Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 19. junija 2013

Zadeva F‑81/11

BY

proti

Evropski agenciji za varnost v letalstvu (AESA)

„Zaposleni v EASA – Začasni uslužbenec – Dopustnost – Rok za vložitev pravnega sredstva – Neugodno ocenjevalno poročilo – Prerazporeditev – Psihično nadlegovanje – Zloraba pooblastil“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero BY predlaga razglasitev ničnosti odločbe izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost v letalstvu (AESA ali v nadaljevanju: agencija) z dne 17. decembra 2010 o prerazporeditvi tožeče stranke na nevodstveno delovno mesto v interesu službe.

Odločitev:      Tožba se zavrne. BY nosi svoje stroške in stroške Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Žig odvetnika stranke z oznako „overjen prepis“ na izvirniku tožbe, vloženim po pošti, ne pa na različici, poslani po telefaksu – Nepravilnost, ki ni razlog za nedopustnost

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (6))

2.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Nezadostno število predloženih overjenih prepisov izvirnika tožbe – Nepravilnost, ki ni razlog za nedopustnost

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 34(1) in 94(a))

3.      Pritožbe uradnikov – Razlogi – Zloraba pooblastil – Pojem – Odločba v skladu z interesom službe – Neobstoj zlorabe pooblastil

1.      Zaradi okoliščin, da je odvetnik tožeče stranke na naslovnici izvirnika tožbe pritisnil žig „overjen prepis“ in da je ob njegovem lastnoročnem podpisu na zadnji strani tega dokumenta pritisnil žig svoje odvetniške pisarne, zadevni izvod ne more izgubiti narave izvirnika tožbe, poslane po telefaksu, enako kot žig „izvirnik“ na izvirniku ne more povzročiti, da ta izgubi svojo naravo, čeprav je tako spremenjen s pritiskom žiga. To, da odvetnik na izvirniku tožbe pritisne žig „overjen prepis“, je treba šteti zgolj za pisno napako, ki ne more povzročiti nedopustnosti tožbe.

(Glej točko 37.)

2.      Okoliščina, je število prepisov tožbe poleg izvirnika manjše od števila overjenih prepisov, ki morajo biti priloženi k izvirniku, kot to zahteva člen 34(1), drugi pododstavek Poslovnika Sodišča za uslužbence, ne more povzročiti nedopustnosti tožbe. Nasprotna ugotovitev bi bila ob neobstoju poseganja v načelo pravne varnosti pretirano stroga z vidika načela sorazmernosti in pravice tožeče stranke do učinkovitega pravnega sredstva. V zvezi s tem je lahko nespoštovanje navedenega člena 34(1), drugi pododstavek, glede na okoliščine primera sankcionirano z uporabo člena 94(a) tega poslovnika.

(Glej točko 38.)

3.      Pojem zlorabe pooblastil, katerega izraz je zloraba postopka, ima natančno določen obseg, ki se nanaša na položaj, v katerem upravni organ svoja pooblastila uporablja za drug namen kot za tistega, za katerega so mu bila podeljena. Pri odločbi so bila pooblastila zlorabljena samo, če se na podlagi objektivnih, upoštevnih in skladnih dejavnikov izkaže, da je bila sprejeta za drugačne namene od navedenih.

V primeru ukrepa prerazporeditve, če ta ni bil štet za nasprotnega z interesom službe, ne more iti za zlorabo pooblastil. Natančneje, okoliščina, da je uradnikov nadrejeni pripravil ocenjevalno poročilo za tega uradnika, čeprav se je pritožba uradnika zaradi nadlegovanja izrecno nanašala nanj, kot taka brez kakršnekoli druge okoliščine ne more omajati njegove nepristranskosti.

(Glej točke 69, 70 in 72.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. julij 1983, Nebe proti Komisiji, 176/82, točka 25; 5. junij 2003, O’Hannrachain proti Parlamentu, C‑121/01 P, točka 46;

Sodišče prve stopnje: 10. julij 1992, Eppe proti Komisiji, T‑59/91 in T‑79/91, točka 57; 11. junij 1996, Anacoreta Correia proti Komisiji, T‑118/95, točka 25; 17. november 1998, Gómez de Enterría y Sanchez proti Parlamentu, T‑131/97, točka 62; 6. julij 1999, Séché proti Komisiji, T‑112/96 in T‑115/96, točka 139; 14. oktober 2004, Sandini proti Sodišču, T‑389/02, točka 123.