Language of document :

2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd vo Svidníku (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pohotovosť s.r.o. prieš Miroslav Vašuta

(C-470/12)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartojimo kredito sutartis – Nesąžiningos sąlygos – Direktyva 93/13/EEB – Arbitražo teismo sprendimo priverstinis vykdymas – Prašymas leisti įstoti į sprendimo vykdymo procesą – Vartotojų apsaugos asociacija – Nacionalinės teisės aktai, kuriais neleidžiamas toks įstojimas – Valstybių narių procesinė autonomija)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd vo Svidníku

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pohotovosť s.r.o.

Atsakovas: Miroslav Vašuta

dalyvaujant: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Okresný súd vo Svidníku – 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288) 6 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 ir 47 straipsnių aiškinimas – Vartojimo kredito sutartis – Priverstinis arbitražo teismo sprendimo vykdymas – Prašymas leisti vartotojų teisių gynimo asociacijai įstoti į vykdymo procesą – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nenumatyta trečiųjų asmenų galimybė įstoti į bylą – Nacionalinio teismo galimybė leisti tokį įstojimą.

Rezoliucinė dalis

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, visų pirma šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnis, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 ir 47 straipsniais, aiškintina taip, kad ja nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vartotojų apsaugos asociacijai neleidžiama įstoti į pradėtą prieš atitinkamą vartotoją galutinio arbitražo teismo sprendimo vykdymo procesą šio vartotojo pusėje.

____________

1 OL C 46, 2013 2 16.