Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

11. detsember 2012

Kohtuasi F‑97/11

Philippe Vienne

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Töötasud – Peretoetused – Majapidamistoetus – Majapidamistoetuse saamise õiguse lõppemine – Abielulahutus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega P. Vienne palub Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada otsuse, millega Euroopa Parlament määras temale makstud majapidamistoetuse maksmise lõppkuupäevaks 1. märtsi 2011.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja parlamendi kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Majapidamistoetus – Majapidamistoetuse saamise õiguse lõppemine kuupäev – Hindamine siseriikliku õiguse alusel – Abielulahutuse kuupäev

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 16 lõige 3)

Liidu õiguse ühetaolise kohaldamise ja võrdse kohtlemise põhimõtte seisukohalt on vaja, et liidu õiguse sätteid, mis oma sisu ja reguleerimisala määratlemisel ei viita sõnaselgelt liikmesriikide õigusele, tõlgendataks asjaomaste sätete konteksti ja eesmärki silmas pidades kogu liidus autonoomselt. Siiski ka sõnaselge viite puudumisel võib liidu õiguse kohaldamisel tekkida vajadus viidata liikmesriikide õigusele, eelkõige kui liidu kohus ei leia liidu õiguses või liidu õiguse üldpõhimõtetes juhtnööre, mis võimaldaksid autonoomsel tõlgendamisel määratleda sellise sätte tähendust ja ulatust.

Liidu liikmesriikide õiguse kohaselt tekitab abielu sõlmimine abikaasadele teatud hulga vastastikkuseid, eelkõige rahalisi kohustusi nagu ülalpidamiskohustus ning abielulahustus lõpetab need kohustused. Kuna majapidamistoetuse eesmärk on abielu sõlmimisega tekkinud täiendavaid kulutusi hüvitada, siis abielus olev ametniku kaotab abielulahutusega õiguse saada majapidamistoetust, mida talle makstakse tema abielus olemise tõttu.

Järelikult tuleb personalieeskirjade VII lisa artikli 16 lõiget 3 tõlgendada nii, et mis puudutab abielus olemise tõttu majapidamistoetust saavat ametnikku, siis kuupäev, mil lõppeb õigus seda toetust saada, on abielulahutuse kuupäev.

(vt punktid 29–31)

Viited:

Euroopa Kohus: 18.jaanuar 1984, kohtuasi 327/82: Ekro (punkt 11).

Esimese Astme Kohus: 18 detsember 1992, kohtuasi T‑43/90: Díaz García vs. parlament (punkt 36); 11. juuni 1996, kohtuasi T‑147/95: Pavan vs. parlament (punkt 42); 22. veebruar 2006, kohtuasi T‑342/04: Adam vs. komisjon (punkt 32).

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. juuli 2010, kohtuasi F‑45/07: Mandt vs. parlament (punkt 62).