Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. februar 2014 – Pohotovosť s.r.o. mod Miroslav Vašuta (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresný súd vo Svidníku – Slovakiet)

(Sag C-470/12) 1

(Præjudiciel forelæggelse – forbrugerkreditaftale – urimelige kontraktvilkår – direktiv 93/13/EØF – tvangsfuldbyrdelse af en voldgiftskendelse – anmodning om at intervenere i en fuldbyrdelsesprocedure – forbrugerbeskyttelsesorganisation – national lovgivning, der ikke tillader en sådan intervention – medlemsstaternes procesautonomi)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Okresný súd vo Svidníku

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pohotovosť s.r.o.

Sagsøgt: Miroslav Vašuta

Procesdeltager: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Okresný súd vo Svidníku – fortolkning af artikel 6, stk.1, og artikel 8 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29) samt artikel 38 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – forbrugerkreditaftale – tvangsfuldbyrdelse af en endelig voldgiftskendelse – forbrugerbeskyttelsesorganisations anmodning om at intervenere i tvangsfuldbyrdelsesproceduren – national lovgivning, som ikke giver ret tredjemand ret til at intervenere – national domstols mulighed for at indrømme sådan intervention

Konklusion

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, navnlig direktivets artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, sammenholdt med artikel 38 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en national lovgivning, i henhold til hvilken det ikke tillades en forbrugerbeskyttelsesorganisation at intervenere til støtte for en forbruger i en fuldbyrdelsesprocedure, som er indledt mod denne vedrørende en endelig voldgiftsafgørelse.

____________

1 EUT C 46 af 16.2.2013.