Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Sprawa F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Powołanie – Urzędnik przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu otwartego – Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia – Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych przepisów – Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Przekazanie Sądowi do ponownego rozpoznania skargi w sprawie F‑20/06, wniesionej pierwotnie na mocy art. 236 WE i art. 152 EWEA, w następstwie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie T‑563/10 P De Luca przeciwko Komisji (zwanego dalej „wyrokiem przekazującym”), uchylającego wyrok Sądu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie F‑20/06 De Luca przeciwko Komisji (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie De Luca”), na mocy którego orzeczono w przedmiocie skargi, która wpłynęła do sekretariatu Sądu w dniu 22 lutego 2006 r. i w której P. De Luca, laureatka konkursu zakończonego przed dniem 1 maja 2004 r., żądała stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powołania jej na stanowisko administratora w zakresie, w jakim na podstawie tej decyzji została ona zaszeregowana do grupy A*9 stopień 2 (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. P. De Luca i Komisja pokrywają własne koszty poniesione w obu postępowaniach przed Sądem. Komisja pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Kariera zawodowa – Zmiana kategorii lub ścieżki kariery w następstwie konkursu otwartego – Zmiana zaszeregowania – Właściwe przepisy – Laureaci konkursów wpisani na listy odpowiednich kandydatów przed dniem 30 kwietnia 2006 r. – Stosowanie art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Przesłanki

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII, art. 12 ust. 3)

Ponieważ regulamin pracowniczy nie zawiera przepisów regulujących zaszeregowanie do grupy urzędnika, który został powołany jako laureat konkursu otwartego na inne stanowisko dające mu dostęp do innych, a priori wyżej zaszeregowanych stanowisk niż to dotychczas przez niego zajmowane, należy stosować w drodze analogii orzecznictwo dotyczące zmiany stopnia zaszeregowania pozostającego w czynnej służbie urzędnika powołanego na inne stanowisko jako laureat konkursu otwartego. W konsekwencji do celów ustalenia, czy art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, dotyczący zaszeregowania urzędników wpisanych na listę odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 r. i zatrudnionych w okresie między 1 maja 2004 r. a 30 kwietnia 2006 r., znajduje zastosowanie do sytuacji pozostającego w czynnej służbie urzędnika powołanego na inne stanowisko jako laureat konkursu otwartego, należy zbadać, zgodnie z powyższym orzecznictwem, czy zaszeregowanie do nowej grupy, niższej od tej, do której do tej pory należał i która została mu przyznana na mocy tego przepisu, stwarza – z punktu widzenia rozwoju kariery lub wynagrodzenia – po jego stronie pewien profit lub korzyść, które co do zasady były zastrzeżone dla urzędników zatrudnionych w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2006 r.

Na potrzeby zbadania korzystnego lub niekorzystnego charakteru zastosowania art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego w przypadku zaszeregowania urzędnika do niższej grupy zaszeregowania niż ta, do której dotychczas on należał, Sąd do spraw Służby Publicznej powinien bardziej szczegółowo rozważyć, czy sposób naboru przewidziany w tym artykule stwarzał po stronie urzędnika pewien profit lub korzyść z punktu widzenia rozwoju kariery lub wynagrodzenia, które mogły w przypadku tego urzędnika zrekompensować fakt, że został on zaszeregowany do grupy niższej od tej, do której dotychczas należał. W rezultacie należy przeprowadzić porównanie przebiegu kariery i wynagrodzenia, jakiego wspomniany urzędnik mógł oczekiwać w ramach zaszeregowania do wyższej grupy, do której już należał, z przebiegiem kariery i wynagrodzeniem, które mogą być konsekwencją powołania go do niższej grupy zaszeregowania.

Przeprowadzenie porównania przebiegu kariery i wynagrodzenia w powyżej opisany sposób jest tym bardziej istotne, że wystarczyłoby, gdyby decyzja o powołaniu na inne stanowisko stwarzała po stronie urzędnika pewien profit lub pewną korzyść pod względem rozwoju kariery lub wynagrodzenia w porównaniu z jego wcześniejszą sytuacją, aby pomimo wynikającego z reformy regulaminu pracowniczego przesunięcia grup zaszeregowania spełniony został ogólny cel tego regulaminu, jakim jest zapewnienie urzędnikom ciągłości w rozwoju ich kariery zawodowej.

W tym względzie do tego, by zastosowanie przez analogię art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego było w świetle prawa dopuszczalne, wystarczyłoby, gdyby zaszeregowanie urzędnika do niższej grupy zaszeregowania stwarzało po jego stronie profit lub korzyść wyłącznie pod względem otrzymywanego przezeń wynagrodzenia.

(zob. pkt 47–49, 53)