Language of document : ECLI:EU:F:2012:129

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 18 d.

Byla F‑96/09

Eva Cuallado Martorell

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Galimybės laikyti egzaminą žodžiu nesuteikimas atsižvelgus į egzaminų raštu rezultatus – Prašymai persvarstyti – Specialioji kandidatų teisė susipažinti su tam tikra su jais susijusia informacija – Dalykas ir apimtis – Teisė susipažinti su ištaisytais egzaminų raštu darbais – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 125 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo E. Cuallado Martorell iš esmės prašo panaikinti, pirma, Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) organizuoto konkurso EPSO/AD/130/08 atrankos komisijos sprendimą neleisti jai dalyvauti egzamine žodžiu ir, antra, sprendimus jai nepateikti ištaisytų egzaminų raštu darbų ir šių egzaminų individualaus vertinimo lentelių.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Komisija padengia savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Pranešimas apie konkursą – Teisės susipažinti su tam tikra informacija nustatymas iš konkurso pašalintiems kandidatams – Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) šios teisės nesilaikymas – Tarnybos klaida, dėl kurios atsiranda administracijos atsakomybė

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41, 42 ir 47 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Formos reikalavimai – Pakankamai aiškus pobūdis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Europos Sąjunga – Institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Susipažinimas su egzaminų, rengtų per Sąjungos pareigūnų įdarbinimo konkursą, darbais – Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymas – Pareiga pateikti ištaisytus egzaminų raštu darbus iš konkurso pašalintiems kandidatams – Nebuvimas – Atrankos komisijos darbo slaptumo užtikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1049/2001)

4.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidatūros atmetimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Darbų slaptumo užtikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis; III priedo 6 straipsnis)

5.      Pareigūnai – Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Našta – Atsižvelgimas į teisingumo reikalavimus – Bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš laimėjusios šalies

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 88 straipsnis)

1.      Nors pranešime apie konkursą iš jo pašalintiems kandidatams numatyta teisė gauti tam tikrą tiesiogiai ir konkrečiai su jais susijusią informaciją tam, kad jie turėtų informaciją ir dokumentus, kuriais remdamiesi galėtų aiškiai nuspręsti, ar naudinga ginčyti sprendimą pašalinti juos iš konkurso, tai, kad Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) griežtai laikosi šios teisės tiek, kiek tai susiję su jos turiniu ir terminu atsakyti, yra pareigų, atsirandančių dėl gero administravimo principo, teisės visuomenei susipažinti su dokumentais ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41, 42 ir 47 straipsnius, išraiška. Darytina išvada, kad jei EPSO pažeidžia specialią kandidatams suteiktą teisę, be to, jog dėl šios priežasties iš konkurso pašalinti kandidatai gali pateikti ieškinius ar skundus neturėdami pakankamai informacijos, tai gali būti tarnybinis pažeidimas, dėl kurio prireikus gali atsirasti kandidato teisė į žalos atlyginimą.

(žr. 46–48 punktus)

2.      Skundas neturi būti konkrečios formos. Pakanka, kad iš jo aiškiai ir konkrečiai būtų matyti ieškovo ketinimai užginčyti dėl jo priimtą sprendimą. Be to, administracija turi nagrinėti skundus remdamasi plačiu požiūriu, ir siekiant pripažinti, kad jai pateiktas skundas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, pakanka, kad pagrindas iš anksto būtų užtektinai aiškiai pateiktas per administracinę procedūrą tam, kad paskyrimų tarnyba žinotų suinteresuotojo asmens pateikiamą ginčijamo sprendimo kritiką.

Vis dėlto, kadangi ikiteisminės procedūros tikslas – leisti draugiškai išspręsti ginčą, kuris kyla, kai pateikiamas skundas, minėta tarnyba turi turėti galimybę pakankamai tiksliai žinoti argumentus, kuriuos suinteresuotasis asmuo pateikia dėl administracinio sprendimo. Darytina išvada, kad bet kuriuo atveju skunde turi būti pagrindų ir argumentų dėl administracinio sprendimo, dėl kurio tas skundas pateiktas, santrauka.

(žr. 60 ir 61 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1988 m. gegužės 31 d. Sprendimo Rousseau prieš Audito Rūmus, 167/86, 8 punktas; 1988 m. liepos 14 d. Sprendimo Aldinger ir Virgili prieš Parlamentą, 23/87 ir 24/87, 13 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. kovo 7 d. Sprendimo Williams prieš Audito Rūmus, T‑146/94, 44 punktas; 1998 m. sausio 13 d. Sprendimo Volger prieš Parlamentą, T‑176/96, 65 punktas: 2005 m. vasario 16 d. Sprendimo Reggimenti prieš Parlamentą, T‑354/03, 43 punktas.

