Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. februāra spriedums – Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-656/11) 1

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija – Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos – Padomes lēmums – Juridiskā pamata izvēle – LESD 48. pants – LESD 79. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji – sākotnēji C. Murrell, vēlāk M. Holt, pārstāvji, kam palīdz A. Dashwood, QC)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Īrija (pārstāvji – E. Creedon un L. Williams, kā arī J. Stanley, pārstāvji, kam palīdz N. J. Travers, BL)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji G. Marhic un M. Veiga, vēlāk A. De Elera)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues un N. Rouam) un Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji V. Kreuschitz, vēlāk S. Pardo Quintillán un J. Enegre)

Priekšmets

Prasība atcelt tiesību aktu – Padomes 2011. gada 16. decembra lēmums par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, attiecībā uz to, lai aizstātu minētā nolīguma II pielikumu par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju (OV L 341, 1. lpp.) – Juridiskā pamata izvēle – LESD 48. pants (tādu pasākumu pieņemšana sociālā nodrošinājuma jomā, kas vajadzīgi, lai īstenotu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību) vai LESD 79. panta 2. punkta b) apakšpunkts (to trešo valstu pilsoņu tiesību noteikšana, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī) – Šīs izvēles praktiskā ietekme uz Apvienotās Karalistes tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Protokolu Nr. 21 par šīs valsts un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Īrija, Francijas Republika un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1      OV C 49, 18.2.2012.