Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

11. december 2012

Sag F-97/11

Philippe Vienne

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – lønningsregulativ – familietillæg – husstandstillæg – ophør af retten til husstandstillæg – ægteskabets opløsning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af dennes artikel 106a, hvorved Philippe Vienne har nedlagt påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om at fastsætte den 1. marts 2011 som den dato, efter hvilken dennes husstandstillæg ophørte.

Udfald: Europa-Parlamentet frifindes. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Parlamentets omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – løn – familietillæg – husstandstillæg – dato for ophør af retten til husstandstillæg – bedømmelse efter national ret – dato for ægteskabets opløsning

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VII, art. 16, stk. 3)

Det følger af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten og af lighedsprincippet, at ordlyden af en EU-retlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med hensyn til fastlæggelsen af dens betydning og rækkevidde, i hele Den Europæiske Union skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning. Selv om der ikke foreligger nogen udtrykkelig henvisning, kan anvendelsen af EU-retten i givet fald imidlertid indebære en henvisning til medlemsstaternes ret, navnlig hvis Unionens retsinstanser ikke i EU-retten eller i almindelige EU-retlige principper kan finde elementer, der gør det muligt for dem ved selvstændig fortolkning at fastlægge indholdet og rækkevidden heraf.

Ifølge EU-medlemsstaternes retsordener medfører indgåelsen af et ægteskab, at der opstår bestemte gensidige forpligtelser mellem ægtefællerne, der navnlig er af økonomisk karakter, deriblandt pligten til at hjælpe, og at ægteskabets opløsning bringer disse forpligtelser til ophør. For så vidt som husstandstillægget har til formål at bidrage til at dække de yderligere udgifter, der følger af ægteskabets indgåelse, medfører ægteskabets opløsning, at tjenestemandens ret til at oppebære husstandstillægget ophører, idet dette blev oppebåret i kraft af hans ægteskab.

Det følger således af artikel 16, stk. 3, i vedtægtens bilag VII, at når en tjenestemand modtager husstandstillæg som følge af sit ægteskab, ophører hans ret til at oppebære dette tillæg på samme dato, som hans ægteskab ophører.

(jf. præmis 29-31)

Henvisning til:

Domstolen: 18. januar 1984, sag C-327/82, Ekro, præmis 11

Retten i Første Instans: 18. december 1992, sag T-43/90, Díaz García mod Parlamentet, præmis 36; 11. juni 1996, sag T-147/95, Pavan mod Parlamentet, præmis 42; 22. februar 2006, sag T-342/04, Adam mod Kommissionen, præmis 32

Personaleretten: 1. juli 2010, sag F-45/07, Mandt mod Parlamentet, præmis 62