Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS°

(trešā palāta)

2013. gada 30. februārī

Lieta F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Iecelšana amatā – Ierēdnis, kurš pievienojas augstākai funkciju grupai pēc atklāta konkursa – Kandidāts, kurš ir iekļauts rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas tiesību normas – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts

Priekšmets Prasības lietā F‑20/06, kas sākotnēji iesniegta atbilstoši EKL 236. pantam un EAEKL 152. pantam, nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedumu lietā T‑563/10 P De Luca/Komisija (turpmāk tekstā – “spriedums par lietas nodošanu atpakaļ”), ar kuru ir ticis atcelts Civildienesta tiesas 2010. gada 30. septembra spriedums lietā F‑20/06 De Luca/Komisija (turpmāk tekstā – “spriedums lietā De Luca”), ar ko ir ticis pieņemts nolēmums par 2006. gada 22. februārī Civildienesta tiesas kancelejā reģistrēto prasību, ar kuru P. De Luca, pirms 2004. gada 1. maija notikuša konkursa veiksmīgā kandidāte, lūdza atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 23. februāra lēmumu, ar ko viņa tika iecelta administratores amatā, ciktāl viņa ar šo lēmumu tika klasificēta A*9 pakāpes 2. līmenī (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”)

Nolēmums Prasību noraidīt. P. De Luca un Komisija katra pati sedz savus tiesāšanās izdevumus abās Civildienesta tiesā ierosinātajās tiesvedībās. Komisija sedz savus un atlīdzina prasītājas tiesāšanās izdevumus, kas attiecas uz Eiropas Savienības Vispārējā tiesā ierosināto tiesvedību. Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Karjera – Kategorijas vai dienesta maiņa pēc piedalīšanās atklātā konkursā – Pārklasificēšana pakāpē – Piemērojamās tiesību normas – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kuri ir iekļauti piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 30. aprīļa – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkta piemērošana – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts)

Tā kā Civildienesta noteikumos nav tiesību normu, kurās būtu regulēta ierēdņa, kas ir ticis iecelts citā amatā kā atklātā konkursa veiksmīgais kandidāts, klasificēšana pakāpē, kura viņam ļautu tikt ieceltam a priori augstāka līmeņa amatos nekā tas, kuru viņš ieņem, pēc analoģijas ir jāpiemēro judikatūra, kas attiecas uz aktīvā nodarbinātībā iesaistīta ierēdņa, kurš ir ticis iecelts citā amatā kā atklātā konkursa veiksmīgais kandidāts, pārklasificēšanu līmenī. Līdz ar to, lai izlemtu, vai Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts, kas attiecas uz ierēdņu, kuri ir tikuši iekļauti piemērotu kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un tiek pieņemti darbā laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim, klasificēšanu, ir piemērojams attiecībā uz tāda aktīvā nodarbinātībā iesaistīta ierēdņa situāciju, kas ir ticis iecelts citā amatā kā atklātā konkursa veiksmīgais kandidāts, saskaņā ar šo judikatūru ir jāpārbauda, vai klasificēšana jaunā pakāpē, kas ir zemāka par to, kuru viņš ieņēma iepriekš un kura viņam bija piešķirta saskaņā ar šo tiesību normu, viņam ir sniegusi zināmu labumu vai priekšrocību karjeras attīstības un/vai atalgojuma ziņā, kas principā ir paredzēti ierēdņiem, kas ir tikuši pieņemti darbā laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim.

Lai pārbaudītu, vai gadījumā, kad ierēdnis tiek klasificēts pakāpē, kas ir zemāka par to, kuru viņš ieņēma iepriekš, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkta piemērošana rada priekšrocības vai ne, Civildienesta tiesai precīzāk ir pienākums izpētīt, vai ar šo pantu izveidotā darbā pieņemšanas metode ierēdnim ir sniegusi zināmu labumu vai priekšrocību karjeras attīstības un/vai atalgojuma ziņā, ar kuru viņa gadījumā var tikt kompensēts fakts, ka viņa klasifikācija ir tikusi noteikta zemākā pakāpē nekā tā, ko viņš ieņēma iepriekš. Līdz ar to ir jāsalīdzina karjera un alga, ko minētais ierēdnis varēja sagaidīt, pamatojoties uz augstāko pakāpi, kurā viņš atradās iepriekš, un karjera un alga, kas viņam var būt pēc iecelšanas zemākā pakāpē.

Karjeras un algas salīdzinājums ir jāveic jo īpaši tādēļ, ka, lai, neņemot vērā pakāpju pārstrukturēšanu pēc Civildienesta noteikumu reformas, būtu izpildīts pēdējā minētā [tiesību akta] vispārējais mērķis nodrošināt ierēdņu profesionālās dzīves attīstības kontinuitāti, saskaņā ar iepriekš minēto pietiktu ar to, ka lēmums par iecelšanu citā amatā ierēdnim būtu sniedzis zināmu labumu vai priekšrocību karjeras attīstības vai atalgojuma ziņā salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju.

Šajā ziņā, lai būtu pieļaujama Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkta piemērošana pēc analoģijas, pietiktu jau ar to vien, ka ierēdņa klasificēšana zemākā pakāpē būtu sniegusi labumu vai priekšrocību tikai atalgojuma ziņā.

(skat. 47.–49. un 53. punktu)