Language of document : ECLI:EU:F:2013:84

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2013. gada 19. jūnijā

Lieta F‑8/12

BY

pret

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA)

EASA personāls – Pagaidu darbinieks – Atbrīvošana no amata sakarā ar nekompetenci – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Ar profesionālajām grūtībām nesaistīts iemesls – Psiholoģiska vardarbība – Slimība – Zaudējumu atlīdzība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru BY lūdz atlīdzināt zaudējumus, kas, iespējams, nodarīti ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA vai turpmāk tekstā – “Aģentūra”) izpilddirektora 2011. gada 10. jūnija lēmumu viņu atlaist no darba kopš tā paša gada 15. decembra, un ar psiholoģisko vardarbību, no kādas viņš esot cietis saistībā ar savām darba tiesiskajām attiecībām Aģentūrā

Nolēmums      Eiropas Aviācijas drošības aģentūra izmaksā BY summu, kas atbilst deviņu mēnešu neto atalgojumam, kuru viņš saņēma brīdī, kad viņu atlaida no darba. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina BY tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Atbrīvošana no amata sakarā ar nekompetenci – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Pienākums ņemt vērā ierēdnim radušos grūtību medicīnisko raksturu – Apjoms

(Civildienesta noteikumu 24. pants)

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma uzteikums – Uzteikuma termiņa aprēķināšana – Ieinteresētās personas slimības atvaļinājuma ņemšana vērā

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunkts)

3.      Ierēdņi – Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība – Nosacījumi – Kaitējums – Novērtēšanas kritēriji

(LESD 340. pants)

4.      Ierēdņu celta prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Apstrīdēta prettiesiska akta atcelšana – No prettiesiskuma nošķirams morālais kaitējums, kuru nevar pilnībā kompensēt, atceļot tiesību aktu

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

1.      Ja pastāv šaubas par medicīniska rakstura grūtībām, ar ko ierēdnis saskaras, pildot viņam uzliktos pienākumus, iestādei saskaņā ar pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses, izmantojot visu iespējamo rūpību, ir jāpārbauda, vai šīs šaubas ir pamatotas, pirms tiek pieņemts lēmums par minētā ierēdņa atlaišanu.

Turklāt administrācijas pienākumi, kas uzliek pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses, ir ievērojami pastiprināti, it sevišķi īpašajā gadījumā, kad ir šaubas par ierēdņa garīgo veselību un tātad viņa spējām pienācīgi aizstāvēt savas intereses.

Šajā ziņā, ja administrācijai ir pietiekamas ziņas, kas ļauj pieņemt, ka rīcība, kurā tiek vainots ierēdnis, vismaz daļēji var būt izskaidrojama ar iemeslu, kas, it īpaši, nav saistīts ar iespējamiem faktiem par psiholoģisku vardarbību vai medicīniskiem iemesliem, tad, pirms tā pieņem lēmumu par atlaišanu, tai, izmantojot visu iespējamo rūpību, ir jāpārliecinās, ka tas tā nav. Tas vismaz nozīmē, ka administrācijai ir zināmi rezultāti administratīvajā izmeklēšanā par lūgumu sniegt palīdzību attiecībā uz psiholoģiskās vardarbības faktiem.

(sal. ar 34., 35. un 38. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 26. februāris, T‑145/01 Latino/Komisija, 93. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 28. oktobris, F‑92/09 U/Parlaments, 65. un 67. punkts; 2011. gada 17. februāris, F‑119/07 Strack/Komisija, 85. punkts.

2.      Attiecībā uz uzteikuma termiņa aprēķināšanu pagaidu darbinieka līguma uzteikuma gadījumā saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunktu, administrācijai ir jāņem vērā ieinteresētās personas slimības atvaļinājums; tādējādi jebkurš uzteikums sākas tikai pēc minētā atvaļinājuma, izņemot, ja vien atlikšana uz vēlāku laiku nepārsniedz trīs mēnešus.

(sal. ar 40. un 49. punktu)

3.      Attiecībā uz mantisko kaitējumu, kas ierēdnim ir nodarīts ar lēmuma par atlaišanu prettiesiskumu, novērtējot šo kaitējumu, ir jāņem vērā visi lietas apstākļi, proti, konkrēti, izdarītā pārkāpuma raksturs un jebkurš fakts – pat ja tas radies pēc prettiesiskā lēmuma, – kura rezultātā palielinājušies vai samazinājušies atlīdzināmie zaudējumi.

(sal. ar 46. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2006. gada 26. oktobris, F‑1/05 Landgren/EIF, 95. punkts.

4.      Prettiesiska akta atcelšana, kas notiek ab initio, pati par sevi var būt piemērota un principā pietiekama kompensācija par jebkuru morālo kaitējumu, ko šis akts ir varējis radīt, ja vien prasītājs nepierāda, ka viņam ir nodarīts tāds morālais kaitējums, kurš ir nošķirams no prettiesiskuma, kas pamato atcelšanu, un kuru nav iespējams pilnībā kompensēt ar šo atcelšanu. Tam pašam jāizriet no Savienības tiesas izdarītā konstatējuma par administratīva akta prettiesiskumu, ja prasītājs nav formāli prasījis atcelt minēto tiesību aktu, aprobežodamies ar prasījumiem par zaudējumu atlīdzību.

(sal. ar 52. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 9. jūlijs, 44/85, 77/85, 294/85 un 295/85 Hochbaum un Rawes/Komisija, 22. punkts; 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, 27. un 28. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 9. novembris, T‑116/03 Montalto/Padome, 127. punkts; 2006. gada 6. jūnijs, T‑10/02 Girardot/Komisija, 131. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 8. maijs, F‑6/07 Suvikas/Padome, 151. punkts; U/Parlaments, minēts iepriekš, 95. punkts.