Language of document : ECLI:EU:F:2012:129

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)


18 септември 2012 година


Дело F‑96/09


Eva Cuallado Martorell

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в устния изпит поради резултатите, получени на писмените изпити — Искания за преразглеждане — Специфично право на кандидатите да получат достъп до определена засягаща ги информация — Предмет и обхват — Право на достъп до писмените работи с поправките — Липса“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 AE, с която г‑жа Cuallado Martorell иска по същество отмяна, от една страна, на решението на комисията по конкурс EPSO/AD/130/08, организиран от Службата за подбор на персонала (EPSO), да не бъде допусната до участие в устния изпит, а от друга страна, на решенията, с които ѝ е отказано предоставяне на писмените ѝ работи с поправките и на формулярите за индивидуално оценяване на същите

Решение: Отхвърля жалбата. Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателкатаРезюме


1.      Длъжностни лица — Конкурс — Обявление за конкурс — Възникване на право на достъп на отстранените от конкурса кандидати до определена информация — Неспазване на това право от Службата за подбор на персонала (EPSO) — Служебно нарушение, за което администрацията носи отговорност

(членове 41, 42 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Изисквания за форма — Достатъчно недвусмислен характер

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Европейски съюз — Институции — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Достъп до изпити, проведени в рамките на конкурс за набиране на длъжностни лица на Съюза — Приравняване към режима по Правилника за длъжностните лица — Задължение на отстранените от конкурса кандидати да се предоставят писмените работи с поправките — Липса — Спазване на тайната на разискванията

(член 6 от приложение III към Правилника за длъжностните лица; Регламент № 1049/2001на Европейския парламент и на Съвета)

4.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Отхвърляне на кандидатура — Задължение за мотивиране — Обхват — Зачитане на тайната на разискванията

(член 25 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от приложение III към от Правилника за длъжностните лица)

5.      Длъжностни лица — Съдебно производство — Съдебни разноски — Възлагане — Съобразяване на изискванията за справедливост — Осъждане на спечелилата делото страна да заплати съдебните разноски

(член 87, параграфи 1 и 2 и член 88 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Ако дадено обявление за конкурс признава на отстранените от конкурса кандидати специфичното право да получат достъп до определена информация, която ги засяга пряко и лично, така че да могат да вземат информирано решение дали има смисъл да обжалват или не решението за изключването им от конкурса, строгото спазване от страна на Службата за подбор на персонала (EPSO) на това право, както от гледна точка на неговото съдържание, така и на срока за отговор, е израз на задълженията, произтичащи от принципа на добра администрация, от правото на достъп на обществеността до документи и от правото на ефективни правни средства за защита в съответствие с членове 41, 42 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Следователно неспазването от страна на EPSO на това право, освен че би могло да доведе до подаването на жалби по съдебен или административен ред от отстранените кандидати, без да разполагат с достатъчно информация, може да съставлява служебно нарушение, от което евентуално да възникне право на обезщетение за кандидата.

(вж. точки 46—48)


2.      Административната жалба не се нуждае от определена форма. Достатъчно е от нея ясно и точно да личи волята на жалбоподателя да обжалва постановеното по отношение на него решение. От друга страна, администрацията трябва да разглежда административните жалби в дух на откритост, като за да се приеме, че е налице административна жалба по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника, е достатъчно в рамките на административното производство по достатъчно ясен начин предварително да е било посочено основание, което да позволи на органа по назначаване да се запознае със съображенията, поради които заинтересуваното лице е несъгласно с обжалваното решение.

Това обаче не променя факта, че тъй като целта на досъдебното производство е уреждането по взаимно съгласие на спор, който възниква в момента на подаването на административната жалба, органът по назначаване трябва да бъде в състояние да се запознае достатъчно точно с доводите, които заинтересуваното лице формулира срещу административното решение. Следователно при всички положения административната жалба трябва да съдържа изложение на основанията и доводите, изтъкнати срещу административното решение, срещу което тя е подадена.

(вж. точки 60 и 61)


Позоваване на:

Съд — 31 май 1988 г., Rousseau/Сметна палата, 167/86, точка 8; 14 юли 1988 г., Aldinger и Virgili/Парламент, 23/87 и 24/87, точка 13

Първоинстанционен съд — 7 март 1996 г., Williams/Сметна палата, T‑146/94, точка 44; 13 януари 1998 г., Volger/Парламент, T‑176/96, точка 65; 16 февруари 2005 г., Reggimenti/Парламент, T‑354/03, точка 43

3.       По отношение на достъпа на кандидатите до писмените им работи, както и до формулярите за оценяване на тези работи от конкурсната комисия, член 6 от приложение III към Правилника представлява специална разпоредба, която изключва общите разпоредби на Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Тази разпоредба, която предвижда, че разискванията на конкурсната комисия са тайни, не допуска нито оповестяването на позициите, заети от отделните членове на конкурсните комисии, нито разкриването на каквито и да било обстоятелства, свързани с преценки от личен или съпоставителен характер относно кандидатите. Следователно, доколкото правото на достъп до документи, предвидено в Регламент № 1049/2001, не намира приложение, член 6 от приложение ІІІ към Правилника не задължава Службата за подбор на персонала (EPSO) да предостави на кандидатите писмените им работи с поправките.

