Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 11. decembra 2012

Vec F‑97/11

Philippe Vienne

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Funkčné požitky – Rodinné prídavky – Príspevok na domácnosť – Zánik práva na príspevok na domácnosť – Zánik manželstva“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou P. Vienne navrhuje Súdu pre verejnú službu, aby zrušil rozhodnutie, ktorým Európsky parlament k 1. marcu 2011 stanovil zánik vyplácania príspevku na domácnosť, ktorý mu bol vyplácaný

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Parlamentu.

Abstrakt

Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na domácnosť – Deň zániku práva na príspevok na domácnosť – Posúdenie z hľadiska vnútroštátnej právnej úpravy – Deň zániku manželstva

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 16 ods. 3)

Z požiadaviek jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a pôsobnosť, musí mať obvykle v celej Únii autonómny výklad, ktorý treba hľadať s prihliadnutím na kontext ustanovenia a cieľ sledovaný predmetnou právnou úpravou. Avšak aj vtedy, ak výslovný odkaz chýba, uplatňovanie práva Únie môže v prípade potreby zahŕňať odkaz na právo členských štátov, predovšetkým pokiaľ súd Únie nemôže nájsť v práve Únie alebo vo všeobecných zásadách práva Únie kritériá, ktoré by mu umožnili autonómnym výkladom spresniť jeho obsah a pôsobnosť.

Podľa práva členských štátov Únie uzavretie manželstva vedie medzi manželmi k vzniku určitých vzájomných povinností najmä peňažnej povahy, ako je napríklad povinnosť pomoci, a zánikom manželstva tieto povinnosti zanikajú. Keďže účelom príspevku na domácnosť je kompenzovať tieto dodatočné náklady spôsobené uzavretím manželstva, zánik manželstva má za následok zánik práva ženatého úradníka alebo vydatej úradníčky na poberanie príspevku na domácnosť, ktorý poberali z dôvodu svojho manželstva.

V dôsledku toho sa článok 16 ods. 3 prílohy VII služobného poriadku má vykladať tak, že v prípade úradníka poberajúceho príspevok na domácnosť z dôvodu jeho manželstva deň, keď zaniká právo na poberanie uvedeného príspevku, zodpovedá dňu zániku jeho manželstva.

(pozri body 29 – 31)

Odkaz:

Súdny dvor: 18. januára 1984, Ekro, 327/82, bod 11

Súd prvého stupňa: 18. decembra 1992, Díaz García/Parlament, T‑43/90, bod 36; 11. júna 1996, Pavan/Parlament, T‑147/95, bod 42; 22. februára 2006, Adam/Komisia, T‑342/04, bod 32

Súd pre verejnú službu: 1. júla 2010, Mandt/Parlament, F‑45/07, bod 62