Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 25. septembrī

Lieta F‑51/10

Moises Bermejo Garde

pret

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK)

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Paziņojums par vakanci – Nelabvēlīgs akts – Interese celt prasību – Valodu zināšanu prasības – Iestāde, kas ir kompetenta sagatavot paziņojumu par vakanci – EESK birojs

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru M. Bermejo Garde lūdz atcelt EESK publicēto paziņojumu par vakanci

Nolēmums Atcelt paziņojumu par vakanci. Pārējā daļā prasību noraidīt. EESK sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Paziņojums par vakanci – Nosacījumi, kas izslēdz ierēdņus, kurus ir paredzēts pārcelt citā amatā vai paaugstināt amatā – Pieņemamība

(Civildienesta noteikumu 29., 90. un 91. pants)

2.      Prasība atcelt tiesību aktu – Interese celt prasību – Prasība ar mērķi nākotnē izvairīties no Savienības iestādes akta prettiesiskuma atkārtošanās – Pieņemamība

(LESD 263. pants)

3.      Ierēdņi – Paziņojums par vakanci – Jauna paziņojuma par vakanci, kas ietver būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar pirmo paziņojumu par vakanci, sagatavošana – Kompetentā iestāde

(Civildienesta noteikumu 29. pants)

1.      Ja ierēdnis, pārceļot viņu citā amatā vai paaugstinot viņu amatā, varētu ieņemt paziņojumā par vakanci minētu amatu, šis paziņojums ir šim ierēdnim nelabvēlīgs akts, ciktāl tajā izvirzīto nosacījumu rezultātā viņa kandidatūra tiek izslēgta.

(skat. 36. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1975. gada 19. jūnijs, 79/74 Küster/Parlaments, 6. punkts; 1978. gada 11. maijs, 25/77 De Roubaix/Komisija, 8. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 18. maijs, F‑13/05 Corvoisier u.c../ECB, 42. punkts; 2009. gada 9. jūlijs, F‑91/07 Torijano Montero/Padome, 27. punkts.

2.      Prasītājs var pamatot interesi lūgt atcelt Savienības iestādes aktu, lai ļautu izvairīties no tā, ka nākotnē atkārtojas šī akta apgalvotais prettiesiskums.

(skat. 50. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2007. gada 7. jūnijs, C‑362/05 P Wunenburger/Komisija, 50. un nākamie punkti.

3.      Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Iekšējā reglamenta 72. panta 1. punkta otrajā ievilkumā ir paredzēts, ka pilnvaras, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumiem piešķir iecēlējinstitūcijai, īsteno EESK birojs, ciktāl runa ir par AD 16, AD 15 un AD 14 pakāpes ierēdņiem tostarp saistībā ar Civildienesta noteikumu 29. panta piemērošanu.

Tāpēc jauns paziņojums par vakanci, lai aizpildītu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 29. panta 1. un 2. punktu vakanto EESK Vispārējo lietu direkcijas direktora amata vietu AD 14 pakāpē, kas ietver būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar pirmo paziņojumu par vakanci, ciktāl runa ir par pieprasītajām kvalifikācijām, ir jābalsta uz jaunu biroja lēmumu, piemērojot Iekšējā reglamenta 72. pantu.

Šādos apstākļos, parakstot šādu jaunu paziņojumu par vakanci, pirms tam šajā sakarā nepieņemot jaunu biroja lēmumu, EESK priekšsēdētājs pārsniedza savu kompetenci, izraisot jaunā paziņojuma par vakanci atcelšanu.

(skat. 60., 61., 65. un 68.–71. punktu)