Language of document : ECLI:EU:F:2013:9

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 30. januára 2013

Vec F‑20/06 RENV

Patrizia De Luca

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vrátenie Súdu pre verejnú službu po zrušení – Vymenovanie – Úradník postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe verejného výberového konania – Uchádzač zapísaný do rezervného zoznamu pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy pri prijímaní – Zaradenie do platovej triedy podľa nových pravidiel – Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku“

Predmet: Vrátenie veci F‑20/06, ktorá bola pôvodne založená na žalobe podanej podľa článku 236 ES a článku 152 AE, Súdu pre verejnú službu rozsudkom Všeobecného súdu Európskej únie zo 14. decembra 2011, De Luca/Komisia (T‑563/10 P, ďalej len „odvolací rozsudok“), ktorým bol zrušený rozsudok Súdu pre verejnú službu z 30. septembra 2010, De Luca/Komisia (F‑20/06, ďalej len „rozsudok De Luca“), ktorým sa rozhodlo o žalobe doručenej do kancelárie Súdu pre verejnú službu 22. januára 2006, ktorou P. De Luca, úspešná uchádzačka výberového konania pred 1. májom 2004, navrhovala zrušenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev z 23. februára 2005, ktorým bola vymenovaná za administrátorku, v rozsahu, v akom bola podľa tohto rozhodnutia zaradená do platovej triedy A*9, platového stupňa 2 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. P. De Luca a Komisia znášajú každá svoje vlastné trovy konania v oboch konaniach vedených na Súde pre verejnú službu. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania žalobkyne súvisiace s konaním vedeným na Všeobecnom súde Európskej únie. Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Služobný postup – Zmena kategórie alebo služby po účasti na verejnom výberovom konaní – Nové zaradenie do platovej triedy – Uplatniteľné predpisy – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 30. aprílom 2006 – Uplatnenie článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 12 ods. 3)

Keďže služobný poriadok neobsahuje ustanovenie upravujúce zaradenie do platovej triedy úradníka, ktorý je vymenovaný na iné pracovné miesto ako úspešný uchádzač verejného výberového konania, ktoré mu umožňuje postúpiť na pracovné miesta na a priori vyššej úrovni než je to, ktoré zastával, treba analogicky uplatniť judikatúru týkajúcu sa nového zaradenia do platového stupňa úradníka v aktívnom služobnom pomere, ktorý bol vymenovaný na iné pracovné miesto ako úspešný uchádzač verejného výberového konania. V dôsledku toho pri rozhodovaní, či sa článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý sa týka zaradenia úradníkov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006, uplatňuje na situáciu úradníka v aktívnom služobnom pomere, ktorý bol vymenovaný na iné pracovné miesto ako úspešný uchádzač verejného výberového konania, treba v súlade s touto judikatúrou preskúmať, či mu zaradenie do novej platovej triedy, ktorá je nižšia než tá, v ktorej už bol zaradený a ktorá mu bola pridelená podľa tohto ustanovenia, prinieslo nejaký osoh alebo výhodu z hľadiska vývoja služobného postupu a/alebo odmeňovania, ktoré boli v zásade vyhradené úradníkom prijatým medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006.

S cieľom preskúmať výhodnosť alebo nevýhodnosť uplatnenia článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku v prípade zaradenia úradníka do nižšej platovej triedy než je tá, v ktorej už bol zaradený, konkrétnejšie prináleží Súdu pre verejnú službu, aby zistil, či spôsob prijatia upravený týmto článkom ponúkol úradníkovi nejaký osoh alebo výhodu z hľadiska vývoja služobného postupu a/alebo odmeňovania, ktoré môžu v jeho prípade kompenzovať zaradenie do nižšej platovej triedy než je tá, v ktorej už bol zaradený. Treba teda porovnať služobný postup a platy, ktoré tento úradník mohol očakávať na základe vyššej platovej triedy, v ktorej už bol zaradený, so služobným postupom a platmi, ktoré môže mať v nadväznosti na svoje vymenovanie do nižšej platovej triedy.

Porovnanie služobných postupov a platov za uvedených podmienok sa vyžaduje tým skôr, že na to, aby bol napriek reorganizácii platových tried po reforme služobného poriadku splnený jej všeobecný cieľ, a to zabezpečiť úradníkom kontinuitu vo vývoji ich profesionálneho života, stačí, aby rozhodnutie o vymenovaní na iné pracovné miesto ponúklo úradníkovi v porovnaní s jeho predchádzajúcou situáciou nejaký osoh alebo nejakú výhodu z hľadiska služobného postupu alebo odmeňovania.

Aby bolo v tejto súvislosti právne prípustné analogické uplatnenie článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku stačí, aby zaradenie úradníka do nižšej platovej triedy predstavovalo osoh alebo výhodu iba z hľadiska odmeňovania.

(pozri body 47 – 49 a 53)