Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

30. januar 2013

Sag F-20/06 RENV

Patrizia De Luca

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – sagen hjemvist til Personaleretten efter ophævelse – udnævnelse – tjenestemænd, der får adgang til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve – ansøger opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttrædelse – overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen – indplacering i lønklasse i henhold til de nye regler – artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten«

Angående: Hjemvisning af sag F-20/06, oprindeligt anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA ved Personaleretten, ved dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret af 14. december 2011, sag T-563/10 P, De Luca mod Kommissionen (herefter »hjemvisningsdommen«), der ophæver Personalerettens dom af 30. september 2010, sag F-20/06, De Luca mod Kommissionen (herefter »De Luca-dommen«), hvorved der blev truffet afgørelse i den sag, indgået til Rettens Justitskontor den 22. februar 2006, hvorunder Patrizia De Luca, der har bestået en udvælgelsesprøve før den 1. maj 2004, havde nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 23. februar 2005 om at udnævne hende som fuldmægtig, for så vidt som hun derved blev indplaceret i lønklasse A*9, løntrin 2 (herefter »den anfægtede afgørelse«).

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Patrizia De Luca og Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger, der er afholdt i forbindelse med de to sager ved Retten. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale Patricia De Lucas omkostninger i forbindelse med sagen ved Den Europæiske Unions Ret. Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – karriere – ændring af kategori eller af tjenestegruppe efter deltagelse i en almindelig udvælgelsesprøve – indplacering i lønklasse – gældende regler – beståede ansøgere, der er opført på egnethedslisten før den 30. april 2006 – anvendelse af artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten – betingelser

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 12, stk. 3)

Eftersom vedtægten ikke indeholder regler for indplacering på løntrin af en tjenestemand, der udnævnes til en stilling i en højere kategori efter at have bestået en almindelig udvælgelsesprøve, der gør det muligt for ham at få adgang til stillinger, der umiddelbart er på et højere niveau end den stilling, som denne bestred før, skal der foretages en analog anvendelse af retspraksis vedrørende indplacering på løntrin af en tjenestemand i aktiv tjeneste, der – efter at have bestået en almindelig udvælgelsesprøve ­ udnævnes til at varetage opgaver i en anden stilling. Som følge heraf skal det – for at afgøre, om artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten om indplacering af tjenestemænd, der er opført på en egnethedsliste inden den 1. maj 2006, og som er ansat i tidsrummet mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006, finder anvendelse på den situation, hvor en tjenestemand i aktiv tjeneste, efter at denne har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, udnævnes til at varetage en anden stilling – i overensstemmelse med denne retspraksis undersøges, om indplaceringen på det nye løntrin, der er et løntrin, der ligger under det, som han allerede befandt sig på, og som han i medfør af denne bestemmelse blev indplaceret på, har givet ham en vis interesse eller fordel med hensyn til karriereforløb og/eller løn, som i princippet var forbeholdt tjenestemænd, der blev ansat i tidsrummet mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006.

Ved prøvelsen af, om anvendelsen af artikel 12, stk. 3 i bilag XIII til vedtægten, i tilfælde, hvor tjenestemanden indplaceres på et løntrin, der er lavere end det, han allerede befandt sig på, er fordelagtig eller ej, påhviler det nærmere bestemt Personaleretten at belyse, om den ansættelsesprocedure, der er oprettet ved denne artikel, har givet tjenestemanden en vis interesse eller fordel med hensyn til karriereforløb og/eller løn, der er af en sådan art, at den i hans tilfælde kan kompensere for den omstændighed, at hans indplacering er blevet fastlagt på et lavere løntrin end det, som han allerede befandt sig på. Følgelig bør det karriereforløb og de godtgørelser, som den nævnte tjenestemand kunne have forventet på grundlag af det højere løntrin, som han allerede befandt sig på, sammenlignes med det karriereforløb og de godtgørelser, som han kan få i kraft af sin udnævnelse på det lavere løntrin.

En sammenligning af karriereforløbene og godtgørelserne er så meget desto mere påkrævet under de førnævnte omstændigheder, når det – på trods af omstruktureringen af lønklasserne efter reformen af vedtægten – med henblik på at opfylde det generelle formål med reformen af vedtægten om at sikre en sammenhængende udvikling i tjenestemændenes arbejdsliv, ville være tilstrækkeligt, at afgørelsen om udnævnelse til en anden stilling giver tjenestemanden en vis interesse eller fordel med hensyn til karriereforløb eller løn i forhold til sin tidligere stilling.

I denne henseende ville det være tilstrækkeligt, at indplaceringen af tjenestemanden på det lavere løntrin ville udgøre en interesse eller en fordel alene med hensyn til løn, for at den analoge anvendelse af artikel 12, stk. 3 i bilag XIII til vedtægten i juridisk forstand ville være lovlig.

(jf. præmis 47-49 og 53)