Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

30. ledna 2013

Věc F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení – Jmenování – Úředník postupující do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení – Uchazeč zapsaný na rezervní seznam před vstupem nového služebního řádu v platnost – Přechodná ustanovení upravující zařazení do platové třídy při přijetí – Zařazení do platové třídy na základě nových pravidel – Článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“

Předmět: Vrácení věci F‑20/06 týkající se žaloby původně podané na základě článků 236 ES a 152 AE Soudu rozsudkem Tribunálu Evropské unie ze dne 14. prosince 2011, De Luca v. Komise (T‑563/10 P, dále jen „rozsudek o vrácení věci“), kterým byl zrušen rozsudek Soudu ze dne 30. září 2010, De Luca v. Komise (F‑20/06, dále jen „rozsudek De Luca“), jímž bylo rozhodnuto o žalobě došlé kanceláři Soudu dne 22. února 2006, jíž se P. De Luca, úspěšná uchazečka z výběrového řízení konaného před 1. květnem 2004, domáhala zrušení rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 23. února 2005, kterým byla jmenována administrátorkou, v rozsahu, v níž ji toto rozhodnutí zařadilo do platové třídy A*9 platového stupně 2 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. P. De Luca a Komise ponesou vlastní náklady řízení vynaložené v obou řízeních před Soudem. Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní v řízení před Tribunálem Evropské unie. Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Služební postup – Změna kategorie nebo rámce v důsledku účasti v otevřeném výběrovém řízení – Přeřazení do jiné platové třídy – Použitelná pravidla – Úspěšní uchazeči z výběrového řízení zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 30. dubnem 2006 – Použití čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu – Podmínky

(Služební řád úředníků, příloha XIII, čl. 12 odst. 3)

Jelikož služební řád neobsahuje ustanovení upravující zařazení úředníka, který je jmenován na jiné pracovní místo jakožto úspěšný uchazeč z otevřeného výběrového řízení, jež mu umožňuje přístup k pracovním místům vyšší úrovně, než které dosud zastával, do platové třídy, je třeba obdobně uplatnit judikaturu týkající se zařazení úředníka v činné službě jmenovaného na jiné pracovní místo jakožto úspěšného uchazeče z otevřeného výběrového řízení do jiného platového stupně. Proto pro rozhodnutí, zda čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, týkající se zařazení úředníků zapsaných na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 a přijatých v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006, je použitelný na úředníka v činné službě jmenovaného na jiné pracovní místo jakožto úspěšného uchazeče z otevřeného výběrového řízení, je podle této judikatury třeba přezkoumat, zda mu zařazení do nové platové třídy, která je nižší než platová třída, do níž byl již zařazen a která mu přísluší na základě tohoto ustanovení, poskytlo určitý prospěch nebo výhodu z hlediska služebního postupu nebo odměny, které byly v zásadě vyhrazeny úředníkům přijatým v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006.

Aby bylo možno posoudit výhodnost použití čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu v případě zařazení úředníka do platové třídy, která je nižší než platová třída, do níž byl již zařazen, přísluší konkrétně Soudu pro veřejnou službu posoudit, zda způsob přijetí upravený tímto článkem poskytl tomuto úředníkovi určitý prospěch nebo výhodu z hlediska služebního postupu nebo odměny, které by v jeho případě mohly kompenzovat skutečnost, že byl zařazen do platové třídy, která je nižší než platová třída, do níž byl již zařazen. Je tudíž třeba porovnat služební postup a platy, v které mohl uvedený úředník doufat na základě vyšší platové třídy, do níž již byl zařazen, se služebním postupem a platy, kterých může dosáhnout po svém jmenování do nižší platové třídy.

Srovnání služebního postupu a platů je třeba provést výše uvedeným způsobem tím spíše, že k tomu, aby byl navzdory přeskupení platových tříd v rámci reformy služebního řádu splněn jeho obecný cíl spočívající v zajištění kontinuity pracovního vývoje úředníků, by stačilo, aby rozhodnutí o jmenování na jiné pracovní místo poskytlo úředníkovi určitý prospěch nebo určitou výhodu z hlediska služebního postupu nebo odměny vzhledem k jeho dřívější situaci.

V tomto ohledu by k tomu, aby bylo obdobné použití čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu právně přípustné, stačilo, aby zařazení úředníka do nižší platové třídy představovalo prospěch nebo výhodu pouze z hlediska odměny.

(viz body 47 až 49 a 53)