Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

11. prosince 2012

Věc F‑97/11

Philippe Vienne

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Platové poměry – Rodinné přídavky – Příspěvek na domácnost – Skončení nároku na příspěvek na domácnost – Zánik manželství“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P. Vienne u Soudu domáhá zrušení rozhodnutí, jímž Evropský parlament určil, že vyplácení příspěvku na domácnost se ukončí dne 1. března 2011.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Parlamentem.

Shrnutí

Úředníci – Odměňování – Rodinné přídavky – Příspěvek na domácnost – Datum skončení nároku na příspěvek na domácnost – Posouzení z hlediska vnitrostátního práva – Datum zániku manželství

(Služební řád, příloha VII, čl. 16 odst. 3)

Z požadavků na jednotné používání unijního práva a ze zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení unijního práva, které neobsahuje žádný výslovný odkaz na právo členských států za účelem určení jeho smyslu a působnosti, musí být obvykle v celé Unii vykládáno autonomně, přičemž se musí přihlédnout ke kontextu ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou. Nicméně i v případě, že neexistuje výslovný odkaz, může použití unijního práva zahrnovat případně odkaz na právo členských států, zvláště jestliže unijní soud nemůže najít v unijním právu nebo v obecných zásadách unijního práva skutečnosti, které mu umožní upřesnit obsah a dosah tohoto ustanovení na základě autonomního výkladu.

Podle práva členských států Unie přitom platí, že uzavřením manželství vznikají mezi manželi určité vzájemné povinnosti, zejména povinnosti finanční povahy jako například vyživovací povinnost, a se zánikem manželství tyto povinnosti zanikají. Vzhledem k tomu, že účelem příspěvku na domácnost je nahradit tyto dodatečné náklady vyplývající z uzavření manželství, vede zánik manželství u sezdaného úředníka k zániku nároku na vyplácení příspěvku na domácnost, který tento úředník pobíral z titulu svého manželství.

Článek 16 odst. 3 přílohy VII služebního řádu je proto třeba vykládat v tom smyslu, že v případě úředníka pobírajícího příspěvek na domácnost z titulu svého manželství je dnem, kdy zaniká nárok na pobírání tohoto příspěvku, den zániku jeho manželství.

(viz body 29 až 31)

Odkazy:

Soudní dvůr: 18. ledna 1984, Ekro, 327/82, bod 11

Soud prvního stupně: 18. prosince 1992, Díaz García v. Parlament, T‑43/90, bod 36; 11. června 1996, Pavan v. Parlament, T‑147/95, bod 42; 22. února 2006, Adam v. Komise, T‑342/04, bod 32

Soud pro veřejnou službu: 1. července 2010, Mandt v. Parlament, F‑45/07, bod 62