Следователно, когато институция на Съюза откаже да предостави на определен кандидат писмената му работа с поправките, последният не може валидно да се позове на понятието за прозрачност, за да оспори приложимостта на член 6 от приложение ІІІ към Правилника.

Въпреки това член 6 от приложение ІІІ към Правилника има особено предназначение, обосновано със съображения от обществен интерес, и по-специално се отнася до достъпа до разискванията на конкурсните комисии. Ако обаче дадено обявление за конкурс признава на отстранените от конкурса кандидати специфичното право да получат достъп до засягащата ги информация относно участието им в конкурс, това право не е абсолютно и неограничено, а се състои в правото да получат копие от писмената си работа и формуляра за индивидуалното ѝ оценяване с оценката, поставена от конкурсната комисия.

(вж. точки 81, 84, 85, 95, 96 и 99)


Позоваване на:

Съд — 4 юли 1996 г., Парламент/Innamorati, C‑254/95 P, точка 24

Първоинстанционен съд — 27 март 2003 г., Martínez Páramo и др./Комисия, T‑33/00, точка 44; 5 април 2005 г., Hendrickx/Съвет, T‑376/03, точка 56; 14 юли 2005 г., Le Voci/Съвет, T‑371/03, точка 124

4.      Задължението за мотивиране на решение с неблагоприятни последици цели, от една страна, да предостави на заинтересованото лице информацията, която му е необходима, за да установи дали решението е основателно, а от друга страна, да направи възможен съдебния контрол върху това решение. Що се отнася обаче до решенията на конкурсна комисия, това задължение трябва да бъде съчетано със зачитане на тайната на разискванията на конкурсната комисия съгласно член 6 от приложение III към Правилника. Изискването за мотивиране на решенията на конкурсната комисия трябва да отчете естеството на съответните разисквания, които по принцип включват поне два различни етапа, а именно, на първо място, разглеждането на кандидатурите, за да се направи подбор на допуснатите до участие в конкурса кандидати, и на второ място, проверката на способностите на кандидатите за длъжността, която трябва да бъде заета, за да се състави списък с издържалите конкурса. Вторият етап от разискванията на конкурсната комисия е преди всичко със сравнителен характер и поради това попада в обхвата на присъщата на тези разисквания тайна. Критериите за проверка, които са приети от конкурсната комисия преди провеждане на изпитите, са неразделна част от сравнителната преценка на съответните качества на кандидатите, извършвана от конкурсната комисия. Следователно тези критерии попадат в обхвата на тайната на разискванията на същото основание както преценката на конкурсната комисия. Извършваната от конкурсната комисия преценка със сравнителен характер е отразена посредством оценките, които тази комисия дава на кандидатите. Предвид тайната, която трябва да се прилага към разискванията на конкурсната комисия, съобщаването на оценките, които са получени на различните изпити, представлява достатъчно мотивиране на решенията на конкурсната комисия, тъй като тази комисия не е длъжна да уточнява кои от отговорите на кандидатите са приети за незадоволителни или да обяснява защо тези отговори са приети за такива.

(вж. точка 88)


Позоваване на:

Съд — Парламент/Innamorati, посочено по-горе, точки 23—31

Първоинстанционен съд — Martínez Páramo и др./Комисия, посочено по-горе, точки 43—52

Съд на публичната служба — 30 април 2008 г., Dragoman/Комисия, F‑16/07, точка 63

5.      Съгласно член 87, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, без да се засяга действието на другите разпоредби на дял II, осма глава от посочения правилник, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. При все това по силата на член 88 от посочения правилник спечелила делото страна може да бъде осъдена да заплати съдебните разноски частично и дори изцяло, ако това изглежда оправдано от нейното поведение, включително преди образуване на съдебното производство, особено ако се прецени, че тя необосновано или злонамерено е причинила разходи на насрещната страна.

Член 88 следва да се приложи в хипотезата, в която Службата за подбор на персонала (EPSO) не e изпълнила задължението си съгласно обявлението за конкурса, изразяващо се в предоставянето на кандидатите, които поискат това и които впоследствие подадат административна жалба, а след това и съдебна такава, допълнителна информация, засягаща участието им в конкурса. В това отношение, макар поисканата информация да не е абсолютно необходима за изготвянето на административната жалба, не може да се изключи, че ако тази информация бе предоставена на разположение на жалбоподателя своевременно, той би могъл по-добре да подготви своята административна жалба и дори да реши да не подава съдебна жалба.

(вж. точки 111 и 112)