – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Jargeac, domnul Aliaga Artero, domnul Charrière, domnul Clarke, doamna Domingues, doamna Hughes, domnul Lanneluc și domnul Zein (denumiți în continuare „primii opt reclamanți”) solicită, pe de o parte, anularea deciziilor Comisiei Europene de a deduce din alocația școlară statutară acordată funcționarilor cuantumul burselor pentru studii superioare acordate copiilor lor de Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand‑Duché de Luxemburg [Centrul de documentare și de informare privind învățământul superior în Marele Ducat al Luxemburgului] (denumit în continuare „Cedies”), ca fiind de aceeași natură cu alocațiile școlare statutare, și, pe de altă parte, anularea deciziilor Comisiei de obligare la restituirea plăților nedatorate. La rândul său, domnul Finch a introdus prezenta acțiune în vederea obținerii anulării deciziei Comisiei prin care se solicită să comunice dacă beneficiază, eventual, de o bursă acordată de Cedies copilului acestuia și prin care se suspendă, în așteptarea acestei informații, plata alocației școlare statutare începând cu 1 decembrie 2010

Decizia:      Respinge acțiunea, astfel cum a fost formulată de domnul Finch, ca vădit inadmisibilă. Respinge acțiunea, astfel cum a fost formulată de domnul Jargeac, de domnul Aliaga Artero, de domnul Charrière, de domnul Clarke, de doamna Domingues, de doamna Hughes, de domnul Lanneluc și de domnul Zein, ca vădit nefondată. Domnul Jargeac și ceilalți opt funcționari sau foști funcționari ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Comisia – Exercitarea competențelor – Delegare de semnătură – Admisibilitate – Condiții

(Regulamentul de procedură al Comisiei, art. 27)

2.      Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de aplicare a regulii anticumul prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în privința alocațiilor de aceeași natură încasate din alte surse – Aplicare în privința prestației financiare luxemburgheze destinate studenților – Admisibilitate

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin. (1) lit. (c) și alin. (2)]

3.      Funcționari – Restituirea plăților nedatorate – Invocarea necunoașterii faptului că nu existau motive pentru plata sumei respective de către un funcționar care nu a declarat alocațiile de aceeași natură cu alocațiile familiale ale Uniunii – Inadmisibilitate

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin. (2) și art. 85; anexa VII, art. (1)-(3)]

1.      În ipoteza deciziilor semnate de un funcționar în numele și sub controlul Comisiei, delegarea de semnătură constituie o măsură referitoare la organizarea internă a serviciilor Comisiei, conformă cu Regulamentul de procedură al acesteia, și constituie modul normal în care Comisia își exercită competențele.

Astfel, în dreptul Uniunii, delegarea competențelor executive este licită, cu condiția ca niciun text să nu le interzică în mod formal. Acest lucru trebuie să fie valabil, cu atât mai mult, și în cazul simplei delegări de semnătură.

(a se vedea punctele 38 și 39)

Trimitere la:

Curte: 17 octombrie 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Comisia, 8/72, punctele 10-14; 17 ianuarie 1984, VBVB și VBBB/Comisia, 43/82 și 63/82, punctul 14; 11 octombrie 1990, FUNOC/Comisia, C‑200/89, punctele 13 și 14

Tribunalul de Primă Instanță: 6 decembrie 1994, Lisrestal și alții/Comisia, T‑450/93, punctul 34; 14 mai 1998, Finnboard/Comisia, T‑338/94, punctul 82; 18 octombrie 2001, X/BCE, T‑333/99, punctul 102 și jurisprudența citată; 13 iulie 2006, Vounakis/Comisia, T‑165/04, punctul 49

2.      Numai alocațiile care sunt comparabile și care au același obiectiv sunt „de aceeași natură” în sensul regulii anticumul prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în materie de alocații familiale. Criteriul decisiv pentru calificarea drept alocație de aceeași natură este cel al finalității urmărite prin alocațiile în cauză.

În această privință, alocația școlară prevăzută la articolul 67 alineatul (1) litera (c) din statut și prestația financiară luxemburgheză acordată sub formă de burse și de împrumuturi, al cărei obiectiv este să furnizeze studenților un ajutor financiar menit să le permită să își acopere cheltuielile de școlarizare și să se întrețină pe parcursul studiilor, au finalități similare, prin aceea că urmăresc să contribuie la acoperirea cheltuielilor de școlarizare ale copilului aflat în întreținerea funcționarului.

Această concluzie nu poate fi infirmată de împrejurarea că beneficiarii celor două prestații nu sunt aceiași. Astfel, faptul că alocația statutară este atribuită funcționarului, iar prestația națională este primită de copil sau atribuită în mod formal acestuia nu este determinant pentru a aprecia dacă aceste prestații sunt de aceeași natură în sensul articolului 67 alineatul (2) din statut. Nu este determinant nici faptul că alocația națională este acordată pe criteriul reședinței aflate pe teritoriul național și nu este legată de un raport de muncă, spre deosebire de alocația școlară statutară.

(a se vedea punctele 48-50)

Trimitere la:

Curte: 13 octombrie 1977, Gelders‑Deboeck/Comisia, 106/76, punctul 16; 13 octombrie 1977, Emer‑van den Branden/Comisia, 14/77, punctul 15; 18 decembrie 2007, Weiβenfels/Parlamentul, C‑135/06 P, punctul 89

Tribunalul de Primă Instanță: 10 mai 1990, Sens/Comisia, T‑117/89, punctul 14; 11 iunie 1996, Pavan/Parlamentul, T‑147/95, punctul 41

Tribunalul Funcției Publice: 13 februarie 2007, Guarneri/Comisia, F‑62/06, punctele 39, 40 și 42; 5 iunie 2012, Giannakouris/Comisia, F‑83/10, punctul 37; 5 iunie 2012, Chatzidoukakis/Comisia, F‑84/10, punctul 37

3.      În cazul încălcării obligației de a declara ajutoarele financiare naționale de aceeași natură încasate din alte surse, prevăzută la articolul 67 alineatul (2) din statut, un funcționar care beneficiază de alocații familiale nu mai poate invoca articolul 85 din statut și necunoașterea faptului că nu existau motive pentru plata sumei respective.

Astfel, articolul 67 alineatul (2) din statut trebuie interpretat în sensul că este de competența instituțiilor să determine dacă alocațiile declarate de funcționari sau agenți în temeiul obligației pe care aceasta o prevede sunt sau nu sunt de aceeași natură cu alocațiile familiale primite în temeiul articolelor 1, 2 și 3 din anexa VII la statut.

(a se vedea punctele 59-61)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 martie 1996, Schelbeck/Parlamentul, T‑141/95, punctele 38 și 39