Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

30. jaanuar 2013

Kohtuasi F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Ametisse nimetamine – Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduv ametnik – Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaat – Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad – Palgaastme ja-järgu määramine uute personalieeskirjade sätteid kohaldades – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3

Ese:      Hagi, mis esialgu esitati EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel ning saadeti Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks Euroopa Liidu Üldkohtu 14. detsembri 2011. aasta otsusega kohtuasjas T‑563/10 P: De Luca vs. komisjon (edaspidi „kohtuasja uueks arutamiseks saatmise otsus”), millega tühistati Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas F‑20/06: De Luca vs. komisjon (edaspidi „kohtuotsus De Luca”), millega tehti otsus Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 22. veebruaril 2006 saabunud hagi kohta, millega enne 1. maid 2004 edukalt konkursi läbinud P. De Luca palus tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. veebruari 2005. aasta otsuse, millega ta nimetati administraatoriks, selles osas, millega ta määrati palgaastme A*9 järku 2 (edaspidi „vaidlustatud otsus”).

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta P. De Luca ja komisjoni kohtukulud, mis on seotud kahe menetlusega Avaliku Teenistuse Kohtus, nende endi kanda. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud, mis on seotud menetlusega Euroopa Liidu Üldkohtus. Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Teenistuskäik – Kategooria või teenistusüksuse muutmine avalikul konkursil osalemise tulemusena – Uue palgaastme ja -järgu määramine – Kohaldatavad eeskirjad – Konkursi edukalt läbinud isikud, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 30. aprilli 2006 – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 kohaldamine – Tingimused

(Personalieeskirjad, XIII lisa artikli 12 lõige 3)

Kuna personalieeskirjades ei ole ette nähtud sätteid, mis reguleerivad palgaastme määramist ametnikule, kes nimetati teisele ametikohale sellise avaliku konkursi edukalt läbimise tulemusel, mis võimaldab liikuda põhimõtteliselt kõrgemale ametikohale kui see, millel ta oli, siis tuleb analoogia alusel kohaldada kohtupraktikat, mis puudutab uue palgajärgu määramist alaliselt töötavale ametnikule, kes nimetati teisele ametikohale avaliku konkursi edukalt läbimise teel. Seega selleks, et otsustada, kas personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõiget 3 nende ametnike palgaastmete määramise kohta, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 – 30. aprill 2006, kohaldatakse avaliku konkursi edukalt läbimise teel teisele ametikohale nimetatud alaliselt töötava ametniku olukorrale, tuleb vastavalt nimetatud kohtupraktikale analüüsida, kas selle sätte alusel nimetamine uuele palgaastmele, mis on madalam palgaastmest, millel ta juba oli, pakkus talle huvi või eelise karjääriarengu ja/või töötasu aspektist, mille saamine oli põhimõtteliselt piiratud ajavahemikus 1. mai 2004 – 30. aprill 2006 tööle võetud ametnikega.

Selleks et analüüsida, kas personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 kohaldamine on soodne või mitte sellisel juhul, kui ametnik määratakse madalamale palgaastmele kui see, millel ta juba oli, tuleb Avaliku Teenistuse Kohtul täpsemalt uurida, kas selle artikliga kehtestatud töölevõtmise viis pakkus ametnikule teatud huvi või eelise karjääriarengu ja/või töötasu aspektist, mis kompenseeriks tema puhul seda, et ta määrati madalamale palgaastmele kui see, millel ta juba oli. Seega tuleb võrrelda teenistuskäiku ja töötasu, mida nimetatud ametnik oleks võinud loota kõrgema palgaastme alusel, millel ta juba oli, teenistuskäigu ja töötasuga, mida ta võib saada madalamale palgaastmele nimetamise tulemusel.

Teenistuskäikude ja töötasude võrdlus eelnevatest aspektidest on seda enam vajalik, kui piisaks, et ametniku teisele ametikohale nimetamise otsus pakkus ametnikule teatud huvi või teatud eelise karjääri või töötasu aspektist võrreldes eelneva olukorraga, selleks et see otsus vastaks ‑ hoolimata personalieeskirjade reformi järgsete palgaastmete ümberpaigutamisest ‑ personalieeskirjade üldisele eesmärgile, milleks on ametnikele nende tööelu arengu järjepidevuse tagamine.

Sellega seoses tuleb märkida, et selleks et analoogia alusel personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõike 3 kohaldamine oleks õiguspäraselt lubatav, piisab, kui ametniku määramine madalamale palgaastmele pakkus talle huvi või eelise üksnes töötasu aspektist.

(vt punktid 47–49 ja 53)