Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 27. februāra spriedums (Okresný súd vo Svidníku (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta

(lieta C-470/12) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patēriņa kredīta līgums – Negodīgi noteikumi – Direktīva 93/13/EEK – Šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde – Pieteikums par iestāšanos izpildes procedūrā – Patērētāju tiesību aizsardzības apvienība – Valsts tiesību akti, kuri nepieļauj šādu iestāšanos – Dalībvalstu procesuālā autonomija

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd vo Svidníku

Pamatlietas puses

Prasītāja: Pohotovosť s.r.o.

Atbildētājs: Miroslav Vašuta

piedaloties: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Okresný súd vo Svidníku – Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.) 6. panta 1. punkta un 8. panta, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. un 47. panta interpretācija – Patēriņa kredīta līgums – Šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde – Patērētāju tiesību aizsardzības apvienības pieteikums par iestāšanos izpildes procedūrā – Valsts tiesību akti, kuros nav paredzēta trešo personu iestāšanās iespēja – Valsts tiesas iespēja atļaut šādu iestāšanos

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, it īpaši šīs direktīvas 6. panta 1. punkts, 7. panta 1. punkts un 8. pants, aplūkojot tos kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. un 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tā pieļauj valsts tiesisko regulējumu, kuru piemērojot, patērētāju tiesību aizsardzības apvienība nevar iestāties lietā konkrēta patērētāja atbalstam galīga šķīrējtiesas nolēmuma izpildes procedūrā, kas vērsta pret šo patērētāju.

____________

1     OV C 46, 16.2.2013.