Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2013. gada 19. jūnijā

Lieta F‑81/11

BY

pret

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA)

EASA personāls – Pagaidu darbinieks – Pieņemamība – Termiņi prasību celšanai – Nelabvēlīgs novērtējuma ziņojums – Iecelšana citā amatā – Psiholoģiska vardarbība – Pilnvaru nepareiza izmantošana

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru BY lūdz atcelt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA vai turpmāk tekstā – “Aģentūra”) izpilddirektora 2010. gada 17. decembra lēmumu, ar ko dienesta interesēs prasītājs tiek iecelts citā amatā, kas nav saistīts ar vadītāja pienākumiem

Nolēmums      Prasību noraidīt. BY sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Prasītāja advokāta uzspiests spiedogs “kopija pareiza” uz vēstulē nosūtītā prasības pieteikuma oriģināla, bet ne uz versijas, kas nosūtīta pa faksu – Pārkāpums, kas nav iemesls nepieņemamībai

(Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts)

2.      Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Prasības pieteikuma oriģināla apliecinātu kopiju neiesniegšana pietiekamā skaitā – Pārkāpums, kas nav iemesls nepieņemamībai

(Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. punkts un 94. panta a) punkts)

3.      Ierēdņu celta prasība – Pamati – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Jēdziens – Dienesta interesēm atbilstošs lēmums – Pilnvaru nepareizas izmantošanas neesamība

1.      Apstākļi, ka prasītāja advokāts uz prasības pieteikuma oriģināla titullapas ir uzspiedis spiedogu “kopija pareiza” un ka blakus savam pašrocīgajam parakstam, kas ir minētā dokumenta pēdējā lappusē, viņš ir uzspiedis sava advokātu biroja spiedogu, nevar izraisīt to, ka attiecīgais eksemplārs zaudētu pa faksu nosūtītā prasības pieteikuma oriģināla statusu; tāpat arī tas, ka uz viena oriģināla tiek uzspiests spiedogs “oriģināls” neatņem tam šo statusu, pat ja tādējādi tas ir grozīts, uzspiežot minēto spiedogu. Spiedoga “kopija pareiza” uzspiešana prasības pieteikuma oriģinālam, ko veic advokāts, ir jāuzskata par vienkāršu pārrakstīšanās kļūdu, kura nevar izraisīt prasības pieteikuma nepieņemamību.

(sal. ar 37. punktu)

2.      Apstāklis, ka prasības pieteikuma kopiju skaits, neskaitot oriģinālu, ir mazāks par Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. punkta otrajā daļā prasīto apliecināto kopiju skaitu, kuras jāpievieno oriģinālam, nevar būt pamats prasības pieteikuma nepieņemamībai. Pretējs secinājums būtu pārmērīgi stingrs, ņemot vērā samērīguma principu un prasītāja tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, nekādi neapdraudot tiesiskās noteiktības principu. Šajā ziņā par minētās 34. panta 1. punkta otrās daļas neievērošanu attiecīgā gadījumā var tikt piemērota sankcija atbilstoši tā paša reglamenta 94. panta a) punktam.

(sal. ar 38. punktu)

3.      Pilnvaru nepareizas izmantošanas jēdzienam, kura izpausme ir procedūras nepareiza izmantošana, ir ļoti precīzs apjoms, kas saistīts ar to, ka administratīvā iestāde izmanto savas pilnvaras citam mērķim, nevis tam mērķim, kādam tās ir piešķirtas. Lēmumā pilnvaras ir nepareizi izmantotas tikai tad, ja pēc objektīvām, atbilstīgām un saskanīgām pazīmēm izrādās, ka tas ir pieņemts, lai sasniegtu citus, nevis paredzētos mērķus.

Attiecībā uz pasākumu saistībā ar iecelšanu citā amatā, ja nav atzīts, ka šis pasākums ir pretrunā dienesta interesēm, tad nevar būt jautājuma par pilnvaru nepareizu izmantošanu. It īpaši apstāklis, ka ierēdņa priekšnieks ir sagatavojis šī ierēdņa novērtējuma ziņojumu, lai gan ierēdnis tieši attiecībā uz šo priekšnieku ir iesniedzis sūdzību par vardarbību no šī priekšnieka puses, pats par sevi, bez jebkādiem citiem apstākļiem, nevar radīt šaubas par novērtējuma ziņojuma objektivitāti.

(sal. ar 69., 70. un 72. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1983. gada 14. jūlijs, 176/82 Nebe/Komisija, 25. punkts; 2003. gada 5. jūnijs, C‑121/01 P O’Hannrachain/Parlaments, 46. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 10. jūlijs, T‑59/91 un T‑79/91 Eppe/Komisija, 57. punkts; 1996. gada 11. jūnijs, T‑118/95 AnacoretaCorreia/Komisija, 25. punkts; 1998. gada 17. novembris, T‑131/97 Gómez de Enterría y Sanchez/Parlaments, 62. punkts; 1999. gada 6. jūlijs, T‑112/96 un T‑115/96 Séché/Komisija, 139. punkts; 2004. gada 14. oktobris, T‑389/02 Sandini/Tiesa, 123. punkts.