Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. februára 2014 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskej únie

(vec C-656/11)1

(Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Rozhodnutie Rady – Voľba právneho základu – Článok 48 ZFEÚ – Článok 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne C. Murrell, neskôr M. Holt, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dashwood, QC)

Vedľajší účastník konania, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Írsko (v zastúpení: E. Creedon, L. Williams a J. Stanley, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. J. Travers, BL)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne G. Marhic a M. Veiga, neskôr A. De Elera, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci konania, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a N. Rouam, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: pôvodne V. Kreuschitz, neskôr S. Pardo Quintillán a J. Enegren, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť – Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2011 o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o nahradenie prílohy II k tejto dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 341, s. 1) – Voľba právneho základu – Článok 48 ZFEÚ (prijatie opatrení, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie voľného pohybu pracovníkov, v oblasti sociálneho zabezpečenia) alebo článok 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ (práva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte) – Praktický dopad tejto voľby na práva a povinnosti Spojeného kráľovstva z dôvodu protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť trovy konania.

Írsko, Francúzska republika a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 49, 18.2.2012.