Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 11. decembrī

Lieta F‑97/11

Philippe Vienne

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Atalgojuma sistēma – Ģimenes pabalsti – Apgādnieka pabalsts – Tiesību uz apgādnieka pabalstu izbeigšanās – Laulības izbeigšanās

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEKL atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru P. Vienne lūdz Civildienesta tiesai atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Parlaments kā datumu, kad tiek izbeigta viņam iepriekš izmaksātā apgādnieka pabalsta izmaksa, ir noteicis 2011. gada 1. martu

Nolēmums Prasību noraidīt. P. Vienne sedz savus un atlīdzina Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādnieka pabalsts – Tiesību uz apgādnieka pabalstu izbeigšanās datums – Novērtējums atbilstoši valsts tiesībām – Laulības izbeigšanās datums

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 16. panta 3. punkts)

No Savienības tiesību vienveidīgas piemērošanas prasībām un no vienlīdzības principa izriet, ka Savienības tiesību normas noteikumi, kuros nav nekādas tiešas atsauces uz dalībvalstu tiesībām, lai noteiktu to nozīmi un piemērojamību, parasti visā Savienībā ir jāinterpretē autonomi, ņemot vērā noteikuma kontekstu un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi. Tomēr, pat ja nav skaidras atsauces [uz dalībvalstu tiesībām], Savienības tiesību piemērošana vajadzības gadījumā var nozīmēt, ka ir jāatsaucas uz dalībvalstu tiesībām, it īpaši, ja Savienības tiesa Savienības tiesībās vai Savienības tiesību vispārējos principos nevar konstatēt elementus, kas tai ļauj precizēt to nozīmi un piemērojamību, izmantojot autonomu interpretāciju.

Saskaņā ar Savienības dalībvalstu tiesībām laulības noslēgšana laulāto starpā rada noteiktu skaitu savstarpēju pienākumu, tostarp mantiska rakstura, kā, piemēram, nodrošināšanas pienākumu, un laulības izbeigšanās pārtrauc šos pienākumus. Ciktāl apgādnieka pabalsta mērķis ir kompensēt papildu izdevumus, ko ir radījusi laulības noslēgšana, laulības izbeigšanās rada precētā ierēdņa tiesību uz apgādnieka pabalstu, ko viņš saņēma savas laulības dēļ, izbeigšanos.

Līdz ar to Civildienesta noteikumu VII pielikuma 16. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecībā uz ierēdni, kurš saņem apgādnieka pabalstu savas laulības dēļ, datums, kurā izbeidzas tiesības saņemt šo pabalstu, ir datums, kad ir izbeigusies viņa laulība.

(skat. 29.–31. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1984. gada 18. janvāris, 327/82 Ekro, 11. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 18. decembris, T‑43/90 Díaz García/Parlaments, 36. punkts; 1996. gada 11. jūnijs, T‑147/95 Pavan/Parlaments, 42. punkts; 2006. gada 22. februāris, T‑342/04 Adam/Komisija, 32. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 1. jūlijs, F‑45/07 Mandt/Parlaments, 62. punkts.