Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 27 февруари 2014 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-656/11)1

(Координация на схемите за социална сигурност — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора — Решение на Съвета — Избор на правното основание — Член 48 ДФЕС — Член 79, параграф 2, буква б) ДФЕС)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: първоначално C. Murrell, впоследствие M. Holt, подпомагани от A. Dashwood QC)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Ирландия (представители: E. Creedon и L. Williams, както и J. Stanley, подпомагани от N. J. Travers, BL)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално G. Marhic и M. Veiga, впоследствие A. De Elera)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Френска република (представители: G. de Bergues и N. Rouam), Европейска комисия (представители: първоначално V. Kreuschitz, впоследствие S. Pardo Quintillán и J. Enegren)

Предмет

Жалба за отмяна — Решение на Съвета от 16 декември 2011 година относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка със замяната на приложение ІІ към посоченото споразумение относно координацията на схемите за социална сигурност (ОВ L 341, стр. 1) — Избор на правното основание — Член 48 ДФЕС (приемане в областта на социалната сигурност на мерки, необходими за гарантиране на свободното движение на работниците) или член 79, параграф 2, буква б) ДФЕС (права на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държава членка) — Практически последици от този избор за правата и задълженията на Обединеното кралство поради Протокол № 21 относно позицията на тази държава и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Ирландия, Френската република и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 49, 18.2.2012 г.