Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 februari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd vo Svidníku - Slovakien) – Pohotovosť s.r.o mot Miroslav Vašuta

(Mål C-470/12)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Konsumentkreditavtal – Oskäliga avtalsvillkor – Direktiv 93/13/EEG – Verkställighet av en skiljedom – Interventionsansökan i ett mål om verkställighet – Konsumentskyddsförening – Nationell lagstiftning som inte medger en sådan intervention – Medlemsstaternas processuella autonomi)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd vo Svidníku

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Pohotovosť s.r.o.

Motpart: Miroslav Vašuta

ytterligare deltagare i rättegången: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Okresný súd vo Svidníku – Tolkningen av artiklarna 6.1 och 8 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169) samt av artiklarna 38 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Konsumentkreditavtal – Verkställighet av en lagakraftvunnen skiljedom – Interventionsansökan inlämnad av en konsumentskyddsorganisation under verkställighetsförfarandet – I den nationella lagstiftingen föreskrivs inte att tredjeman har möjlighet att intervenera – Möjlighet för den nationella domstolen att medge sådan intervention

Domslut

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, särskilt artiklarna 6.1, 7.1 och 8, jämförda med artiklarna 38 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att det inte utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken det inte är tillåtet för en konsumentskyddsförening att intervenera till stöd för en konsument i ett mål om verkställighet som inletts mot denne med avseende på en lagakraftvunnen skiljedom.

____________

(1 ) EUT C 46, 16.2.2013.