Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑97/11

Philippe Vienne

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Palkkajärjestely – Perheavustukset – Kotitalouslisä – Kotitalouslisää koskevan oikeuden päättyminen – Avioliiton purkautuminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Philippe Vienne vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan parlamentti vahvisti hänelle maksetun kotitalouslisän päättymispäiväksi 1.3.2011.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan parlamentin oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Palkkaus – Perheavustukset – Kotitalouslisä – Kotitalouslisää koskevan oikeuden päättymispäivä – Arviointi kansallisen lainsäädännön perusteella – Avioliiton purkautumispäivä

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan 3 kohta)

Unionin oikeuden yhdenmukainen soveltaminen ja yhdenvertaisuuden periaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältönsä ja soveltamisalansa määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja että tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä. Vaikka nimenomaista viittausta ei olisikaan, kuitenkin unionin oikeutta sovellettaessa voidaan tarvittaessa joutua katsomaan, että siihen on tarkoitettu sisältyvän viittaus jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, erityisesti silloin, kun unionin tuomioistuimet eivät pysty löytämään unionin oikeudesta tai sen yleisistä periaatteista sellaisia seikkoja, joiden perusteella ne voisivat täsmentää unionin säännöksen sisältöä ja soveltamisalaa itsenäisellä tulkinnalla.

Unionin jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan avioliiton solmiminen johtaa aviopuolisoiden välisiin vastavuoroisiin, muun muassa taloudellisiin velvollisuuksiin, kuten taloudellista tukea koskevaan velvollisuuteen, ja avioliiton purkautuminen merkitsee näiden velvollisuuksien lakkaamista. Koska kotitalouslisän tarkoituksena on korvata nämä avioliiton solmimisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, avioliiton purkautuminen johtaa siihen, että naimisissa olevan virkamiehen oikeus saada kotitalouslisää, jota hän sai avioliittonsa perusteella, lakkaa.

Näin ollen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 16 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että kotitalouslisää avioliittonsa perusteella saavan virkamiehen osalta päivä, jona oikeus saada kyseistä lisää päättyy, vastaa hänen avioliittonsa purkautumispäivää.

(ks. 29–31 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 327/82, Ekro, 18.1.1984, 11 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑43/90, Díaz García v. parlamentti, 18.12.1992, 36 kohta; asia T‑147/95, Pavan v. parlamentti, 11.6.1996, 42 kohta ja asia T‑342/04, Adam v. komissio, 22.2.2006, 32 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑45/07, Mandt v. parlamentti, 1.7.2010, 62 kohta