Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. sausio 30 d.

Byla F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui panaikinus sprendimą – Paskyrimas – Pareigūnas, laimėjęs atvirą konkursą ir turintis teisę patekti į aukštesnių funkcijų grupę – Prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams į rezervo sąrašą įrašytas kandidatas – Pereinamojo laikotarpio taisyklės, susijusios su priskyrimu prie lygio įdarbinant – Priskyrimas prie lygio taikant naujas nuostatas – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis“

Dalykas: Ieškinio byloje F‑20/06, iš pradžių pareikšto pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, grąžinimas Tarnautojų teismui 2011 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimu De Luca prieš Komisiją (T‑563/10 P, toliau – sprendimas grąžinti bylą), kuriuo panaikintas 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimas De Luca prieš Komisiją (F‑20/06, toliau – Sprendimas De Luca), kuriame buvo nuspręsta dėl P. De Luca, iki 2004 m. gegužės 1 d. įvykusio konkurso laimėtojos, ieškinio, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2006 m. vasario 22 d. ir kuriame ji prašė panaikinti 2005 m. vasario 23 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą ją paskirti administratore tiek, kiek šiuo sprendimu ji buvo priskirta prie A*9 lygio 2 pakopos (toliau – ginčijamas sprendimas).

Sprendimas: Atmesti ieškinį. P. De Luca ir Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas Tarnautojų teisme. Komisija padengia savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme. Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Karjera – Kategorijos arba specialios kategorijos pakeitimas po dalyvavimo atvirame konkurse – Priskyrimas prie lygio iš naujo – Taikytinos taisyklės – Konkurso laimėtojai, įrašyti į tinkamų kandidatų sąrašą prieš 2006 m. balandžio 30 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies taikymas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis)

Kadangi Pareigūnų tarnybos nuostatuose nėra nuostatų, kuriose reguliuojamas pareigūno, kuris paskiriamas į kitas pareigas kaip atviro konkurso, dėl kurio jis turi teisę į a priori aukštesnes pareigas, laimėtojas, priskyrimas prie lygio, pagal analogiją reikia taikyti teismų praktiką, susijusią su dirbančio pareigūno, paskirto į naujas pareigas laimėjus atvirą konkursą, priskyrimu prie pakopos. Todėl siekiant nuspręsti, ar Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis, susijusi su iki 2006 m. gegužės 1 d. į tinkamų kandidatų sąrašą įrašytų ir įdarbintų 2004 m. gegužės 1 d.–2006 m. balandžio 30 d. pareigūnų priskyrimu prie lygio, taikoma dirbančiam pareigūnui, paskirtam į kitas pareigas laimėjus atvirą konkursą, pagal šią teismų praktiką reikia nagrinėti, ar priskyrimas prie naujo lygio, kuris žemesnis, nei jis turėjo, ir prie kurio priskirta pagal šią nuostatą, šiam pareigūnui sukėlė tam tikrą interesą arba palankią situaciją jo karjeros raidai ir (arba) darbo užmokesčiui, kuria iš esmės pasinaudoti galėjo tik pareigūnai, įdarbinti 2004 m. gegužės 1 d.–2006 m. balandžio 30 d.

Siekdamas išnagrinėti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies taikymo pareigūno priskyrimui prie žemesnio lygio, nei jis turėjo, privalumą arba trukumą, konkrečiai kalbant, Tarnautojų teismas turi išsiaiškinti, ar šiame straipsnyje įtvirtintu įdarbinimo būdu pareigūnui buvo suteiktas tam tikras interesas arba sukurta palanki situacija, kalbant apie jo karjeros raidą ir (arba) darbo užmokestį, kuria būtų galima kompensuoti tai, kad jis buvo priskirtas prie žemesnio lygio, nei turėjo. Todėl reikia palyginti karjerą ir darbo užmokestį, kurių jis galėjo tikėtis dėl jo turėto aukštesnio lygio, su karjera ir darbo užmokesčiu, galimais priskyrus jį prie žemesnio lygio.

Karjeros ir darbo užmokesčio palyginimas yra esminis pagal pirmiau nurodytus kriterijus, nes jei sprendimu paskirti į kitas pareigas pareigūnui būtų suteiktas tam tikras interesas arba būtų sukurta palanki situacija, kalbant apie jo karjerą arba darbo užmokestį, palyginti su ankstesne situacija, to pakaktų, nepaisant po Pareigūnų tarnybos nuostatų reformos pakeistų lygių, kad būtų pasiektas šių nuostatų bendras tikslas užtikrinti pareigūnams jų profesinio gyvenimo raidos tęstinumą.

Šiuo klausimu pakanka, kad pareigūno priskyrimu prie žemesnio lygio būtų suteiktas tam tikras interesas arba būtų sukurta palanki situacija, kalbant vien apie darbo užmokestį, tam, kad pagal analogiją būtų galima teisėtai taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį.

(žr. 47–49 ir 53 punktus)