Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

30 päivänä tammikuuta 2013

Asia F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Nimitys – Virkamies, joka pääsee ylempään tehtäväryhmään avoimen kilpailun kautta – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkitty hakija – Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen ottamisen yhteydessä koskevat siirtymäsäännökset – Palkkaluokan määrittäminen uusien sääntöjen mukaisesti – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta

Aihe: Asian F-20/06, jossa oli alun perin nostettu kanne EY 236 ja EA 152 artiklan perusteella, palauttaminen virkamiestuomioistuimeen asiassa T‑563/10 P, De Luca vastaan komissio, 14.12.2011 annetulla Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomiolla (jäljempänä palauttamista koskeva tuomio), jolla kumottiin asiassa F‑20/06, De Luca vastaan komissio, 30.9.2010 annettu tuomio (jäljempänä asiassa De Luca annettu tuomio), joka koski virkamiestuomioistuimen kirjaamoon 22.2.2006 saapunutta kannetta, jossa Patrizia De Luca, joka oli läpäissyt ennen 1.5.2004 järjestetyn kilpailun, vaati virkamiestuomioistuinta kumoamaan 23.2.2005 tehdyn Euroopan yhteisöjen komission päätöksen, jolla hänet nimitettiin hallintovirkamieheksi, siltä osin kuin tässä päätöksessä määritettiin hänen palkkaluokakseen A*9, taso 2 (jäljempänä riidanalainen päätös).

Ratkaisu: Kanne hylätään. Patrizia De Luca ja komissio vastaavat kumpikin omista oikeudenkäyntikuluistaan virkamiestuomioistuimessa käydyissä kahdessa menettelyssä. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajalle Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Virkamiehet – Urakehitys – Ura-alueen tai tehtävän muuttuminen avoimeen kilpailuun osallistumisen seurauksena – Palkkaluokan uudelleenmäärittely – Sovellettavat säännöt – Soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 30.4.2006 merkityt kilpailun läpäisseet hakijat – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan soveltaminen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta)

Koska henkilöstösäännöissä ei ole säännöstä sellaisen virkamiehen palkkaluokan määrittämisestä, joka on nimitetty toiseen virkaan läpäistyään avoimen kilpailun, jonka perusteella hän voi päästä hoitamaansa virkaa lähtökohtaisesti ylempiin virkoihin, on sovellettava analogisesti avoimen kilpailun läpäisseen, toiseen virkaan nimitetyn palveluksessa olevan virkamiehen palkkatason uudelleenmäärittelyä koskevaa oikeuskäytäntöä. Ratkaistaessa, voidaanko henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohtaa, joka koskee ennen 1.5.2006 soveltuvien hakijoiden luetteloon otettujen sekä 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana palvelukseen otettujen virkamiesten palkkaluokan määrittämistä, soveltaa avoimen kilpailun läpäisseen, toiseen virkaan nimitetyn palveluksessa olevan virkamiehen tilanteeseen, on näin ollen tutkittava tämän oikeuskäytännön mukaisesti, onko hän saanut uuden palkkaluokan määrittämisestä – joka on hänen aikaisempaa palkkaluokkaansa alempi ja johon hänet on määrätty tämän säännöksen nojalla – urakehityksensä ja/tai palkkauksensa kannalta jotakin etua tai hyötyä, joka on lähtökohtaisesti varattu 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana palvelukseen otetuille virkamiehille.

Tutkittaessa sitä, onko henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan soveltaminen edullista vai ei määritettäessä virkamiehen palkkaluokka hänen aikaisempaa palkkaluokkaansa alemmaksi, virkamiestuomioistuimen on tarkemmin ottaen selvitettävä, onko tämän artiklan mukaisesta palvelukseenottotavasta ollut virkamiehelle hänen urakehityksensä ja/tai palkkauksensa kannalta jotakin etua tai hyötyä, joka on omiaan korvaamaan hänen tapauksessaan palkkaluokan määrittämisen hänen aikaisempaa palkkaluokkaansa alemmaksi. Näin ollen on vertailtava urakehitystä ja palkkausta, joita kyseinen virkamies olisi voinut odottaa aikaisemman ylemmän palkkaluokkansa perusteella, urakehitykseen ja palkkaukseen, jotka hänellä voi olla alempaan palkkaluokkaan nimittämisensä seurauksena.

Edellä esitetty urakehityksen ja palkkauksen vertailu on sitäkin tärkeämpää, kun riittää, että toiseen virkaan nimittämistä koskevasta päätöksestä on ollut virkamiehelle jotakin etua tai hyötyä hänen urakehityksensä tai palkkauksensa kannalta hänen aikaisempaan tilanteeseensa nähden, jotta henkilöstösääntöjen uudistuksesta seuranneesta palkkaluokkien uudelleenryhmittelystä huolimatta täytetään henkilöstösääntöjen yleinen tavoite varmistaa virkamiehille heidän urakehityksensä tietty jatkuvuus.

Tältä osin riittää, että virkamiehen palkkaluokan määrittämisestä alemmaksi on ollut etua tai hyötyä yksinomaan palkkauksen kannalta, jotta henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan analoginen soveltaminen on ollut laillisesti hyväksyttävää.

(ks. 47–49 ja 53 kohta)