Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

25 päivänä syyskuuta 2012

Asia F‑51/10

Moises Bermejo Garde

vastaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Ilmoitus avoimesta virasta – Henkilölle vastainen toimi – Oikeussuojan tarve – Kielelliset vaatimukset – Avointa virkaa koskevan ilmoituksen vahvistamiseen toimivaltainen viranomainen – ETSK:n työvaliokunta

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Moises Bermejo Garde vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan ETSK:n julkaiseman avointa virkaa koskevan ilmoituksen.

Ratkaisu: Avointa virkaa koskeva ilmoitus kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. ETSK vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Ilmoitus avoimesta virasta – Siirtämis- tai ylennyskelpoisen virkamiehen poissulkevat edellytykset – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 29, 90 ja 91 artikla)

2.      Kumoamiskanne – Oikeussuojan tarve – Kanne, jolla pyritään välttämään unionin toimielimen tointa rasittavan lainvastaisuuden toistuminen tulevaisuudessa – Tutkittavaksi ottaminen

(SEUT 263 artikla)

3.      Virkamiehet – Ilmoitus avoimesta virasta – Ensimmäisestä avointa virkaa koskevasta ilmoituksesta olennaisesti poikkeavan uuden avointa virkaa koskevan ilmoituksen tekeminen – Toimivaltainen viranomainen

(Henkilöstösääntöjen 29 artikla)

1.      Kun virkamiehen on tarkoitus hoitaa avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa tarkoitettua virkaa toisiin tehtäviin siirtymisen tai ylentämisen kautta, kyseinen ilmoitus on tälle virkamiehelle vastainen toimi siltä osin kuin siinä määritellyt edellytykset johtavat hänen hakemuksensa poissulkemiseen.

(ks. 36 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 79/74, Küster v. parlamentti, 19.6.1975, 6 kohta ja asia 25/77, De Roubaix v. komissio, 11.5.1978, 8 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/05, Corvoisier ym. v. EKP, 18.5.2006, 42 kohta ja asia F‑91/07, Torijano Montero v. neuvosto, 9.7.2009, 27 kohta

2.      Kantajalla voi olla intressi vaatia unionin toimielimen toimen kumoamista, jotta voitaisiin välttää se, että kyseistä tointa väitetysti rasittava lainvastaisuus toistuu tulevaisuudessa.

(ks. 50 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑362/05 P, Wunenburger v. komissio, 7.6.2007, 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat

3.      Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) työjärjestyksen 72 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan henkilöstösääntöjen mukaan nimittävän viranomaisen toimivaltuuksia käyttää palkkaluokkiin AD 16, AD 15 ja AD 14 kuuluvien virkamiesten osalta muun muassa henkilöstösääntöjen 29 artiklan nojalla ETSK:n työvaliokunta.

Uuden avointa virkaa koskevan ilmoituksen, jolla on tarkoitus henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 ja 2 kohdan menettelyn mukaisesti täyttää ETSK:n yleisten asiain osaston johtajan virka palkkaluokassa AD 14 ja joka poikkeaa pätevyysvaatimusten osalta olennaisesti ensimmäisestä avointa virkaa koskevasta ilmoituksesta, täytyy perustua työjärjestyksen 72 kohdan mukaisesti ETSK:n työvaliokunnan uuteen päätökseen.

Näissä olosuhteissa allekirjoittamalla uuden ilmoituksen avoimesta virasta ilman, että työvaliokunta olisi sitä ennen tehnyt asiasta uutta päätöstä, ETSK:n puheenjohtaja on ylittänyt toimivaltansa, mikä johtaa uuden avointa virkaa koskevan ilmoituksen kumoamiseen.

(ks. 60, 61, 65 ja 68–71 kohta)