3.       Konkurso kandidatų susipažinimo su jų egzaminų raštu darbais ir atrankos komisijos šių egzaminų vertinimo lentelėmis srityje Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnis yra speciali nuostata, kuria nukrypstama nuo Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais bendrųjų nuostatų, nes joje reguliuojamas susipažinimas su specialiais dokumentais. Šia nuostata, kurioje nustatyta, kad atrankos komisijos darbas yra slaptas, draudžiama platinti atskirų atrankos komisijos narių nuomones ir atskleisti bet kokią informaciją apie asmeninį arba palyginamąjį kandidatų vertinimą. Darytina išvada, kad tiek, kiek nagrinėjamu atveju Reglamente Nr. 1049/2001 numatyta teisė susipažinti su dokumentais netaikoma, Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnyje Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) neįpareigojama pateikti kandidatams ištaisytų jų egzaminų raštu darbų.

Todėl kai Sąjungos institucija atsisako kandidatui pateikti ištaisytą jo egzamino raštu darbą, kandidatas, ginčydamas Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnio taikymą, negali tinkamai remtis skaidrumo sąvoka.

Vis dėlto Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsniu siekiama atskiro tikslo, kuris pateisinamas viešojo intereso pagrindais, ir juo konkrečiai reguliuojamas susipažinimas su atrankos komisijos darbais. Taigi, nors pagal pranešimą apie konkursą pašalintiems kandidatams suteikta speciali teisė gauti su jais susijusią informaciją dėl jų dalyvavimo konkurse, ši teisė nėra nei absoliuti, nei neribota, tačiau ją sudaro teisė gauti jų egzamino raštu darbo kopiją, jų egzamino raštu individualaus vertinimo lentelę ir atrankos komisijos vertinimą.

(žr. 81, 84, 85, 95, 96 ir 99 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1996 m. liepos 4 d. Sprendimo Parlamentas prieš Innamorati, C‑254/95 P, 24 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. kovo 27 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją, T‑33/00, 44 punktas; 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimo Hendrickx prieš Tarybą, T‑376/03, 56 punktas; 2005 m. liepos 14 d. Sprendimo Le Voci prieš Tarybą, T‑371/03, 124 punktas.

4.      Pareigos motyvuoti asmens nenaudai priimtą sprendimą tikslas, pirma, suteikti suinteresuotajam asmeniui reikalingą informaciją, kad jis žinotų, ar sprendimas yra pagrįstas, ar ne, ir, antra, sudaryti galimybę atlikti jo teisminę kontrolę. Vis dėlto, kiek tai susiję su atrankos komisijos priimtais sprendimais, šią pareigą motyvuoti reikia derinti su slaptumo, kuris pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnį privalomas atrankos komisijos darbui, užtikrinimu. Vykdant reikalavimą nurodyti konkurso atrankos komisijos sprendimų motyvus, turi būti atsižvelgta į atrankos komisijos darbo, kuris paprastai vyksta bent dviem atskiromis stadijomis, t. y. pirma, svarstomos paraiškos atrenkant kandidatus, kuriems leidžiama dalyvauti konkurse, ir, antra, vertinamas kandidatų tinkamumas eiti laisvas pareigas siekiant sudaryti tinkamų kandidatų sąrašą, pobūdį. Antroji atrankos komisijos darbo stadija yra pirmiausia lyginamoji, todėl šis darbas laikomas slaptu. Atrankos komisijos iki egzaminų patvirtinti taisymo kriterijai yra sudedamoji lyginamojo vertinimo dalis ir, vertindama atitinkamus kandidatų nuopelnus, komisija jais vadovaujasi. Taigi šiems kriterijams, kaip ir atrankos komisijos vertinimams, taikomas svarstymų slaptumo principas. Komisijos lyginamasis vertinimas matyti iš kandidatams suteiktų balų. Kadangi turi būti užtikrinamas atrankos komisijos darbo slaptumas, pranešimas apie surinktus įvairių egzaminų balus yra pakankama atrankos komisijos sprendimų motyvacija, ir ji neprivalo patikslinti, kurie kandidato atsakymai buvo įvertinti kaip nepakankami, ar paaiškinti, kodėl šie atsakymai pripažinti nepakankamais.

(žr. 88 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: minėto Sprendimo Parlamentas prieš Innamorati 23–31 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją 43–52 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 30 d. Sprendimo Dragoman prieš Komisiją, F‑16/07, 63 punktas.

5.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant šio reglamento antros dalies aštunto skyriaus kitų nuostatų, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Tačiau pagal šio reglamento 88 straipsnį šaliai, net jeigu ji laimėjo bylą, gali būti nurodyta padengti visas arba dalį bylinėjimosi išlaidų, jeigu tai atrodo pateisinama dėl jos elgesio, ypač jeigu kita šalis išlaidų patyrė dėl pirmosios nepagrįstų arba nesąžiningų veiksmų.

Minėtą 88 straipsnį reikia taikyti tuo atveju, kai Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) pažeidė pranešime apie konkursą nurodytą jos pareigą kandidatui, jeigu jis to prašo ir jei vėliau pateikia skundą ir pareiškia ieškinį, pateikti papildomą informaciją apie jo dalyvavimą konkurse. Be to, net jei prašoma informacija nebuvo būtina skundui parengti, negalima atmesti, kad jei ieškovė būtų ją turėjusi laiku, būtų galėjusi geriau parengti savo skundą ir ieškinį ar nuspręsti nepareikšti ieškinio.

(žr. 111 ir 112 punktus)